Meny
landbruk-ku-fjøs-familie-barn-49091144803_70eaa71de7_o

Enighet om strømstøtte til landbruket

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er enige om en kompensasjonsordning som raskt skal hjelpe norske bønder gjennom en vanskelig situasjon med høye strømpriser.

- Jeg veldig glad for at vi nå får flertall for regjeringens strømpakke for landbruket og veksthusnæringen. Dette er et viktig håndslag til norske bønder og gartnerier som står i en vanskelig situasjon på grunn av ekstremt høye strømpriser. Jeg er også svært glad for at vi finner en løsning for 29.000 husstander som sto i fare for å falle utenfor alle støtteordninger på strøm, sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Per Vidar Kjølmoen.

- Senterpartiet er godt fornøyde med at det er dannet et flertall for å sikre strømstøtte til jordbruket og veksthusnæringen i en krevende situasjon med ekstraordinære høye strømpriser. For Senterpartiet er det viktig å sikre trygg mat basert på norske naturresurser. Derfor var det helt nødvendig å få på plass en støtteordning som avhjelper situasjonen for næringen, sier Senterpartiets Jenny Klinge.

- Vi er svært bekymret for den økonomiske krisen i jordbruket på grunn av galopperende kostnader. Det handler om mer enn strøm. Vi er derfor fornøyde med at enigheten forplikter regjeringen til å følge opp med eventuelle strakstiltak for å sikre vekstsesongen, og tydelige føringer om at inntekstløft og selvforsyning skal være førende i jordbrukspolitikken og jordbruksoppgjøret, sier Torgeir Knag Fylkesnes, næringspolitisk talsperson og nestleder i SV.

Om avtalen mellom de tre partiene:

Ap, Sp og SV er enige om en midlertidig støtteordning til jordbruks- og veksthusnæringen, med mål om utbetaling i andre halvdel av februar 2022. Ordningen er basert på prinsippene i strømstønadsordningen for husholdningene, men med et vesentlig høyere tak for strømbruken for jordbruket og uten tak for veksthus. 

Forslaget til bevilgning er 500 mill. kroner, noe som vil være viktig for raskt å bedre likviditeten i næringen. Totalt innebærer ekstraordinære tiltak etter regjeringsskiftet økt bevilgning til jordbruket på om lag 1,5 milliarder kroner, inkludert ekstra bevilgning til investeringsstøtte. Dette er viktige bidrag til inntektsdannelsen i en ekstraordinær kostnadssituasjon.

Samtidig understreker partiene betydningen av å verne om forhandlingsinstituttet og den viktige rollen Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukerlag har i arbeidet med å utforme en treffsikker landbrukspolitikk.

Ap, Sp og SV viser til at den økonomiske situasjonen for mange utøvere i landbruket er alvorlig. Det er avgjørende for Norges matsikkerhet, beredskap og utvikling i distriktene at man sikrer matproduksjonen på kort og lang sikt. Dette er særlig viktig i en tid hvor den globale matsikkerheten og forsyningen er under sterkt press, og det vil være ekstra alvorlig dersom det oppstår en situasjon der store matproduserende land varsler stans i mateksporten.