Meny

Trygg mat og levende distrikter

Råvarene, vårt nordiske klima, topografi og store sesongvariasjoner, er utgangspunktet for den norske matkulturen og produksjon av trygg mat til den norske befolkningen. Maten er utgangspunktet for den største komplette verdikjeden i Fastlands-Norge. Norge har en unik plante- og dyrehelse som danner grunnlaget for produksjon av trygg, ren mat. Det er viktig at det tas nødvendige forhåndsregler for å sikre lavt smittepress også i fremtiden.

Senterpartiet vil føre en politikk som gir økt norsk matproduksjon gjennom økt bruk av norske ressurser og et landbruk i hele landet. Dette vil bidra positivt til verdiskaping, bosetting og styrket beredskap.

Jordbruk og skogbruk er en viktig del av klimaløsningen. Norske matprodusenter produserer allerede i dag med lave utslipp. Senterpartiet vil jobbe for at utslippene per produsert enhet mat kan reduseres ytterligere. Skog, og utvikling av skogsindustri, vil være et viktig bidrag for å binde karbon.

Jordbruk og beredskap

God matsikkerhet og unik plante- og dyrehelse er to av norsk landbruks store konkurransefordeler. Senterpartiet vil styrke Veterinærinstituttets arbeid mot antibiotikaresistens. Vi mener også det er høyst nødvendig med en ekstrabevilgning for å iverksette tiltak mot villsvin, ikke minst for å sikre oss mot den svært smittsomme sykdommen afrikansk svinepest – en sykdom som ifølge Verdensorganisasjonen for dyrehelse vil ta livet av én fjerdedel av grisene i verden. Senterpartiet mener at veterinær tilstedeværelse og -beredskap er en grunnleggende forutsetning for et trygt, sikkert og dyrevennlig dyrehold i hele landet, og foreslår derfor å styrke tilskuddet til veterinærdekning.

For å kunne øke matproduksjonen i takt med en voksende befolkning kreves det økt forskning og utvikling av nye teknologier. Senterpartiet vil derfor styrke satsingen på landbruksforskning og -innovasjon.Behovet for beredskapslagring av mat- og såkorn har lenge vært en kampsak for Senterpartiet. Regjeringen har nå, svært overraskende, konkludert med at vi skal basere oss på å kjøpe oss ut av eventuelle kriser i fremtiden.Senterpartiet mener det er viktig at arbeidet med beredskapslagring av både mat- og såkorn settes i gang så raskt som mulig.

Senterpartiet er opptatt av en velfungerende markeds- og produksjonsregulering og av å sikre samvirkets rolle som markedsregulator og avtaker av norske råvarer fra hele landet. Senterpartiet mener det er urimelig at samvirket og dets eiere skal finansiere sine konkurrenter, og foreslår derfor å overføre finansieringen av deler av de konkurransefremmende tiltakene i meierisektoren til staten.

Klimavennlig landbruk
Norske bønder driver husdyrproduksjon med lave klimautslipp. Det er likevel mulig med ytterligere forbedringer.Nye tiltak må være kunnskapsbaserte og innrettes slik at de ikke vanskeliggjør matproduksjon basert på norske ressurser. Senterpartiet foreslår derfor å styrke forskningen på landbruk og klima.Jordbruket ble ved Solberg-regjeringens tiltredelse lovet gunstige skatteendringer, men har hittil kun fått betydelige skjerpelser. Senterpartiet foreslår å øke jordbruksfradraget. Senterpartiet mener også at det er behov for en klimafondsordning for jordbruket etter modell fra skogfondet. Senterpartiet mener en slik fondsordning må utredes, slik at det kan vedtas i revidert budsjett 2020. Senterpartiet foreslår også redusert sats i elavgiften for landbruk.

Hestenæringen trenger et løft
Hestenæringen er en stor og viktig næring, og Senterpartiet foreslår å fjerne totalisatoravgiften, som er en helt særegen avgift på spill på hest. Da avgiften ble innført i 1927 var formålet å videreutvikle hesteholdet i Norge. I dag går pengene direkte i statskassa. Samtidig er næringen under press; stadig flere rideskoler legges ned, det blir født stadig færre føll, forfallet ved flere av landets travbaner øker og antallet startende hester er redusert.

Frivilligheten må styrkes - ikke svekkes
Senterpartiet mener de frivillige organisasjonene som får støtte fra Landbruks- og matdepartementet er viktige bidragsytere for å sikre rekruttering til landbruket og i å ivareta kunnskap om mat, landbruk og bygdeverdier.
Senterpartiet vil satse på frivilligheten og er kritiske til at støtten til organisasjonene har stått stille i mange år, og at ordningen dermed har blitt svekket. Vi foreslår å øke støtten til disse organisasjonene, som for eksempel 4H, Norges Bygdeungdomslag og Det norske hageselskap.

Pelsdyr
Senterpartiet er svært kritisk til at regjeringen har vedtatt å legge ned pelsdyrnæringen og med det for første gang i historien innføre et næringsforbud. Senterpartiet mener pelsdyrbøndene blir straffet dobbelt av Stortinget og regjeringen. Først ved at de nektes å drive med pelsdyroppdrett, dernest at de blir fratatt verdiene som ligger i investeringer i forbindelse med pelsdyrholdet.

Senterpartiet er mot å legge ned lønnsomme næringer og foreslår derfor at det fremmes et nytt lovforslag som opphever pelsdyrforbudet.