Meny

Ny forsvarskommisjon

Sist endret: 17 12 2021

– Vår sikkerhet og selvstendighet er noe som angår oss alle. Derfor har regjeringen valgt en bredt politisk sammensatt kommisjon med et klart mandat om å drøfte de sikkerhetspolitiske veivalg vi står overfor, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Regjeringen har satt ned en ny forsvarskommisjon som skal vurdere hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for å ivareta norsk sikkerhet. Kommisjonen skal ledes av Knut Storberget.

Kommisjonen får 17 medlemmer og er satt sammen av fageksperter, politikere og partene i arbeidslivet. Forsvarskommisjonen skal gi innspill til hva som best ivaretar norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv, fremme forslag til forsvarssektorens videre utvikling og den skal bidra til offentlig debatt og nytenkning.  

– Dette er et arbeid jeg ser frem til. Vi har fått et viktig og spennende mandat med komplekse problemstillinger og jeg håper dette kan bli et viktig arbeid for fremtidig politikk. Jeg får med mange dyktige mennesker i kommisjonen og er glad for at vi også har et klart mandat til å skape offentlig debatt underveis, sier utvalgsleder Knut Storberget.

Kommisjonen skal se på statens og samfunnets samlede motstandskraft. Dette innebærer blant annet å se på samspillet mellom Forsvaret og sivilsamfunnet gjennom hele krise og konfliktspekteret. Forsvarskommisjonen skal se sitt arbeid i sammenheng med Totalberedskapskommisjonen som etter planen utnevnes på nyåret.

– Det er behov for grundige diskusjoner om hvordan Norge kan møte bredden i de sikkerhetspolitiske utfordringene. Den forrige forsvarskommisjonen ble oppnevnt i 1990 da Sovjetunionen var i ferd med å bryte sammen. Sikkerhetssituasjonen i dag er en annen med økt spenning og stormaktsrivalisering og et mindre tydelig skille mellom fred, krise og krig, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Regjeringen har bedt kommisjonen om spesielt å vurdere syv hovedområder:

  1. Hva betyr utviklingen i sikkerhetssituasjonen for våre sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg?
  2. Hvordan bør Forsvaret og forsvarssektoren videreutvikles og organiseres?
  3. Hva er sammenhengen mellom sammensatte trusler og andre sikkerhetspolitiske og militærstrategiske utviklingstrekk?
  4. Hvordan kan forsvarssektoren best bidra til vern om Norges sikkerhet i lys av at utfordringsbildet treffer flere samfunnsområder og mange sektorer?
  5. Hvilke muligheter og utfordringer representerer den teknologiske utviklingen for Norges sikkerhet og for utvikling av forsvarssektoren?
  6. Hvordan vil klima og miljøendringer påvirke forsvarssektoren og den sikkerhetspolitiske situasjonen i årene fremover?
  7. Hvilke mekanismer, kapabiliteter og roller må prioriteres i forsvarssektoren for å bedre forstå, motvirke og forsvare nasjonale sikkerhetsinteresser mot et bredere utfordringsbilde?

Forsvarskommisjonen vil begynne sitt arbeid så raskt som mulig etter 1. januar 2022 og skal levere sin endelige rapport i form av en offentlig utredning (NOU) til forsvarsministeren senest 3. mai 2023. Kommisjonens skal i sine vurderinger ta høyde for realistiske økonomiske rammevilkår. Utredningen vil være et sentralt innspill i regjeringens videre arbeid med langtidsplanlegging i forsvarssektoren.

Sammensetning av utvalget

1. Statsforvalter Knut Storberget, Elverum (Arbeiderpartiet), Leder
2. Leder LO Stat Egil Andre Aas, Jessheim (LO)
3. Bystyremedlem Synne Høyforslett Bjørbæck, Bodø (Rødt)
4. Postdoktor Kristin Ven Bruusgaard, Oslo
5. Områdedirektør i NHO Christian Chramer, Tromsø (NHO)
6. Direktør Audun Halvorsen, Bærum (Høyre)
7. Professor Sissel Haugdal Jore, Stavanger
8. Styremedlem Liv Signe Navarsete, Lærdal (Senterpartiet)
9. Kommandørkaptein Espen Rasmussen, Bergen
10. Student Benedicte Røvik, Hamar (Venstre)
11. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, Oslo
12. Styremedlem Silvija Seres, Bærum
13. Professor emeritus Rolf Tamnes, Oslo
14. Professor Øystein Tunsjø, Oslo
15. Spesialrådgiver Ingvil Smines Tybring-Gjedde, Oslo (Fremskrittspartiet)
16. Beredskapsdirektør Tone Elisabeth Vangen, Bodø
17. Lærer Amy Brox Webber, Kirkenes (Sosialistisk Venstreparti)

Forsvarsdepartementet

TEMA