Meny
Forsidebilde

- Med hjerte for folket og bygda!

Partiprogram Hole Senterparti

2023 - 2027

Våre fanesaker

 • Innbyggernes interesser skal stå øverst
 • Innbyggerkontakt som skal ta seg av byråkratiet for innbyggerne
 • Verdig eldreomsorg og helsetjenester som favner alle
 • Forsvarlig forvaltning av kommuneøkonomien og forsvarlig befolkningsvekst uten eiendomsskatt
 • Trygg oppvekst, trygge skoleveier, gangveier og veibelysning der det mangler
 • Stedsutvikling i hele Hole gjennom samspill mellom kommune, næringsliv og frivillighet
 • Kultur, idrett og frivillighet skal stimuleres og hedres med årlig kulturpris
 • Steinsfjorden og Tyrifjorden skal være rene
 • Lav bompengesats på ny E16
 • Nei til Ringeriksbanen gjennom Hole
 • Trygghet og lokalberedskap skal på dagsorden

 

Valgprogram Valgliste 

Valgbrosjyre 

 

| Livskvalitet, deltakelse og innbyggermedvirkningVern av jord, natur og miljøKommuneøkonomi og befolkningsvekstStedsutvikling og verdiskapingKulturtradisjoner og frivillighetTrygghet og lokalberedskap |

 

 

Livskvalitet, deltakelse og innbyggermedvirkning

 • Helse- og omsorgstjenester som favner alle
 • Gode oppvekstsvilkår i barnehage, skole og fritid
 • Innbyggermedvirkning i viktige saker for fellesskapet

Eldreomsorgen og helsetjenestene skal styrkes

Eldrebølge, helsekøer, pandemi, energikrise, inflasjon og krig i Europa har direkte konsekvenser også for vår kommune og innbyggernes fysiske og psykiske helse. Helsespørsmålet er også et beredskapsspørsmål. Det er nødvendig at kommunen ruster opp i eldreomsorgen for å møte utfordringene på både kort og lang sikt, og det er nødvendig at det sikres nok sykehjemsplasser, personell og kompetanse. Hole Sp vil jobbe for hensiktsmessige og kloke prioriteringer innenfor helse og omsorg. Vi vil se på hele strukturen i eldreomsorgen og prioritere å gjøre nødvendige endringer i ledelse og administrasjon av eldreomsorgen. Det betyr at vi som politikere må sørge for en helhetlig gjennomgang av ledelsesstrukturer, administrative ressurser, kompetanse og økonomiske rammer. Alle i vår kommune må få helsehjelpen de trenger, uten å måtte vente unødvendig.

 

Trygg oppvekst og trygge skoleveier

Barn og unge er vår fremtid. Både familien, kommunen og lokalsamfunnet har et ansvar for deres oppvekst. Negative trender, mobbing, ensomhet og sosial utenforskap er utfordringer som gradvis har sneket seg inn og rammet flere barn og unge. Det er ingen som skal stå utenfor. Kommunen skal sørge for omsorg, motivasjon, deltakelse og læring for alle. Gangveier og veibelysning mangler fremdeles flere steder i kommunen, og det haster med å få dette på plass. Hole Sp vil jobbe for at barn og unge skal vokse opp i trygge omgivelser i barnehagen, skolen, på skoleveien og på fritiden.

 

Lokaldemokratiet og innbyggernes medvirkning skal styrkes

Hole Sp vil verne om demokratiet, fellesskapet og verdiene i lokalsamfunnet. Kommunen skal styres gjennom et godt samarbeid mellom politikerne og administrasjonen, men det er politikerne som bestemmer. Politiske beslutninger om store og avgjørende saker for lokalsamfunnet skal tas gjennom folkemøter og evt. folkeavstemning, og innbyggernes ønsker skal følges. Hole Sp vil også opprette kommunal innbyggerkontakt som skal ta imot henvendelser som berører lokalsamfunnet og bygda. Innbyggerkontakten skal kanalisere henvendelsene til ansvarlig etat i kommunen og sørge for at henvendelser blir behandlet raskt og effektivt. Det bør være en selvfølge at alle innbyggere i Hole får svar på sine henvendelser, og at det skjer i rimelig tid.

 

Vern av jord, natur og miljø

 • Landbruk er Holes kjennemerke, jordvern skal være førende
 • Rene fjorder, trygt drikkevann og grønn tenkning
 • Naturen er vår felleseiendom som skal bevares for kommende generasjoner

 

Alle trenger mat, derfor er jordvern viktig!

I Norge er ca. 3% av totalarealet dyrka jord. Økt norsk matproduksjon sparer miljøet for lang frakt, og styrker matberedskapen. Hole har noe av Norges beste matjord, og den er også viktig for matberedskapen der man bor. Hole Sp vil opprettholde produksjonen på matjordarealene og prioritere mangfold i landbruket. Det skal være plass til store og små gårdsbruk. De beste matjordarealene er ofte de som av logiske grunner ligger der det bor mest folk, og hvor presset derfor er størst. Hole Sp vil ha slutt på prioritering av enkel og rask profitt for de få som ønsker å ødelegge matjord og derved matproduksjon for fremtidige generasjoner til evig tid.

 

Våre fjorder og drikkevann skal være rene

Vi kan ikke leve med at Steinsfjorden og Tyrifjorden fortsatt er forurenset og med de konsekvensene dette medfører. Det haster med å ta grep – og Hole Senterparti vil være en pådriver i dette arbeidet. Vi er opptatt av at flest mulig tilknyttes kommunal nett for kloakk. Kantsoner langs bekker og åpent vann samt bruk av dekkvekster i landbruket skal prioriteres.

 

Ringeriksbanen

For Hole Senterparti er saken om vei og bane gjennom Hole krystallklar. Vi mener dette er et prestisje-prosjekt der de fleste fakta knyttet til økonomi, samfunnsnytteverdi, natur og miljø taler imot. I tillegg til et planlagt, brutalt og unødvendig angrep på noe av Norges beste matjord. Derfor er dette ikke bare en lokal sak for Hole. Det burde vært en nasjonal sak der vern av natur og jord og matberedskap står øverst. Vi trenger en ny E16, og vi trenger bedre tilrettelegging for busspendling, og etter hvert elbusser. Derimot er ikke Hole og storsamfunnet tjent med en dobbeltsporet jernbane gjennom bygda. I denne saken har vi satt oss to hovedmål: Det ene er å jobbe for at baneprosjektet skrotes for godt. Det andre er å jobbe for en rimelig bompenger-ordning på ny E16 for alle innbyggere som arbeidspendler.

 

Kommuneøkonomi og befolkningsvekst

 • Forsvarlig økonomiforvaltning uten eiendomsskatt
 • Nøktern bruk av administrative ressurser, operative stillinger prioriteres
 • Befolkningsvekst ikke over 1 prosent

Forsvarlig kommuneøkonomi - Hole kommune skal ikke inn i ROBEK igjen!

Vi lever i en tid der flere kriser har inntruffet samtidig. Å satse på usikker økonomi, særlig i slike tider, er både uklokt og uansvarlig. Kommuneøkonomien skal styres etter de samme prinsippene vi styrer i egen husholdning eller næringsvirksomhet. Vi kan ikke investere uten sikkerhet, vi kan ikke handle uten penger og vi kan ikke bruke mer enn at vi kan gjøre opp for oss. ROBEK betyr innføring av eiendomsskatt, stopp av all utvikling og mindre penger til en allerede svekket eldreomsorg. I tillegg vil oppvekstsvilkår, kultur og alle andre kommunale tjenester som innbyggerne har krav på rammes.

 

Kommunale tjenester til beste for innbyggerne

Alle innbyggere skal få kvaliteten og hjelpen de har krav på i møte med kommunen. Dette omfatter hele spekteret av kommunale tjenester: fra barnehage og skole, kultur og fritid, helse- og omsorg til plan, bygg, eiendom og tekniske tjenester. Hole Sp vil jobbe for effektiv drift av det kommunale tilbudet og tilrettelegging for næringsutvikling som tjener innbyggernes interesser og trygghet. Hole er en liten kommune og administrative stillinger skal stå i forhold til det. Det betyr at vi må satse på mindre administrasjon til fordel for operative stillinger, slik som helsearbeidere og lærere.  Hole Sp mener det er på tide at politikerne tar ansvar for hvordan de ulike tjenesteområder i kommunen skal styres og hvordan vi ønsker at administrasjonen skal utføre den daglige driften. Vi vil derfor se på delegasjonsreglementet og gjøre nødvendige endringer som gir politikerne en reell mulighet til raskt å kunne gripe inn når det er nødvendig. 

 

 

Boligprosjekter og forsvarlig befolkningsvekst

Blant de viktigste spørsmål vi alle bør stille oss er om kommunens økonomi og helse-, omsorgs- og oppveksttjenester er rigget til å møte den befolkningsvekst som store boligbyggingsprosjekter fører med seg. Hvordan vil slike prosjekter virke inn på vårt miljø og på skatter og avgifter for den vanlige innbygger? Ønsker vi at tettstedene i Hole skal få et mer bymessig preg eller vil vi beholde det landlige preget? Hole Sp vil ha en bærekraftig boligutvikling som ivaretar kommunens særpreg og hvor det er balanse mellom vekst og vern.

Hole Sp vil stemme imot prosjekter vi mener ikke tjener og/eller er til ulempe for bygda. Kommunen må ha en forsvarlig vekst som ikke fører til voksesmerter.

Hole Sp mener at:

 • Vi skal ha en moderat boligbygging som bør skje i Sundvollen, på Helgelandsmoen og på Vik.
 • Boligpolitikken bør i all hovedsak legge til rette for at unge mennesker og barnefamilier kan etablere seg. Hole Sp vil ikke prioritere prosjekter som i all hovedsak henvender seg til pensjonister fra andre kommuner som ønsker å flytte til Hole.
 • Storøya må beholdes som et LNF område og Hole Sp vil ikke at det legges til rette for boligbygging på øya.
 • Mesteparten av Røysehalvøya er et LNF-område og boligbyggingen her skal være restriktiv og tilpasset området.
 • Hole Sp er imot boligprosjektet i Kleivlia. Denne utbyggingen har skapt utrygghet og ført til svært negative konsekvenser for de berørte innbyggerne. Vi kommer til å følge opp saken videre.  

 

Stedsutvikling og verdiskaping

 • Stedsutvikling der særegenhet og lokale behov ivaretas
 • Godt og forutsigbart samarbeid mellom kommunen og næringslivet
 • Vi skal lytte til innbyggernes interesser i utbyggingsprosjekter

Stedsutvikling

Tettstedene i Hole har sin særegenhet og behov som skal ivaretas og videreutvikles. Sentrumsområdene skal utvikles, men det skal også steder som er utenfor sentrum. Vi har flotte sentrale områder som Vik, Sundvollen og Helgelandsmoen, og vi har vakre steder rund fjordene våre med Sollihøgda på toppen av kommunelandskapet. Derfor er det viktig å drive stedsutvikling i et helhetlig perspektiv, der innbyggernes interesser er ivaretatt uansett hvor i kommunen de bor.

En viktig forutsetning for god stedsutvikling er samspillet mellom innbyggere, frivillighet, næringsliv, kulturnæringer og kommunen. Det betyr at kommunen skal involvere innbyggerne og lytte til deres behov og tanker og ideer for utvikling, før en plan kommer opp på agendaen. Videre skal kommunen koordinere alle involverte aktører i utviklingsprosessene og tilrettelegge for god dialog og samhandling. Dette skal Hole Sp jobbe for.

Verdiskaping

Kommunen skal være en tilrettelegger for næringsutvikling. Ikke bare for store bedrifter, men også for små og mellomstore bedrifter (SMB) og innenfor landbruk. Det er potensiale til å skape flere arbeidsplasser i vår kommune. Hole Sp vi jobbe spesielt for tilrettelegging for SMB-utvikling i kommunen på områder som kulturnæring, turistnæring, helsenæring, landbruk og andre områder som kan gi økt verdiskaping i kommunen.   

Innbyggernes interesser øverst

Innbyggerne i Hole skal høres og deres synspunkter skal hensyntas ved utbygging av boligprosjekter. Kommunen skal sørge for en reell innbyggerinvolvering i tidlig fase av utbyggingsprosjekter. Dette vil Hole Sp vokte om.

Kulturtradisjoner og frivillighet

 • Levende kulturliv og attraktive kulturarena
 • Kirkebygg, kulturminner og tradisjoner skal tas vare på
 • Frivilligheten er bærebjelken og skal stimuleres

 

Kulturliv og frivillighet som bygger identitet og selvtillit

Hole Sp ønsker et mangfoldig kulturliv som både ivaretar Holes tradisjon og spesielle historie, og som tar opp i seg nye ideer fra andre kulturer. Frivillighet er samfunnets beste byggestein og skal være en del av vår felles tankegang og handlemåte/væremåte. Vi har kulturnæringer som er kjent langt utover Holes grenser. Hole Sp ønsker å legge til rette for etablering av kulturråd som inkluderer de ulike kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter i kommunen og i felleskap staker ut veien videre. Vi ønsker å dele en årlig kulturpris som kan deles ut til kulturutøvere idrettsutøvere eller frivillige lag og foreninger. Et lite, symbolsk beløp og et diplom er en viktig annerkjennelse som kommunen kan gjøre for å hedre våre kultur – og frivillighetskrefter.  

Kirke og tradisjon skaper indre styrke

Kirke og tradisjon rammer livet inn og gir trygghet i glede så vel som i sorg. Hole Sp ønsker et åpent og aksepterende tros og tankeliv, der vi respekterer og kan lære av hverandre. Vi vil tilrettelegge for formidling også av vår spesielle historie og tradisjon i mange forskjellige ytringsformer. Vi har Bønsnes kirke, Hole kirke, Sollihøgda kapell og Helgelandsmoen kapell. Disse er viktige kulturbærere der mange samles til både gudstjeneste, konserter og andre kulturarrangementer.

Trygghet og lokalberedskap

 • Lokalsamfunnet skal være trygt i usikre tider
 • Matberedskap og helseberedskap er en nødvendighet, også lokalt
 • Derfor må det forebyggende lokalberedskapsarbeidet styrkes

 

Samfunnssikkerhet og beredskap er en nødvendighet – også lokalt

Alle typer trusler kan treffe oss der vi bor – i kommunen. Når sikkerheten og beredskapen svikter, svikter alt. Nasjonale rapporter viser at mange kommuner i Norge ikke er godt nok rustet til å møte dagens og fremtidens sikkerhetsutfordringer. Hole Sp er opptatt av trygghet og forebyggende sikkerhets- og beredskapsarbeid. Ikke bare fordi det er lov påkrevd, men fordi det oppleves som riktig, nyttig og viktig. Vi vil derfor styrke samfunnssikkerheten, matberedskapen og helseberedskapen i kommunen. Tilgang til rent drikkevann er en av de viktigste forutsetninger for å overleve i en krisesituasjon som følge av for eksempel miljøforurensning. For å øke vannberedskapen vil Hole Sp jobbe for utredning av alternative løsninger for vannforsyning i krise. Vi vil også jobbe for at beredskapsarbeid i kommunen settes på dagsorden. Det betyr økt bevissthet, nødvendige prioriteringer, kompetanseheving, øvelser og samarbeid på alle nivå i lokalsamfunnet.

Den frivillige beredskapen er en viktig del av totalberedskapen. Aktører som Ringerike og Hole Røde Kors er alltid på plass når noen er i nåde og står også vakt under større arrangementer i kommunen. Men de besitter også en kompetanse som kommunen kan benytte seg av. Hole kommune har også vært med på å vedta, sammen med kommunene fra Ringeriksregionen, en handlingsplan for veteraner som har tjent Norge i internasjonale operasjoner i land som Afghanistan, Irak, Syria om mange andre land. Kommunen er dermed forpliktet å ivareta sine veteraner og å følge veteranplanen i praksis. Disse veteranene har beredskapskompetanse og kan være en ressurs for kommunen i beredskapsarbeidet.

Hole Sp vil jobbe for at kommunen samarbeider tett med alle frivillige beredskapsaktører, ikke bare når ulykken er ute, men særlig i det forebyggende arbeidet. Kommunen bør selv være en pådriver i det lokale beredskapsarbeidet, og involvere alle gode krefter. Dette er en forutsetning for å bygge et motstandsdyktig lokalsamfunn i Hole kommune.

 

Bli med på å skape fremtiden for bygda og folket sammen med Hole Senterparti!