Meny
Økt nasjonal kontroll

Økt nasjonal kontroll

Publisert : 07.06.2023

Senterpartiet mener at sterkere nasjonal kontroll over grunnleggende samfunnsområder er nødvendig for å øke tryggheten til folket i Norge. De siste års kriser har vist hvor sårbart et land er, dersom det mangler sikker tilgang til mat, medisiner, energi eller arbeidskraft.

Les mer:

Les hele det landsmøtevedtatte dokumentet Økt nasjonal kontroll, med mange konkrete punkt på:

  • Eierskap og kontroll over norske naturressurser
  • Nasjonal kontroll over norsk kraft
  • Et styrket norsk forsvar i en krevende tid
  • Matforsyning
  • Digital sikkerhet og kontroll på grensene
  • Arbeidsmarked og kompetanse

Les dokumentet her

Senterpartiet ønsker et Norge med små forskjeller, preget av tillit og samhold og med levende lokalsamfunn fra nord til sør. Et land der hver og en av oss skal kunne bli lyttet til og ha innflytelse både over eget lokalsamfunn, region og landet. Dette er kun mulig i et sterkt og reelt folkestyre.

I et folkestyre må norske folkevalgte både stå til ansvar for, og ha reell styring over samfunnsutviklingen. Folket i Norge må vite at stemmer på ulike partier fører til ulike veivalg. Dersom folk opplever at deres stemmer ikke fører til forventet utvikling, må de kunne holde landets folkevalgte ansvarlige for utviklingen. Dette vil imidlertid kun fungere dersom landets folkevalgte har reell myndighet til å ta avgjørelser som fører landet i lovet retning, og at beslutningsmakten faktisk ligger i Stortinget, og ikke EU.

Den viktigste og mest grunnleggende oppgaven for enhver nasjonalstat, er å sikre egne borgeres trygghet. De siste tiårene har vi sett en tendens til at produksjon er flyttet ut av mange vestlige land og samfunnskritiske produkter er blitt avhengige av lange og globale forsyningslinjer. De siste års kriser har imidlertid vist hvor sårbart et land er, dersom det mangler sikker tilgang til mat, medisiner, energi, vital kompetanse eller arbeidskraft. Senterpartiet mener sterkere nasjonal kontroll over grunnleggende samfunnsområder er nødvendig for å øke tryggheten til folket i Norge.

For Senterpartiet er det åpenbart at folkestyret i Norge ikke kan fungere, dersom Norge ikke har nasjonal kontroll over vitale samfunnsområder. Det er for eksempel ikke mulig å sikre at norske borgere, både i dag og i framtiden, har makta til selv å bestemme landets framtid, uten fysisk kontroll over eget territorium. Dette må sikres gjennom en kombinasjon av et sterkt nasjonalt forsvar, gode politi- og tollfunksjoner, og norsk NATO-medlemskap. Det må også jobbes for et videre sterkt samarbeid mellom landene i Norden på både forsvar, utdanning, kultur og øvrige samfunnsområder.

Norske borgere har heller ingen reell trygghet, dersom de ikke er sikret tilgang på nok og trygg mat. Den eneste måten norske folkevalgte kan gi denne tryggheten til landets borgere, er gjennom en løpende styrking av nasjonal matproduksjon, nasjonale matlagre og en vel gjennomtenkt beredskapspolitikk.

Det er viktig å styrke totalberedskapen, ikke minst i nord. Den nye geopolitiske situasjonen gjør at satsing på sikkerhets- og beredskapssamvirke, er særlig viktig. Regjeringen må bidra for å fremme kunnskap for bedre samhandling og flere øvelser på tvers av offentlige og private aktører. Regjeringa må sikre forskningsbaserte utdanningsog videreutdanningstilbud innen sikkerhet og beredskap.

Sikker tilgang på energi er avgjørende for at et moderne samfunn skal fungere. Rikelig tilgang på konkurransedyktig, ren og rimelig energi er også nødvendig for å kunne ta vare på norske arbeidsplasser, kritisk produksjon, norsk industri og den norske velferdsstaten. At norske folkevalgte styrer energipolitikken i Norge – altså sikrer nasjonal kontroll over den – er avgjørende for å kunne bevare tilliten mellom folket og de folkevalgte i Norge.

Den siste maktutredningen ble lagt fram i 2003, og en av hovedkonklusjonene den gang var at det representative folkestyret var svekket samtidig som det skjedde en stadig større rettsliggjøring av samfunnet og maktforholdene. De siste 20 årene har samfunnet gjennomgått store endringer, særlig gjelder dette gjennom at informasjonsformidling og samfunnsdebatt har flyttet seg til digitale plattformer. Senterpartiet mener det er på tide med en ny maktutredning.