Meny
2022 some infoplakat fastlegeordninga bokmål

Regjeringen tar grep for å sikre fastlegeordningen – virker sosialt og geografisk utjevnende!

I statsbudsjettet for 2023 ble det varslet endringer i basisfinansieringen av fastlegeordningen, med virkning fra 1. mai. Regjeringen presenterer i dag 14. mars kl. 10:00 disse endringene. Målet er at fastlegen skal få mulighet til å prioritere mest tid til pasientene som har størst behov, og at kommunene skal få mulighet til å finne gode, lokale løsninger for organisering av fastlegeordningen uten at det går utover kommunebudsjettet. 

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Hans Inge Myrvold mener endringene har en klar sosial- og geografisk omfordelende profil, som særlig kommer distriktskommunene til gode: “Mange kommuner, særlig de som er små og har levekårsutfordringer, har måttet bruke av kommunebudsjettet for å holde fastlegeordningen stabil. Nå skal kommuner over hele landet få trygghet om fastlegeordningen sin, og få frigjort midler til andre tjenester for innbyggerne sine.” En større andel av basistilskuddet vil gå til fastleger i distriktskommuner og i kommuner og bydeler med lavere utdanningsnivå, samt de som har flere kvinner og eldre som pasienter. Å styrke fastlegeordningen særlig for de som har minst og bor lengst ute er geografisk og sosial utjevning i helsepolitikken. 

For Senterpartiet og Ap er det viktig at en stabil allmennlegetjeneste blir sikret. Alle innbyggere skal være trygge på at de har en fastlege å gå til, samtidig som yrket må være attraktivt for leger å velge. I statsbudsjettet for 2023 ble det vedtatt at fra 1. mai 2023 økes basistilskuddet til fastlegeordningen med 480 mill. kroner, noe som gir en helårseffekt på 720 mill. kroner. I tillegg til en betydelig økning i finansiering, endres den også til å være pasienttilpasset. Det betyr at legene får mer penger for pasienter med større behov, og at de dermed kan sette av mer tid til oppfølging av pasienter som trenger det mest. 

Stortingsrepresentant Lisa Marie Klungland mener ordningen vil styrke tilbudet til mennesker med kroniske lidelser og vil være en styrking av kvinnehelsen. “Vi vet at spesielt mange kvinner sliter med kroniske smerter det er vanskelig å finne en forklaring på. Også andre kjente kvinnerelaterte helseutfordringer krever oppfølging av fastlegen over tid. Jeg har en klar forventing om at endringen vil være et kvinnehelseløft og at kvinner som har behov for det får tettere oppfølging av fastlegen dersom de ikke alt får det.” 

Fastlegeordningen er grunnmuren i helsetjenestene våre. Stabilitet i ordningen er viktig for å sikre at vi har leger som ønsker å jobbe som fastleger og for å sikre at alle innbyggerne har en fast lege å gå til. I tillegg vet vi at på lang sikt så har det blant annet en positiv helsegevinst for den enkelte å ha samme fastlege over mange år. 

18. april 2023 vil Ekspertutvalget for fastlegeordningen legge fram sin rapport med forslag om forbedringer for årene framover. De vil se på hele allmennlegetjenesten, også inkludert legevakt, kompetanse, organisering og finansiering. Utvalgets innspill vil bli viktig for de kommende statsbudsjettene. 

 

Les også desse saken på Hels- og omsorgsdepartementet sine sider:

Relaterte personer

Hans Inge Myrvold

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Medlem i Energi- og miljøkomiteen

Rådgiver
Jon Magnus Kirkeby, [email protected], 468 79 382
Telefon: 233 13 427 Les mer

Lisa Marie Ness Klungland

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Medlem i Helse- og omsorgskomiteen og Sps fraksjonsleder

Rådgiver:
Morten Edvardsen, [email protected], 993 54 021
Telefon: 233 13 427 Les mer