Meny
Bilde innside

Kommunevalgprogram Flesberg Senterparti 2023 - 2027

Små lokalsamfunn gir trivsel og virkelyst

Vår kommune er stor nok til at barnehage, skole, eldreomsorg og tekniske tjenester kan driftes effektivt. Oppgaver vi er for små til å løse alene, samarbeider vi med andre kommuner om. Slik blir vi store nok til å løse alle kommunale oppgaver samtidig som vi er små nok til at beslutningene blir tatt nær innbyggerne i et reelt nærdemokrati. Alternativet er å bli utkant i en bykommune eller en distriktskommune med store avstander. Begge deler gir økt byråkrati og svekket demokrati.

Flesberg Senterparti sier ja til Flesberg som egen kommune!

Hele kommunen i brukNæringsutvikling  | Helse og omsorg  | Barn og unge  | Det grønne skiftet  |

 

Valgprogram Valgliste 

Valgbrosjyre 

Lytt til Oddvar Garaas 

 

Hele kommunen i bruk

I inneværende periode har kommunestyret jobbet frem ny kommuneplan, og nå vil Flesberg Senterparti sørge for at innholdet blir realisert.

Utbygging. Flesberg Senterparti vil tilrettelegge for spredt boligbygging og næringsutvikling i hele kommunen. Samtidig vil vi ha en mer konsentrert utbygging i alle de fire tettstedene.

Flere utleieleiligheter: Ikke alle har mulighet for å kjøpe seg egen bolig. Det er derfor viktig at det blir lagt til rette for at folk kan finne leiligheter å leie. Dette gjør at blant annet unge mennesker og familier lettere kan etablere seg i kommunen.

Mobildekning i hele kommunen: Å få hjelp om noe alvorlig skulle skje er viktig for innbyggernes følelse av trygghet. I dag finnes det fortsatt områder i Flesberg der det er vanskelig å få kontakt via mobilnettet.  Det er derfor viktig at mobildekningen er god uavhengig av hvor du bor eller oppholder deg i kommunen.

Styrke frivilligheten: Flesberg Senterparti er positive til initiativ fra lokale lag og foreninger. Kommunen må støtte oppunder initiativ for å ivareta eksisterende, og etablering av nye møteplasser.

Videre utbygging av gang- og sykkelveier: Flesberg Senterparti vil jobbe for at gang- og sykkelveier kommer med i lokale planer, og på fylkesnivå.  Flesberg Senterparti vil jobbe for at turveien mellom Lampeland og Flesberg blir en realitet i løpet av perioden.

Næringsutvikling

Arbeidsplasser er viktig for at folk skal kunne bo i Flesberg. Det er viktig at det blir attraktivt for næringsaktører å etablere seg i kommunen. Vi kan tilby god plass, jernbane for transport og relativt billige tomter.

Det må spesielt legges til rette for at unge som vil etablere egen bedrift får hjelp til dette.

Ny kommunedelplan for Blefjell: Dette er en viktig plan da utvikling av Blefjell er en viktig næring i Flesberg. Samtidig er det viktig at denne utviklingen ikke går ut over naturens bæreevne.

Skoletomtene i Flesberg og på Lampeland: Siden forrige valg har tomtene i Flesberg og på Lampeland blitt solgt. Det er viktig at de gamle skolebygningene ikke bare står og forfaller, men at det skjer utvikling der som gagner både innbyggere, hytteeiere og lokalt næringsliv

Jord- og skogbruk: Flesberg Senterparti ønsker å videreføre felles landbruksforvaltning i Numedal. Dette er et viktig tiltak for å stimulere unge til å satse på landbruket i Flesberg kommunen.

Tømmerterminal i Flesberg sentrum: For å utvikle Flesberg sentrum, vil det være hensiktsmessig å flytte tømmerterminalen lenger sør langs jernbanelinja. I samarbeid med de ulike aktørene som er avhengig av dette anlegget, er det mulig å etablere en ny og mer effektiv terminal.

Økonomi: Flesberg har i de siste åtte årene gjort store investeringer for fremtiden. Skattekista, nytt boligfelt og store investeringer i vann- og avløp gjør at vi kan være offensive og se framover. Det er lagt til rette for økt innbyggertall, noe som er avgjørende for kommuneøkonomien i årene som kommer.  

Kommunale avgifter: I Flesberg kommune er mange av de nødvendige tiltakene innen vann- og avløp gjennomført, noe som gjør at vi har høye avgifter. Flesberg Senterparti vil jobbe for at avgiftene holdes så lave som mulig i årene fremover.

Helse og omsorg:

Antall eldre og personer med omsorgsbehov vil øke i vår kommune. Det er viktig at Flesberg forbereder seg på dette.

Tilpassede leiligheter: For at innbyggerne i størst mulig grad skal kunne bo og greie seg selv hjemme, er tilgang på tilpassede leiligheter viktig. Vi trenge flere slike boliger. Disse bør ligge i tilknytning til Flesbergtunet, slik at tilsyn enkelt kan skje ved behov.

Nupro: Flesberg Senterparti ser et behov for tilrettelagte arbeidsplasser, og vil jobbe for at Nupro skal etablere avdeling i Flesberg kommune.

Barn og unge

At barn og unge kan vokse opp i trygge omgivelser er viktig. Dette legger grunnlaget for at de skal bli trygge voksne en gang i fremtiden. I Flesberg kommune har vi i dag gode oppvekstvilkår.  Dette vil Flesberg Senterparti opprettholde.

Barnehage: Flesberg Senterparti vil prioritere utbygging av barnehagekapasiteten i kommunen. Vi vil at det skal være barnehager i Flesberg, Lampeland og Svene med god bemanning.

Skole: Skattekista sørger for fysisk gode forutsetninger for en god skole. Senterpartiet vil sørge for nødvendige økonomiske rammene til drift av skolen. Det er viktig å ansette og beholde lærere med riktig kompetanse.

Fritid: Anlegget på Stevningsmogen er mye mer enn en skole. Vi vil legge til rette for at anlegget vedlikeholdes og videreutvikles til fortsatt å være et aktivitets- og fritidssenter for hele bygda. Nye aktiviteter ønskes velkommen. Vi vil også støtte fritidstiltak rundt i hele kommunen.

Det grønne skiftet

FN’s bærekraftsmål skal danne grunnlag for kommunens drift. Flesberg Senterparti mener at dette er gode mål på et godt samfunn å leve i. Vi mener at disse målene må ligge til grunn for alle beslutninger.

Flesberg Senterparti ønsker at der det er mulig skal trematerialer benyttes ved oppføring av nye bygg.

Flesberg Senterparti vil se på muligheten for persontransport på Numedalsbanen mellom Flesberg og Kongsberg med ladbart elektrisk togsett.

Husk å bruke stemmeretten din. Ha et godt valg.