Meny
2020 Bestefar med barnebarn på skogtur, Sogn og Fjordane

Trygghet for folk

Publisert : 07.06.2023

I en usikker tid er opplevelsen av trygghet avgjørende. Et viktig svar på dette er å føre en politikk som bidrar til redusert prisvekst og dermed lavere rente. Norge skal være et samfunn med høy velstand og små sosiale og geografiske forskjeller.

Les mer:

Les hele det landsmøtevedtatte dokumentet Økt nasjonal kontroll, med mange konkrete punkt på:

  • Trygghet rundt arbeidsplassen
  • Trygghet rundt hverdagsøkonomien
  • Trygghet rundt grunnleggende velferdstjenester

Les dokumentet her

Å kunne forsvare landet er statens viktigste oppgave og til det trenger Norge et sterkt forsvar. Våre nærområder er i økende grad en arena for stormaktsrivalisering. Vi trenger derfor et sterkere forsvar med flere soldater, god lokalkunnskap og en reell evne til å forsvare Norge. Marinen skal seile mer, våre fly skal fly mer og Hæren og Heimevernet skal øve mer. Forsvaret skal være mer tilstedes i nordområdene. Vi vil styrke Forsvaret gjennom bedret finansiering og økt bemanning.

I en usikker tid er opplevelsen av trygghet viktig. At du kan gå hverdagen i møte og føler trygghet for hverdagsøkonomien, trygghet for arbeidsplassen og trygghet for at de grunnleggende velferdstjenestene er der når du trenger dem.

Svært mange nordmenn har de siste tiårene opplevd økt trygghet gjennom en betydelig velstandsutvikling. En velstandsutvikling som skyldes lav arbeidsledighet, lav prisvekst, høy lønnsvekst og en universell velferdsstat som har blitt bygd til stadig flere områder. Dette har vært med å gi mange et bedre liv. En viktig årsak til denne utviklingen er den fredsgevinsten Norge oppnådde etter murens fall. Norge, som har behold nasjonal kontroll over landets rike råvarer, fikk stadig bedre betalt for disse, mens de varene Norge importerte ble stadig billigere.

Tiden vi lever i er også preget av konsekvensene av klimaendringene. Disse merkes i hele verden, og påvirker blant annet verdens matproduksjon. Vi er helt avhengige av å løse klimakrisa, og jobbe godt med klimatilpasning for å håndtere konsekvensene vi allerede står overfor. Været blir villere, våtere og varmere, som krever god samfunnsplanlegging og økt fokus på gode klimaløsninger.

De to siste årene har derimot mange opplevd økt utrygghet fordi ettervirkningen av koronapandemien og krig i Europa har gjort mye av det vi trenger i hverdagen vesentlig dyrere. Dette har gitt mange en mer krevende hverdagsøkonomi og presset på grunnleggende velferdstjenester har økt.

Senterpartiets ambisjon er at Norge også framover skal være et samfunn med høy velstand og små sosiale og geografiske forskjeller. Skal vi klare dette handler det på kort sikt om å unngå at høy prisvekst fører til høy ledighet. På lengre sikt handler det om å føre en politikk som sikrer at så mange som mulig er i jobb, at de som faller utenfor raskest mulig kommer tilbake i arbeid. Videre må det legges til rette for et skatte- og avgiftssystem som gir norsk næringsliv konkurransedyktige rammebetingelser, og som omfordeler fra de som har mye til de som har lite. Dette for å sikre universelle velferdsordningerne som gir økt trygghet for alle.