Meny
Drammen Tollsted må utvikles - ikke avvikles

Drammen Tollsted må utvikles - ikke avvikles

Sist endret: 11.06.2024 #Buskerud

Drammen Tollsted trues av nedleggelse. Nå må ordføreren ta tak og jobbe for at det ikke skal skje, skriver Per Olaf Lundteigen.

 

 - av Per Olaf Lundteigen (Sp) stortingsrepresentant for Buskerud

Drammen Tollsted er en del av Drammens sjel. Etablert i siste halvdel av det 14. (!) århundre. En viktig statlig institusjon for administrasjon og kontroll av grensekryssende vareførsel.

Nok en gang er tollstedet foreslått nedlagt. Som folkevalgte må vi nå styrke kunnskapen om tolletatens arbeid og bestemme oss for hva vi vil med Drammen Tollsted.

Bystyre, fylkesting og Buskeruds stortingsrepresentanter må engasjere seg og ta stilling!

Drammen Tollsted har i dag 16 ansatte – alle med tollfaglig vareførselkompetanse. De er erfarne «allroundtollere». Arbeidsoppgavene for tollstedet er kontroll av tolldeklarasjoner, samt publikumsekspedisjon.

Tollstedet har nasjonalt fagansvar for eksportkontroll av strategiske varer. De er spesialister på dette fagfeltet. Riksrevisjonens siste gjennomgang ba om at denne kontrollen blei styrka. Tollstedet er Utenriksdepartementets førstelinje knyttet til eksportkontrollen av strategiske varer. Det gjelder også tilgang til såkalt E-lisens og sikkerhetsklarering.

GAL_19404_210997_4786743_1
Tollvesenets logo

Drammen har årelang erfaring med eksportkontroll og de ansattes kunnskap og erfaring er unik i etaten. Det vil ta lang tid å utvikle den på et nytt sted. En verden preget av konflikt og uroligheter gir en stadig mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Det er da viktig at Norge og Tolletaten prioriterer eksportkontrollen og ikke risikerer en dårligere kontroll ved å nedlegge dagens fagmiljø i Drammen.

Tollstedet er også publikumsekspedisjon for det sentrale østlandsområdet der privatpersoner og næringsliv kan henvende seg for å få nødvendig hjelp til tollrelaterte oppgaver.

Tolletaten blei sist omorganisert i 2019–2020. Da blei tollregionene som hadde et helhetlig geografisk ansvar erstatta med divisjoner som fikk såkalt fagansvar. Denne omorganiseringa var resultat av en utredning i 2018/2019 som var preget av den politiske «motebølgen» hvor offentlige etater skulle være funksjonelt organisert.

Resultatet blei to operative divisjoner - grensedivisjonen (GD) som har hovedkontor i Moss, samt vareførseldivisjonen (VD) med hovedkontor i Bergen. I tillegg kommer etterretningsdivisjonen med flere som har hovedkontor i Oslo. Derved går det tre ordrelinjer ned til de om lag 30 tollstedene under divisjonene.

Drammen Tollsted hører til vareførseldivisjonen (VD). Denne divisjonen er i dag lokalisert i Oslo, Bergen, Tromsø, Drammen, Kongsvinger, Kristiansand og Trondheim. Det er 286 ansatte i vareførseldivisjonen. Av disse er 150 i Oslo.

I brev av 5. mars i år ba tolldirektør Øystein Børmer om Finansdepartementets tillatelse til å utrede å redusere vareførseldivisjonens (VD) sin tilstedeværelse fra dagens sju steder ned til tre (Oslo, Bergen og Tromsø). Bakgrunnen var ifølge tolldirektøren tredelt: Økonomiske rammebetingelser er svært stramme, de minste og mest spredte enhetene i VD er ikke robuste nok, samt at lokaler kan sies opp på kort varsel. Tolldirektørens forslag er å nedlegge Drammen, Kongsvinger, Kristiansand og Trondheim.

Som ansvarlig departement gir Finansdepartementet i brev av 2. april i år Tolletaten delegert myndighet til å gjennomføre utredningen. Finansdepartementet ber om at etaten også utreder et alternativ der bare Drammen og Trondheim nedlegges. I dette alternativet skal det utredes hvordan disse stillingene kan fordeles til fortrinnsvis Kongsvinger og Tromsø.

Denne sentraliseringa av tolletaten, hvor mandatet for utredningen er å nedlegge minimum Drammen og Trondheim, er ikke vedtatt i noe politisk fora så langt jeg er kjent med. Utredningsmandatet må etter Buskerud Senterpartis syn endres.

Dagens tolletat styres i dag fra tre ulike steder:

  • Etterretningsdivisjonen mfl. i Oslo.
  • Grensedivisjonen i Moss.
  • Vareførseldivisjonen i Bergen.


Ledelse av tollstedene gjennom tre tjenestelinjer kan umulig være effektivt verken faglig eller økonomisk.

Tolletatens organisering må ta utgangspunkt i etatens to hovedoppgaver. Først vareførselsadministrasjon, der oppgaven er å holde oversikt over en enorm grensekryssende varestrøm uten å påføre næringslivet unødvendige belastninger. Dernest grensekontroll for å hindre at illegale-, farlige- eller restriksjonsbelagte varer kommer inn i Norge. I tillegg har etaten en rekke spesialoppgaver for eksempel eksportkontroll av strategiske varer. Dette må samordnes, slik at helheten ivaretas. Det kan være klokt at ulike tollsteder kan ha nasjonalt fagansvar for å dekke spesialfunksjoner.

Kjernepoenget i hvordan etaten burde være organisert er at vareførseladministrasjon og grensekontroll er to sider av samme sak, nemlig den enorme varestrømmen som krysser Norges grenser. Vareførseloppgavene gjelder først og fremst de formodentlig legale varene, mens grensekontrollen gjelder illegale varer. Mange ansatte arbeider også i dag med begge arbeidsoppgavene, for eksempel på Svinesund. Nærheten mellom de to hovedoppgavene bør være lett å forstå når vi veit at en stor del av de illegale varene forsøkes smuglet inn blant de legale varene med de samme transportmidlene.

For å oppnå god koordinering mellom de to hovedoppgavene og derved god ressursutnyttelse må Tolletaten snarest etablere en geografisk organisering og vekk fra divisjoner – enten en trenivåmodell med direktorat, regioner og tollsteder, eller entonivåmodell med direktorat og tollsteder. Denne geografiske modellen kan som sagt kombineres med at tollsteder kan ha nasjonalt fagansvar for å dekke spesialfunksjoner.

Hovedpoenget er at det skal være bare én ordrelinje, ikke tre som i dag. Etterretning og objektutvelgelse må skje både lokalt, regionalt og sentralt i ett nettverk. Etaten må ha solid tilstedeværelse der legale og illegale varer krysser grensen, ellers blir den fysiske kontrollen illusorisk.

Hvert tollsted må ha egen ledelse med ansvar for budsjett, ansettelser samt faglige kvalitetskrav. Sammen med ansvar og myndighet må følge tillit slik at det blir inspirerende å utvikle seg sjøl og etaten faglig. Som en uvirkelig kuriositet vil derved Drammen tollsted også kunne ta imot stortingsrepresentanter som vil komme på besøk for å lære mer. Dette har Finansdepartementet lenge forhindret!

Nå må du ikke sitte stille lenger, drammensordfører Hermansen!

Engasjer deg, si din mening og få med deg det politiske Buskerud slik at Drammen Tollsted utvikles og ikke avvikles!

Relaterte personer

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant (Buskerud)
• 1. nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen og Sps fraksjonsleder

Rådgiver:
Bjørn Nesse Hunderi, [email protected], 976 05 910
Telefon: 233 13 427 Les mer