Meny
kraft-strøm-høyspentmast

Rimeligere strømpriser er en forutsetning for ønsket norsk samfunnsutvikling

Senterpartiets landsmøte slår fast at sikker tilgang på energi er avgjørende for den videre samfunnsutviklingen, og nødvendig for å kunne ta vare på norske arbeidsplasser, norsk industri og den norske velferdsstaten. Samtidig vil Norge innen få år stå overfor et kraftunderskudd som truer samfunnets utvikling og omstilling. Senterpartiets løsning er en økt satsing på ny kraftproduksjon; fra havvind, vindkraft på land, bioenergi, sol og vann, samtidig som innsatsen innen energieffektivisering styrkes ytterligere.

For videre spørsmål

Ole André Myhrvold
932 43 566
[email protected]

− Norge står overfor et stort behov for mer fornybar kraft for å utvikle samfunnet videre. Rikelig tilgang på ren fornybar kraft har lenge vært et gode for folk og næringsliv, som har bygd dagens velferdssamfunn. Senterpartiet mener rikelig tilgang på kraft også i fremtiden skal være et gode for det norske folk. Senterpartiet skal lede an i arbeidet for en økt kraftproduksjon fra tilgjengelige kraftkilder og styrke arbeidet med energieffektivisering, sier Senterpartiets energipolitiske talsperson, Ole André Myhrvold (Sp).

Nye, grønne industriinitiativer og elektrifisering av sokkelen vil kreve ny kraft. Landsmøtet mener derfor det må bli en nasjonal prioritering om hvordan etterspørselen etter strøm skal dekkes opp. Senterpartiet vil ikke gå inn for løsninger som svekker forsyningssikkerheten i det landbaserte kraftsystemet eller løsninger som direkte eller indirekte driver opp prisene i det norske strømmarkedet, og sier derfor nei til elektrifiseringen av Melkøya med kraft fra fastlandet.

Senterpartiet mener det er behov for økt nasjonal kontroll over den norske kraften og regulering av utenlandshandelen med strøm. Landsmøtets resolusjon slår fast at økt nasjonal kontroll både er en forutsetning for den videre samfunnsutviklingen, og avgjørende for å bevare tilliten mellom folk og folkevalgte i Norge. Norske folkevalgte skal styre Norges energipolitikk. Senterpartiet sier derfor nei til ytterligere suverenitetsavståelse i energipolitikken, og nei til EUs fjerde energimarkedspakke.

− Det norske kraftsystemet må baseres på gjensidig utveksling, ikke en eksportstrategi som driver norske strømpriser opp. Norge skal ikke være Europas batteri. Regjeringens grep for å sikre forsyningssikkerheten, avslaget på konsesjonssøknaden om en ny utenlandskabel til Skottland og nedjusteringen av overføringskapasiteten på utenlandskabelen til Storbritannia har vært viktige og riktige grep. Fremdeles er det nødvendig å ta ytterligere grep for å sikre mer nasjonal kontroll og varig lavere kraftpriser for norske hjem og bedrifter, sier Senterpartiets energipolitiske talsperson, Ole André Myhrvold (Sp). 

Relaterte saker

Sikker tilgang og konkurransedyktige priser på energi – en forutsetning for ønsket norsk samfunnsutvikling.

Sikker tilgang og konkurransedyktige priser på energi – en forutsetning for ønsket norsk samfunnsutvikling.

Sikker tilgang på energi er avgjørende for at et moderne samfunn skal fungere. Rikelig tilgang på ren og rimelig energi er også nødvendig for å kunne ta vare på norske arbeidsplasser, norsk industri og den norske velferdsstaten. Utviklingen i det europeiske energimarkedet etter Russlands invasjon av Ukraina og politisk styrt avvikling av stabil produksjon uten at nye alternativer er på plass har gitt energikostnader som ikke er bærekraftige for hverken husholdninger eller næringsliv. At norske folkevalgte styrer energipolitikken i Norge – altså sikrer nasjonal kontroll over den – er avgjørende for å kunne bevare tilliten mellom folket og folkevalgte i Norge.