Meny
Det betyr noko kven som styrer landet

Det betyr noko kven som styrer landet

Som ordførarar står vi med ansvar for tenester som er viktige i kvardagen til folk. Vi ser kvar dag korleis  nasjonale føringar påverkar livet i lokalsamfunna våre. 

Naturressursane må vere under norsk kontroll og skape ringverknader lokalt!

Naturressursane må vere under norsk kontroll og skape ringverknader lokalt

Senterpartiet meiner naturressursane våre må vere under norsk eigarskap og kontroll – det ønskjer ikkje høgreregjeringa.

Noreg treng eit sterkt forsvar

Noreg treng eit sterkt forsvar

Tryggleiksutviklinga går i feil lei, verda rundt oss er i endring og våre nærområde er i aukande grad ein arena for stormaktsrivalisering. Risikoen for konflikt er den største sidan slutten på den kalde krigen, skriv regjeringa i sin langtidsplan. Difor meiner Senterpartiet at den norske forsvarsevna må styrkjast, skriv Liv Signe Navarsete.

Ny kurs for heile landet!

Ny kurs for heile landet!

Senterpartiet vil ha ei ny regjering, med ei heilt ny retning. Me vil ha eit Noreg med ein politikk for heile landet, slik at det skal vere like lett å bu i Florø, Framfjorden og Faleide som i Oslo. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nok dobbelt- kommunikasjon

Det må bli slutt på at Venstre og Alfred Bjørlo får fritt spelerom til å drive med dobbeltkommunikasjon i media.

2021 Kristin Rundsveen Bøtun, Sogn og Fjordane

Klimadebatt og heilskap

Klimadebatten har vore brennheit både internt i Senterpartiet og i media dette året. Vi er mange i Senterpartiet som ynskte klima- og miljødebatten i partiet velkommen og som vil at partiet vårt skal ha ein tydlegare, grønare profil. 

Ei psykt viktig prioritering

Ei psykt viktig prioritering

Psykiske plagar har etablert seg som ei av dei største helseutfordringane i Noreg. Dei siste åra har stadig fleire barn og unge hatt behov for psykisk helsehjelp. Likevel har det ikkje vorte prioritert nok ressursar til å imøtekomme den aukande pågangen på ein god nok måte. Det vil Senterpartiet gjere noko med.

Lærarmangel

Ein varsla lærarmangel

Norge har allereie ein betydelig lærarmangel. Senterpartiet frykter at dette problemet vil auke i åra som kjem, basert på tre vedtak som regjeringspartia har gjort. Disse vedtaka er ille nok kvar for seg, men i sum kan dei bli eksplosive. Senterpartiet krev at lærarar får tilbake tid og tillit til å gjere det dei aller mest vil; bidra til læring hjå elevane.

Forsvarsminister, det er på tide å rydde opp i feriepengesaka i Heimevernet

Forsvarsminister, det er på tide å rydde opp i feriepengesaka i Heimevernet

Forsvarsvilje er avgjerande viktig for forsvarsevna. Heimevernet er ein sentral og viktig del av forsvarsevna til landet. Me har ikkje minst sett det  under pandemien.  Men også elles trør dyktige menn og kvinner rundt om i landet til når ei ulukke eller ei krise råkar. Senterpartiet meiner at det difor er sjølvsagt at staten møter desse kvinnene og mennene med respekt, og me meiner det er på tide at Høgre-regjeringa ryddar opp i feriepengesaka ein gong for alle, skriv Liv Signe Navarsete,

Landsmøteinnlegg

Stortings-representant Liv Signe Navarsete sitt innlegg til landsmøte

Gode landsmøte,

Lite er viktigare for oss enn tryggleik.

I Noreg kan dei fleste av oss leve trygge og gode liv.

Kva kan rokke ved dette?

To av dei største farane er klimaendringane – og atomvåpenbruk.