Meny
2020 Tresking i Frogn, Akershus

Trygg norsk mat

Publisert : 07.06.2023

Velger du norsk mat får du kvalitet, trygghet og kortreist klimavennlig mat. Vi vil styrke norsk matproduksjon, gjenopprette kornlagre, øke selvforsyningsgraden og styrke tollvernet.

Norsk matproduksjon skaper over 100 000 arbeidsplasser i hele landet. Hver dag hele året jobber bønder, fiskere og mange andre for å sikre oss god, trygg og lokal mat. Vi må bruke de gavene jorda har gitt oss, og det er like viktig på havet utenfor Finnmarkskysten som det er på flatbygdene på Østlandet.

Derfor sier vi ja til trygg, ren og norsk mat. Velger du norsk mat, får du kvalitet - og du støtter norske arbeidsplasser slik at nordmenn kan bo både i byen og på bygda. Og norsk mat er fantastisk: lam fra Lofoten, rein fra Finnmarksvidda, moreller fra Telemark og ost fra Gudbrandsdalen er bare noen av eksemplene på alt det flotte bøndene våre produserer.

Den norske maten er også en av de tryggeste og reneste i verden, med minimal bruk av sprøytemidler og antibiotika. Norsk matproduksjon på land og på sjøen må derfor styrkes, ikke svekkes. All mat må også merkes med hvor råvaren kommer fra, foredlingsfirma og innhold så vi som forbrukere kan ta opplyste valg om maten vi spiser.

Norsk matproduksjon og den viktige verdikjeden fra jord til bord er under stort press. Etter svært mange år med dårlige inntektsmuligheter, lave investeringer og stort antall nedleggelser av gårdsbruk, øyner næringa med rette at endringene skulle komme med regjeringsskifte. Næringa står også overfor store nødvendige investeringer som er krevende all den tid økonomien i drifta er så svak. Regjeringen har startet godt, men må fortsette for å sikre tetting av inntektsgap, og tilstrekkelig kapital til investeringer på det enkelte bruk. Det må prioriteres god økonomi til de som produserer maten.

Vi er i en spesiell tid hvor det er krig i våre nærområder, kostnadene er ute av kontroll, det er varemangel og generell usikkerhet rundt egen økonomi og framtid. Nasjonal matproduksjon, forsvar og politi er en del av totalberedskapen vår. Regjeringa har satt et mål om økt sjølforsyning, men dette målet kan ikke nås uten tydelig prioritering. Det haster med å skape optimisme i næringa slik at målene i Hurdalsplattformen nås.

For å sikre at mest mulig av verdikjeden for norsk matproduksjon er bærekraftig er det viktig med utvikling av norske forråvarer. Å bruk biomasse som i dag ikke utnyttes i verdikjeden for mat vil bidra til en god sirkulærøkonomi, og utvikling av nye industriarbeidsplasser.

Senterpartiet er glad for at det norske jordbruksavtaleinstituttet sikrer norske forbrukere lavere prisstigning på nødvendige matvarer enn i andre land. Dette viser betydningen av avtaleinstituttet, og Senterpartiet slår ring om dette.

Senterpartiet vil:

  • Straks få i gang arbeidet med forpliktende og tidfesta plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.
  • Legge fram og gjennomføre en opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser og sette mål for sjølforsyningsgrad av norske jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôrråvarer, på 50 prosent.
  • Styrke investeringsmidlene kraftig for å sikre bruk i alle størrelser og i de ulike produksjonene.
  • Etablere beredskapslagring og effektivisere norsk kornlogistikk for å sikre høy norskandel.
  • Styrke importvernet og påse at nye handelsavtaler ikke avgir kvoter av norske jordbruksprodukter.
  • Arbeide for endringer i WTO-avtalen slik at den gir rom for å videreutvikle produksjonsrettede virkemidler for egen matforsyning.
  • Sikre beitenæringens muligheter til å styrke vår matforsyning.
  • At det med bruk av tilskudd til forskning og investering, samt tilpasninger i skattepolitikken blir attraktivt å utvikle norske forråvarer.
  • Bidra til økt foredling av norske råvarer i Norge.