Meny
Ungdom og kriminalitet har en fellesnevner i narkotika

Ungdom og kriminalitet har en fellesnevner i narkotika

Sist endret: 08.01.2024 #Buskerud

Bruk av narkotika er farlig. Derfor er det ulovlig. Med bruk av narkotika følger trøbbel. Mye av kriminaliteten har en fellesnevner i narkotika, skriver Per Olaf Lundteigen.

- av Per Olaf Lundteigen (Sp), stortingsrepresentant for Buskerud

Ungdomskriminaliteten i Drammen er bekymringsfull. Politiet vil jobbe forebyggende, men dagens retningslinjer gjør det vanskelig. Politiet oppretter ikke straffesaker for bruk. Heller ikke overfor mindreårige kan det opptres på en måte som forebygger. Svenske kriminelle nettverk har forgreininger også til vårt Sør-Øst politidistrikt. Senterpartiet arbeider på brei front for å stoppe denne utviklinga.

Sammen med Ap og Frp stemte Sp i Stortinget ned Solberg-regjeringas (H, V, KrF) rusreform 3. juni 2021. Bruk og besittelse av mindre mengder av alle typer narkotika er derfor fortsatt straffbart. Solberg-regjeringas forslag om denne avkriminaliseringa blei stoppet.

Men Buskerud Høyre sin stortingsrepresentant Sandra Bruflot arbeider hele tida for omkamp, seinest i debatten om Helsedepartementets budsjett for 2024 den 19. desember.

Fortsatt gjelder riksadvokat Mauruds brev av 9/4 2021 til politidistriktene, som fratok politiet nødvendige virkemidler. Regjeringa står overfor en nødvendig lovmessig opprydding, slik at det blir klare regler å forholde seg til når narkotikabruk fortsatt er ulovlig.

Justisminister Mehl har derfor nedsatt Rushåndhevingsutvalget med tidligere lagmann i Borgarting, Hans Petter Jahre, som leder. Utvalget skal legge fram sitt arbeid som en offentlig utredning (NOU) våren 2024, og skal se nøye på de virkemidler som politiet må ha til rådighet. De skal legge vekt på at avdekking er viktig for å motvirke narkotikabruk og å kunne gripe inn tidlig. Utvalget har fått uttrykkelig beskjed om at bruk og befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk fortsatt skal være straffbart.

Utvalget skal bl.a. utrede:

  • Spørsmål knyttet til politiets straffeprosessuelle tvangsmidler eks. spyttprøver og ransaking i mindre alvorlige narkotikasaker.
  • Lovregulering av en ordning med straffeutmålingsfrafall overfor rusavhengige.
  • Den rettslige avgrensningen av begrepet rusavhengig
  • Den strafferettslige tilnærmingen til personer med begynnende rusavhengighet.
  • Hvilke mengder narkotika som skal ansees å være til eget bruk (terskelverdier).

Dette utvalgets arbeid  ende i en lovproposisjon til Stortinget. Denne blir en viktig del av Helse- og omsorgsdepartementets stortingsmelding om en forebyggings- og behandlingsreform.

Rushåndhevingsutvalget har fått mange skriftlige innspill til sitt arbeid innen fristen 1/12-23. Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter bemerker at deres innspill «er gitt under forutsetning av at det er et politisk ønske om at politiet/påtalemyndigheten skal avdekke/etterforske mindre narkotikasaker (bruk/besittelse) og være en av de offentlige organene som skal bidra til at både de som defineres som rusavhengige og de som ikke defineres som rusavhengige, får den helsehjelpen de trenger i forhold til sitt rusmisbruk. Denne forutsetningen synes å være i tråd med det mandatet som er gitt Rushåndhevingsutvalget».

Fossumkollektivet er en privat ideell stiftelse som har drevet langtids rusbehandling av ungdom og unge voksne i 40 år. Deres største bekymring nå er «knyttet til at mange unge som eksperimenterer med rus ikke fanges opp av politiet og derfor ikke sluses inn i noe hjelpeapparat». «Fossumkollektivet støtter bruk av alternative reaksjoner som oppmøteplikt for rådgivende enhet for russaker». Men «fordi oppmøte er knyttet til påtaleunnlatelse med vilkår står enhetene nå nærmest tomme».

De stadig flere unge som eksperimenterer med bruk av narkotika må få en reaksjon ved slike lovbrudd og så komme inn i hjelpeapparatet. Derfor må politiet gis hjemmel til eksempelvis å kunne gjennomføre spyttprøver og/eller ransaking ved berettiget mistanke, for å kunne bevise ulovlig narkotika atferd. Dette skal være i tråd med forholdsmessighetsvurderingen etter straffeprosessloven paragraf 170 a;

Siden bruk og besittelse av narkotika til eget bruk fortsatt skal være straffbart, må overtredelser kunne bli belagt med straff. Derved vil unge narkotikabrukere gis en betinget påtaleunnlatelse og må så møte i den kommunale rådgivende enhet for russaker for å få hjelp. Med dagens regelverk hadde Drammen bare én slik straffesak i 2023!

Alle lover må ha reaksjonsmidler mot lovbrudd. Det veit vi er forebyggende. Med det skisserte forslaget kombineres forebygging og helsehjelp på en forsiktig måte.

Det bør bli en skikkelig debatt om hva partiene vil med forebyggings- og behandlingsreformen.

Hva vil du Sandra Bruflot? Du er jo Erna Solbergs talskvinne i narkotikapolitikken.

Relaterte personer

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant (Buskerud)
• 1. nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen og Sps fraksjonsleder

Rådgiver:
Bjørn Nesse Hunderi, [email protected], 976 05 910
Telefon: 233 13 427 Les mer