Meny
epleblomst

Kommunevalgprogram for Lier Senterparti 2023 - 2027

Senterpartiets visjon er å ta hele landet i bruk. Vi vil ha desentralisert makt og innflytelse og tror på hele Lier. Vi vil at det legges til rette for å bo i hele kommunen ved blant annet å opprettholde skole- og barnehagetilbud nær der folk bor.

Vi som bor i Lier tar vare på bygda og kulturen vår. Lier SP vil sikre at jorda, naturmangfoldet og klima fortsetter å gi oss mat, vann, arbeid og gode bomiljøer. Derfor må vi være restriktive i arealbruk fra dyrka mark til boligutbygging ved å skape smarte løsninger, gjenbruke arealer og verne landbruk og næring, ved å unngå økt trafikk og press på verdifull matjord, skog og Lier’s særegne ravinedaler. Dette er en krevende men nødvendig politikk der Senterpartiet vil gi deg tydelige folkevalgte og sikre at Lier fortsatt skal være en grønn oase og ei grønn bygd.

 

Miljø, jordvern og stedsutviklingOppvekst kultur og idrett  | Helse, sosial og omsorg  |  Pendlere og kollektivNæringsliv og Eierskap

 

 

Valgprogram Valgliste 

Valgbrosjyre 

 

Miljø, jordvern og stedsutviklingOppvekst kultur og idrett  | Helse, sosial og omsorg  |  Pendlere og kollektivNæringsliv og Eierskap

Miljø, jordvern og stedsutvikling

Grønne Lier må bevares grønn. På jordene i Lier skal det fortsatt dyrkes mat. Matsikkerhet er spesielt viktig nå og fremover. Landbruket sørger for stor verdiskapning i Lier, og lokale produkter fra Lier er kjent over hele landet. For at videre produksjon skal være mulig, er bevaring av dyrkbar mark viktig.

Det bør etableres buffersoner mellom landbruk ved all ny boligbygging slik at landbruket kan fortsette uten restriksjoner grunnet nye naboer.

Utbygging av veier, industri og øvrig infrastruktur må legges utenom dyrkbar mark. E134 i skal i tunell for at minst mulig dyrket mark skal gå tapt.

Jord og skog er viktig for grønne Lier. De er forutsetninger for forebygging av klimakrisa og sikring av biologisk mangfold, samt for de gode bomiljøene i Lier med nærhet mellom mennesker og natur.

God og balansert stedsutvikling er viktig for næringsliv og arbeidsplasser, trafikkavvikling, miljøhensyn, ivaretakelse av bomiljø og trivsel er en viktig forutsetning for å leve gode liv i bygda.

Lier Senterparti vil at naturen skal forvaltes og brukes til beste også for kommende generasjoner. Naturen må brukes både til næring og rekreasjon, og ikke misbrukes da jorden og landskapet er en arv som vi forvalter for våre etterkommere.

Lier Senterparti vil: 

 • Si ja til jordvern og aktiv bruk av jordbruksareal
 • Si ja til aktiv skogdrift og dermed bidra til karbonbinding
 • Legge til rette for bruk av biovarme og annen kortreist energi
 • Jobbe for videreforedling av tømmerstokken i Lier
 • Legge til rette for energieffektivitet til nye boligfelt og industriområder herunder i fjordbyen for å kunne forsyne disse med miljøvennlig energi
 • Kartlegge muligheten for å gjenopprette vannkraftproduksjon på Sjåstad
 • Arbeide for at flere offentlige bygninger bygges i tre
 • Vektlegge estetiske kvaliteter sterkere ved større byggeprosjekter
 • Fornuftig forvaltning av ravinedalene i bygda for å bevare artsmangfoldet og matjord
 • Ta vare på insektenes levesteder i kulturlandskapet og påvirke til bedre bruk av sprøytemidler
 • Sikre rent vann i Lierelva og andre vassdrag
 • Ta vare på kulturlandskapet
 • Forbedre allmennhetens tilgang til bruk av naturen
 • Støtte etablering av andelslandbruk
 • Støtte bruk av utmarksbeite
 • E134 skal ikke legges på dyrka mark
 • Sikre tilstrekkelige buffersoner til landbruket ved utbygging
 • Styrke samarbeidet med politiet for forebyggende arbeid i kommunen
 • Aktivt påvirke fylkeskommunen for å øke godt kollektivt tilbud også i utkanten i Lier som Øverskogen og Tronstad
 • Bedre tilgjengelighet til Lier Stasjon (tog)
 • Arbeide for sosiale møteplasser i alle tettsteder i Lier
 • Arbeide for fortetting i eksisterende bo områder
 • Arbeide for flere el-ladepunkter for bil og sykkel
 • Etablere et eget miljøutvalg
 • Sikre fortsatt Brann og Redningstjeneste ved Sylling brannstasjon

 

Oppvekst kultur og idrett

Skolen er sentral for å bygge sterke fellesskap i lokalmiljøene, både for kunnskap, sosiale ferdigheter og kulturformidling. Senterpartiet vil derfor styrke skolene vi har i bygda, og gi hver enkelt skole mulighet til å utvikle innhold og opplegg i samarbeid med elever, foresatte og kommunen. Senterpartiet ønsker at skolene skal være multifunksjonelle. Senterpartiet vil redusere rapportering og kontroll samt fremme tillit og samarbeid mellom kommunen, foresatte og ansatte, for å frigi tid til kjerneoppgaver for lærere og helse- og omsorgsarbeidere.

Det er en offentlig oppgave å ta vare på vår kulturarv, gi gode vekstvilkår for kulturelle aktiviteter og utvikling av møteplasser, i samarbeid med frivillige organisasjoner. Møteplasser med kultur og opplevelser er viktig for god integrering, og for gjensidig kjennskap, vennskap, deling og læring.

Lier Senterparti vil:

 • Sikre skoleveiene, slik at flest mulig skolebarn skal kunne gå og sykle til skolen
 • Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv for mer praktisk læring
 • Legge til rette for godt samarbeid mellom hjem og skole
 • Ha et godt tilbud til elevene i grunnskole og barnehage, uavhengig av behov
 • Sikre gode areal for ulike idretts- og kulturaktiviteter
 • Sikre like valgfagmuligheter til alle
 • Sikre et godt kulturliv og fellesskap med gode møteplasser for liunger ved å styrke lag og foreninger
 • Støtte Bygdetunet og bygdas øvrige kulturminner
 • Utvikle nærmiljøet ved alle skolene med kultursentre, som møteplass på tvers av generasjoner
 • Ha nulltoleranse for mobbing i skolen
 • Styrke utlånstilbudet til BUA
 • Bygge nytt bibliotek på gateplan der alle kan trives og møtes

 

Helse, sosial og omsorg

Senterpartiet vil gi kommunale velferds- og omsorgstjenester nært folk og utvikle de i dialog med brukere og pårørende. Barnefattigdom må på dagsorden for å sikre alle barn og unge gode oppvekstsvilkår. Individuelle behov skal ivaretas så langt det er mulig.

Eldre som er i behov for sykehjemsplass, trives best i nærheten av hjemsted. Da opprettholdes også kontakten med familie i større grad. Lier kommune bør tilrettelegge for dette, også ved kjøp av sykehjemsplasser privat dersom bruker ønsker dette og det er nærmest hjemsted.

SP vil øke trivsel for og livskvalitet for de eldre i hele Lier og jobbe for å redusere ensomhet blant eldre.

 

Lier Senterparti vil:

 • Si ja til å beholde Liertun
 • SP går inn for å etablere eldresentre i Lierbyen og andre steder etter behov.
 •  SP ønsker å ha tilbud om minibuss for alle som bor på institusjon.
 •  SP ønsker å etablere møteplasser for hjemmebeboere på institusjonene.
 •  At kafèen på Tranby i tilknytning til Liertun må få et utvidet tilbud
 • At velferdsteknologi ikke skal erstatte «varme hender», men frigjøre tid til omsorg og nærvær.
 • At velferdsteknologi skal gi mulighet for bedre mestring av hverdagen i eget hjem
 • Fremme forebyggende folkehelsetiltak
 • Etablere èn fast kontaktperson for pårørende og brukere av tjenester
 • At psykisk helse og rus i befolkningen skal prioriteres på lik linje med somatisk helse.
 • Styrke lavterskeltilbudet innen psykisk helse
 • At flyktninger som kommer til Lier integreres i lokalmiljøene
 • At lavterskeltilbud for avlastning må være lett tilgjengelig
 • Arbeide for at kommunen ser helhetlig og tenker livsløp for ulike brukergrupper
 • At frivillige organisasjoner skal få støtte til bl.a. forebyggende folkehelsearbeid og livsmestring
 • At det skal være 1 jordmor per 100 gravide
 • Styrke totalforsvaret ved god akutt- og kriseberedskap i kommunen

 

Pendlere og kollektiv

SP vil jobbe for en fremtidsrettet og mer miljøvennlig kollektivtransport

tilpasset fremtidens krav til lavere utslipp. Skal biltrafikken kunne reduseres må kollektivtilbudet bedres og tilpasses innbyggernes behov.

Sp ønsker derfor:

 • at bussruten skal gå i et åttetall
 • en ringbuss med transport i begge retninger
 • at bussen skal bli en foretrukket transportmåte
 • flere pendlerparkeringer
 • at det utarbeides et konkret forslag i 8-tall mønster for å bedre rutetilbudet i Lier
 • at rutene skal gå i begge retninger og at de stopper i Lierbyen, Lyngås, Sylling, Lahell, Lier Stasjon og Lierskogen slik at skifte til øvrig kollektivtilbud lett kan foretas.
 • at både øst- og vestsiden skal dekkes godt

 

Næringsliv og Eierskap

Lier Senterparti mener at kommunale tjenester best utøves av kommunen. Når tjenester blir skilt ut i selskaper er det viktig med kommunalt eierskap og politisk kontroll. Senterpartiet mener at lokalt trepartssamarbeid som også involverer politikere vil gi mer tilfredse ansatte, bedre effektivitet og bedre tjenester.

Sp vil samarbeide med næringslivet i Lier for å skape vekst og utvikling og legge til rette for bærekraftige og lokale næringsetableringer. Sp vil fremme at offentlige anskaffelser skal prioritere klima, miljøvennlige og lokale løsninger.

 

Lier Senterparti vil:

 • Si ja til lokalt næringsliv
 • Nei til eiendomsskatt 
 • Ha krav om tariffavtale ved inngåelse av kommunale anbud
 • Vektlegge konformitet med etablerte miljøstandarder hos tilbyder ved inngåelse av kommunale kontrakter
 • At drift av kommunale tjenester skal utføres av kommunen
 • Stille strenge krav til seriøsitet ved utlysning av kommunale anbud etter ‘Telemarksmodellen’
 • Gjeninnføre vaktmestere på kommunale bygg
 • Innføre vikarpool i kommunen for hensiktsmessige virksomheter
 • At ansatte som hovedregel skal tilbys 100% stilling
 • Ha lokalt trepartssamarbeid i Lier kommune
 • At Lier kommune skal kunne tilby videreutdanning til ansatte mot bindingstid