Meny
4

Kommunevalprogram Ål Senterparti 2023 - 2026

 

 

Forvaltning av fellesverdiane

Me vil at heile Ål-samfunnet skal ha nytte av kraftinntektene våre. Difor vil me bruke desse til gode kommunale tenester, redusere kommunal gjeld, framtidsretta investeringar, Enøk-tilskot, og rabattordningar til hushald og næringsliv når straumprisane er høge.

 

Kommunevalgprogram Valgbrosjyre 

KommunestrukturKlima, miljø og arealforvaltningBustadkommuneNæringskommuneHelseOppvekst, kultur og fritidBarn og unge |

Kommunestruktur - Me vil:

 • Halde på Ål som sjølvstendig kommune. Interkommunalt samarbeid er ein betre måte enn kommunesamanslåing for å byggje gode lokalsamfunn

 

Klima, miljø og arealforvaltning – Me vil:

 • Framleis ta vare på dei unike naturverdiane våre i skog og fjell med jakt og beitebruk og evigvarande moglegheiter for opplevingar, rekreasjon og berekraftig næringsutøving.
 • Forvalte Nordfjella slik at villreinen har gode levekår når stamma skal reetablerast.
 • At kommunen gjer klimavenlege val innan bygg og anlegg
 • Verne om utmarksbeite, og ha nullvisjon for nedbygging av dyrka jord
 • At eldre reguleringsplanar og hyttetomter skal vurderast på nytt i samband med rullering av kommuneplanen sin arealdel.
 • At det ikkje skal opnast for nye hyttefelt i perioden
 • Utvide gang- og sykkelnettet mellom bygdene

 

Bustadkommune - Me vil:

 • Sikre og utvikle likeverdige kommunale tilbod som skule, barnehage, symjebasseng og fiber i heile kommunen
 • Sørgje for varierte bualternativ i heile kommunen, og arbeide for at dei som ynskjer å bygge i grendene får høve til det
 • Realisere planlagde bustadtomter i komande periode
 • Auke bruken av startlån til kjøp eller tilpassing av eigen bustad, og gje kommunalt tilskot til fyrstegongsetablering
 • Halde oppe buplikta
 • Styrke arbeidet med å rekruttere og behalde folk i kommunale stillingar
 • Arbeide for god tilrettelegging for nye innbyggjarar både i arbeid og på fritida
 • Når kraftinntektene er gode, vil me halde ein låg sats på eigedomsskatten

 

Næringskommune - Me vil:

 • At kommunen bidreg til eit allsidig og berekraftig næringsliv
 • Arbeide for god tilrettelegging og utvikling av næringsområde som i Kleivi, Torpomoen og Torpo Næringspark
 • Utvikle næringsområdet på Busemoen i komande periode
 • At Ål framleis skal vere ein sterk og aktiv landbrukskommune
 • Halde fram ordninga med tilskot til nydyrking
 • Styrke utmarksoppsynet
 • At landbrukseigedomar ikkje skal overtakast av aksjeselskap
 • Unngå å dispensere frå overordna planar

 

Helse - Me vil:

 • At Ål skal vere ein sterk helsekommune
 • Arbeide for nok sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar som kan tilpassast ulike behov
 • Styrke heimetenesta
 • Vidareutvikle velferdsteknologi som eit brukartilpassa tilbod i sektoren
 • Auke grunnbemanninga i sektoren og satse på lærlingar som ein viktig ressurs for rekruttering
 • Ha eit tenleg behandlingsbasseng
 • Halde velferdstenestene under offentleg styring
 • Hallingdal Sjukestugu skal vere ei fyrlykt for eit avansert og desentralisert helsetilbod
 • Bruke Hallinghelse som ein aktiv medspelar for å utvikle helsearbeidet
 • Auke medvitet rundt tobakk og rusmidlar

 

Oppvekst, kultur og fritid - Me vil:

 • Halde på ein desentralisert skule- og barnehagestruktur. I møtet med mindre barnekull må fådeltpedagogikk få større rom innan kompetansehevinga for lærarane.
 • At Familiens Hus må ha kompetanse og økonomi til å møte utfordringane ein ser i barne-, ungdoms-  og familielivet
 • Gå inn for at skulemat skal ha ein plass i skulekvardagen
 • At praktisk tilrettelegging av fag og Ungt entreprenørskap vert styrka
 • At kulturhuset skal vera ein møteplass i lokalsamfunnet til bruk for kulturskule, kino, ungdomsarbeid, bibliotek og større og mindre kulturopplevingar
 • Styrke arbeidet med folkemusikk og tradisjonsdans både lokalt og regionalt, og arbeide for å opprette stillingar innan feltet
 • Arbeide for å få meir desentralisering i nye Buskerud Fylke mellom anna med eit fylkessenter for kultur eller naturforvaltning lagt til Ål
 • Halde på nynorsk som administrasjonsmål i Ål
 • At kommunen skal vere ein aktiv og betydeleg samarbeidspartnar og bidragsytar til idrett, lag og kulturliv ved arrangement og drift
 • At frivilligsentralen og ungdomsfrivilligsentralen skal ha ei viktig rolle i det frivillige- og kommunale Ål
 • Sikre kyrkja gode driftsvilkår

 

Barn og unge - Me vil:

 • At det skal vera nært samarbeid mellom kommunen og dei som driv frivillig arbeid for å sikre eit allsidig tilbod. Tilbodet må vera for alle uavhengig av økonomi.
 • Styrke BUA slik at ordninga kan møte etterspurnaden
 • Samarbeide tett med politiet for å avdekke og motverke rusproblematikk. Det førebyggjande arbeidet mot narkotika må styrkast.
 • Styrke helsetilbodet for ungdom og unge vaksne. Denne gruppa må ha eit velfungerande helsetilbod med fleksible opningstider.
 • Bruke ungdomsrådet som ein aktiv samarbeidspart