Meny
Bilde1

Gode tjenester for folk i Flå - stem på Senterpartiet og Steinar!

Gode Fløværing!

Vi ønsker å videreutvikle kommunen vår i den positive retning vi har startet i – på lag med Flåværingene. Politikken vår skal ha fokus på dere som innbyggere og vi ønsker medvirkning og åpenhet i avgjørelsene som skal tas. Det er dere innbyggerne som skal velge oss og det er dere som skal være vår største innflytelse da det kommer til veivalg vi skal ta. For meg som lokalpolitiker handler det om at jeg vil lytte til hva dere mener er det beste for kommunen vår.
Erik Bye sa det så fint, «Politikerne må huske at de er folkets tjenere, og ikke folkets herrer», dette er ord jeg vil styre etter som ordfører.

For oss er tjenester nær folk en viktig sak. Flå er en liten kommune, men det betyr ikke at vi skal ha dårlige offentlige tjenester av den grunn. Jeg mener snarere tvert imot. Jo mindre vi er, jo bedre skal vi ha det. Vi skal ta vare på innbyggerne våre. De 4 neste årene vil jeg i tett samarbeid med regjering jobbe for at vi igjen skal få ambulanse i Flå. Det er på høy tid at vi får dette tilbake i kommunen vår. Flåværingene fortjener å føle seg trygge i eget hjem. Dette betyr at vi også skal jobbe for økt tilstedeværelse av politiet i Flå.

Flå har selvfølgelig plass til flere Flåværinger! Skal du komme hit må du ha en arbeidsplass. Det er viktig for oss at vi klarer å utvikle flere næringer i Flå, slik at vi har flere bein å stå på. Dette gjør oss attraktive for både bedrifter og arbeidstakere. Vi må evne å tenke nytt og ikke si oss fornøyd med det vi har. Stagnasjon er vår største fiende, derfor vil vi jobbe for et variert jobbtilbud og flere arbeidsplasser i Flå.

Vi i Flå Senterparti er en del av noe større. Dette er vår store styrke i Flå. Vi har folk i både fylke og regjering og vi blir hørt. Dette gir oss muligheten til å direkte påvirke den politikken som føres og jeg opplever at får vi god støtte i lokalpolitikken vår. Det kjennes godt å være en del av et større parti. Det betyr at vi er mer slagkraftige og at veien inn til regjering er kort. For deg som Flåværing betyr dette at vi i større grad kan få gjennomslag for valgløftene våre, da alle Senterpartister i hele Norge drar lasset sammen med oss. Og sammen skal vi også bygge opp en ny fylkeskommune. Hvem vet? Kanskje med en desentralisert fylkeskommuneadministrasjon her i Flå?

Jeg håper du som velger kjenner deg igjen i våre ønsker for Flå. I dette valgprogrammet kan du lese mer om hvilken retning vi vil ta Flå inn i.

Vi i Flå Senterparti er klare for å jobbe for Flåværingene de neste 4 årene!
Sammen skal vi ta Flå inn i fremtiden, og fremtiden, den starter nå!

Godt valg!

Steinar Andre Steinarsson
Ordførerkandidat Flå senterparti

 

Dette vil vi arbeide forNæring / arbeidslivHelse og omsorgHelse og omsorg | Klima og miljøKultur og idrett | Utdanning / oppvekst / barnehage| Dette har vi fått til|

Valgprogram Valgliste 

Valgbrosjyre 

ski.jpg

 

 

Dette vil vi arbeide for

Senterpartiet har stor tro på Flå kommune, og vi ønsker å lytte til Flåværingene når vi sammen skal utvikle Flå videre. Vi ønsker medvirkning og åpenhet i lokalpolitikken og de beslutningene som skal tas. Senterpartiet vil være nær folk i hele Flå.

Vi skal jobbe for offentlige tjenester nær innbyggerne, et levende kommunesenter, god beredskap, og en kommune som setter innbyggerne først

Flå skal være et inkluderende og varmt lokalsamfunn, et godt sted for alle som bor her. Innflytter, som lokal.

Dette er noe av det overordnende vi vil jobbe aktivt for:

 • Aktiv satsing og positiv utvikling av Flå som en attraktiv kommune. Dette er noe som skal medføre vekst i folketallet og en enda bedre kommune for alle som bor her.
 • Bedre markedsføring og informasjon utad om hva kommunen har å tilby. Både for våre innbyggere og for potensielle nye innbyggere.
 • Gjennom samarbeid mellom kommune, Husbanken, næringsliv og befolkningen vil vi bidra til utvikling av gode og varierte boliger og boligområder som favner alle befolkningsgrupper.
 • Vi vil lytte til folk og involvere Flåværingene i politiske beslutninger. Gjennom dialogmøter, åpenhet og medvirkning i kommunale prosesser.
 • Vi ønsker offentlige tjenester lokalt på Flå. Vi har de siste årene mistet en rekke tilbud, og dette vil vi jobbe for å få tilbake til Flå. Vi vil jobbe for å få tilbake nærpolitiet. Både for forebyggende arbeid og for redusert utrykningstid når det oppstår behov for politi. Politiet skal være synlige!
 • Vi skal sørge for at Flå skal bestå som egen kommune. Samarbeid er positivt, men beslutninger skal tas lokalt, nært de det gjelder.  Vi vil samtidig jobbe for økte rammer for våre interkommunale samarbeid.
 • Alle kommunalt ansatte skal ha en rettferdig lønnsstruktur. Vi må jobbe for å beholde og styrke kompetansen vi har i Flå.
 • Vi skal sammen med innbyggerne bygge opp igjen et nytt Buskerud fylke som vi kan være stolte av.

 

Næring / arbeidsliv

Senterpartiet vil føre en aktiv næringspolitikk, og vi vil arbeide for å sikre mest mulig forutsigbare rammer for næringslivet. Vi vil være en aktiv pådriver både mot fylkeskommunale og statlige myndighet for å sikre vårt næringsliv gode rammebetingelser.

Vi vil videreutvikle lokalt næringsliv og offentlige arbeidsplasser for at innbyggerne skal ha et trygt og godt arbeidsliv. Senterpartiet vil bidra til at reiseliv og opplevelsesnæringer får nødvendig oppbakking og støtte for å lykkes. Senterpartiet skal arbeide for at nye næringer etablerer seg i Flå, slik at kommunens næringsliv får flere bein å stå på. Vi vil følge opp og legge til rette for utvidelser og nyetableringer. Vi vil motivere for rekruttering til yrker som etterspørres i området.

 • Utvikle kommunen som arbeidsgiver. Vi ønsker at Flå kommune skal framstå som en attraktiv arbeidsgiver, som ansetter faglig godt kvalifiserte arbeidstakere.
 • Vi vil jobbe for flere heltidsstillinger i offentlig sektor.
 • Øke satsingen for industrietablering i kommunen.
 • Sikre utvikling av et bredt arbeidsmarked på Flå – jobbe for statlige arbeidsplasser og en desentralisert fylkeskommuneadministrasjon.
 • Vi skal fylle Veksthuset med arbeidsplasser. Dette i samarbeid med nasjonalt næringsliv, slik at næringslivet får flere bein å stå på.
 • Flå kommune må ta vare på positive ringvirkninger av hyttebygging og reiseliv, og la lokalmiljøet dra nytte av reiselivssatsingen.
 • Aktivt legge til rette for entreprenørskap og gründervirksomhet.
 • Styrke lokale lærlingeplasser, ved å premiere bedrifter som tar imot lærlinger.
 • Avsette nødvendige midler på næringsfondet for å utvikle nye næringsarealer og gi støtte til utviklingsprosjekter.
 • Støtte tiltak som fremmer et levende jord- og skogbruk.
 • Videreutvikle kommunale støtteordninger for de som satser på fornybare energiløsninger.
 • Flå Senterparti skal ikke øke eiendomsskatten.

 

Helse og omsorg

Flå Senterparti vil prioritere nødvendige midler og kompetanse i helse- og omsorgssektoren. Vi ønsker å tilby innbyggerne et riktig og godt tilbud når behov for hjelp oppstår. God folkehelse handler om å gi varierte tilbud til alle blant våre innbyggere.   

 • Opprettholde den gode legetjenesten vi har i kommunen.
 • Sørge for gode hjemmetjenester og trygghet i eget hjem.
 • Sikre god og variert fagkompetanse i helse- og omsorgstjenesten, samt utarbeide en kompetanseplan innenfor helse- og omsorg.
 • Videreutvikle velferdsteknologien vi har for å gi den enkelte økt frihet og mestring.
 • Utarbeide strategi for videreutvikling og utbygging av Flåheimen.
 • Jobbe for ambulanse på Flå.

 

Klima og miljø

Flå er som et Norge i miniatyr. Vi har fjell, fjorder, myr, landbruksområder og et variert skogsterreng – et mangfold av planter og dyreliv som må bevares. Flå Senterparti har tro på en aktiv og langsiktig forvaltning av naturen rundt oss

Flå kommune har store utmarksområder som er fornybare. Vi har et felles ansvar for å lære kommende generasjoner bærekraftig forvaltning av vår fantastiske natur.

 • Fokus på klima i alle relevante avgjørelser.
 • Stille klare miljøkrav i kommunens innkjøpspolitikk.
 • Stimulere til økt skogplanting.
 • Jobbe for at alle kommunale nybygg skal være energiøkonomiske.
 • Jobbe for at toget stopper på tidspunkt som er hensiktsmessige for lokalbefolkningen, samt et økt busstilbud.
 • Videreutvikle vårt vakre sentrum.
 • Satsning på - og videreutvikling av turområder i nærmiljøet

 

Kultur og idrett

Flå Senterparti er opptatt av å gi alle muligheter til å delta i et mangfoldig kulturliv, og varierte fritidsaktiviteter. Vi vil føre en aktiv kulturpolitikk som skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller og hindre at liten betalingsevne holder folk borte fra kulturliv og fritidsaktiviteter.

Senterpartiet vil verne om det unike i Flå og jobbe for fortsatt dokumentasjon av kulturhistorien.

Vi vil ha en åpen og inkluderende folkekirke. Vi ser på kirken som en av grunnpilarene i Flåsamfunnet som de fleste har, eller vil få et forhold til i sorg og glede.

Kommunen må fortsatt legge til rette for høy aktivitet på alle de nye og flotte idrettsanleggene. Senterpartiet ser det som viktig å stimulere til en mest mulig allsidige barne– og ungdomsidrett.

 • Utvikle nye sosiale møteplasser for ungdom og unge voksne.
 • Styrke satsingen på kultur.
 • Gi lag og foreninger rammer til å utvikle seg.
 • Sikre aktivitet på alle anlegg som er bygd.
 • Etablere idrett- / kulturstipend for ungdom som har en drøm.
 • Ta med brukergruppene i utvikling og drift av anlegg og tilbud.
 • Prioritere driftsstøtte til lag og organisasjoner som driver med aktiviteter rettet mot barn, ungdom og eldre.
 • Videreutvikle eksisterende bygdekinotilbud. Arbeide for en fullverdig tribuneløsning og bedre lydforhold i kultursalen.

 

Utdanning / oppvekst / barnehage

Flå Senterparti ønsker at våre barn og unge skal vokse opp i et inkluderende lokalmiljø der de kan utfolde seg trygt i lek, læring, og aktiviteter. Dette er en prioritert og tverrfaglig oppgave for kommunen.

Psykisk helse og tilbud rettet mot utsatte barn og ungdom må prioriteres sterkere. Vi må sørge for at barn og ungdom møter tillitsfulle, omsorgsfulle og kompetente voksne i de kommunale tjenestetilbudene.

Barnehage- og skoletilbudet skal videreutvikles, og Senterpartiet vil sørge for god faglært bemanning og voksentetthet. Vi har høye ambisjoner for skolen vår. Skolen skal ha fokus på læring, trivsel og ha nulltoleranse for mobbing.

 • Skolens uteområder må utvikles og fornyes.
 • Fokus på trivsel for ansatte og elever.
 • Sikre kvalitet og rammer for spesialundervisning.
 • Fortsatt fokus på friluftsliv og fysisk aktivitet på alle klassetrinn.
 • Styrke forebyggende tiltak mot rus blant barn og unge.
 • Sikre god dekning av kvalifiserte ansatte, og sikre faglig utvikling for ansatte i skole og barnehage. 
 • Jobbe for etablering av Campus Hallingdal som et lokalt høyskoletilbud i samarbeid med kunnskapsdepartementet.

 

Visste du at etter 4 år med et Senterpartistyrt Flå har vi:

I 2019 gikk vi til valg på flere endringer og satsninger vil ville innføre for å hjelpe deg som Flåværing, og kommunen vår. Under følger en liste over noe av det vi gikk til valg på i 2019, og som vi har fått gjennomført. Du skal være sikker på at vi leverer på det vi går til valg på.

 • Sikret 7.5 millioner til renovering av SFO og småskolen.
 • Sørget for økt ramme til maling og vedlikehold av kirkebygget.
 • Sikret sentrum og offentlige uteområder et estetisk løft.
 • Arbeidet for at kommunens bilpark går fra fossilt til el-biler der dette var hensiktsmessig.
 • Utvidet tannhelsetjenesten i Hallingdal, noe som betyr nytt satelittkontor på Flå. Dette sikrer at Flåværingene får tannhelsehjelp av kvalifisert personell.
 • Kommunens nettside har blitt ny, og kommunen er nå tilgjengelig på sosiale medier.
 • Startet prosjektet for bo- og blilyst.