Meny

Trygge nærmiljø

Sist endret: 27 09 2020

Regjeringens politikk fører til at politiet blir fjernere fra folk, fengsel i distriktene blir lagt ned, og nå står domstolene for tur. Senterpartiet vil kjempe mot regjeringens ukritiske tro på stordrift og sentralisering. Vi arbeider for å sikre trygghet, rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester for innbyggerne over hele landet.

Én av statens hovedoppgaver er å sørge for innbyggernes trygghet og samfunnets sikkerhet. For å styrke totalberedskapen fremmer Senterpartiet en rekke forslag, inkludert styrking av Nødnett og opprustning av Sivilforsvaret. De offentlige beredskapsaktørene er avhengige av et godt samarbeid med ideelle organisasjoner, stiftelser og frivillige. De frivillige aktørene er en stor ressurs og en viktig del av landets totalberedskap. Senterpartiet foreslår en økt satsing på de frivillige organisasjonene i redningstjenesten i alternativt statsbudsjett for 2020.

Senterpartiet foreslår videre en styrking av straffesakskjeden gjennom en satsing på politiet og påtalemyndigheten, domstolene og kriminalomsorgen.

Straffesakskjeden opplever stadig økt belastning som følge av komplekse saker, trangt økonomisk handlingsrom og ikke minst store endringer i justissektoren. Den sentraliserende politireformen er et eksempel på dette.

De siste årene har det vært en stor økning av arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet. Samtidig møter politiet nye utfordringer som følge av et stadig større innslag av tilreisende kriminelle. Vold, drap, ran, voldtekt og vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet som må prioriteres høyt i hele straffesakskjeden. Når publikum opplever at saker ikke blir prioritert og oppklart, blir tilliten til politi og rettsvesen svekket. I tillegg til en styrking av straffesakskjeden, mener Senterpartiet at det også er viktig å styrke frivillige organisasjonene som driver kriminalitetsforebyggende arbeid, og som bidrar til at personer som har sonet i fengsel kan bli gode naboer når de kommer ut igjen i samfunnet. Senterpartiet foreslår en styrking av disse frivillige organisasjonene i alternativt statsbudsjett for 2020.

Les mer om Senterpartiets konkrete satsinger på trygge nærmiljø i forslaget til statsbudsjett for 2020 fra side 77-82 her: