Meny
gruppebilde3

Kommunevalgprogram Øvre Eiker Senterparti 2023 - 2027

Kommunevalgprogram Valgbrosjyre 

Valgliste 

Barnehage

Senterpartiet vil:

 • Sikre minimum bemanningsnorm i barnehagene
 • Alle barnehager skal ha personale med god faglig kompetanse som kan avdekke behov for ekstra innsats ovenfor enkelte barn og veilede foresatte
 • Det skal være tilstrekkelig med barnehager i kommunen slik at alle som har rett på plass får tilbud om det
 • Senterpartiet vil bygge ny kommunal barnehage på Ormåsen for å imøtekomme økt behov for barnehageplasser
 • Senterpartiet vil at barnehagene skal satse på økt fysisk aktivitet og samarbeid med idrettslagene

Skole og oppvekst

Senterpartiet vil:

 • sette av penger til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i kommunale skoler og barnehager
 • sikre nærskoleprinsippet og trygg skolevei for alle grunnskoleelever i Øvre Eiker
 • jobbe for to barneskoler i Hokksund, på Lerberg og Loesmoen.
 • ha en blanding av digitale og tradisjonelle læremidler i skolen og bruk av ny teknologi
 • legge til rette for mer praktisk opplæring i grunnskolen
 • øke lærertettheten og sikre hensiktsmessige klassestørrelser
 • jobbe for tett samarbeid mellom skole og idrett for å fremme fysisk aktivitet
 • utvikle SFO som aktivitetstilbud i samarbeid med lag og foreninger og sikre gode leksehjelpsordninger ved skolene
 • sikre at kulturskolen skal gi varierte tilbud i forskjellige kunstuttrykk, og det skal være mulig å få helt eller delvis friplass
 • innføre et daglig sunt, enkelt skolemåltid og daglig fysisk aktivitet i skolen
 • sikre et godt psykososialt miljø på skolene ved hjelp av tverrfaglig lavterskel tilbud, skolepsykolog og flere yrkesgrupper inn i skolen
 • sikre alle søkere på yrkesfaglig utdanning læreplass og minimum 3 læreplasser pr 1000 innbyggere i kommunen
 • Ha en helhetlig løsning for trygg skolevei og trafikkavvikling rundt Vestfossen barne- og ungdomsskole
 • Jobbe for å etablere minst en skolehage i kommunen, i samarbeid med Økologisk Norge sitt skolehageprosjekt

Helse og velferd

Senterpartiet vil 

 • utvikle Eikertunområdet
 • vil prioritere barn og unge som har psykiske utfordringer
 • satse på tidlig innsats og tverrfaglighet mellom tjenestene
 • bekjempe utenforskap i alle aldersgrupper
 • satse på varme hender og velferdsteknologi
 • satse på folkehelsefremmende lavterskeltilbud i alle aldersgrupper
 • bygge omtanketun på Eikerløkka
 • øke antall institusjonsplassere
 • øke botilbudet for personer med funksjonsnedsettelse
 • bedre kommunens psykriatritilbud
 • styrke fastlegetilbudet

Samferdsel og kommunikasjon

Senterpartiet vil:

 • utvidet togtilbud mellom Kongsberg og Drammen
 • legge til rette for økt persontrafikk på Randsfjordbanen
 • ha en løsning for RV350 som sikrer tilfartsveier og trafikksikkerhet og samtidig skjermer Hokksund sentrum for gjennomgangstrafikk
 • ta igjen vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier og påvirke sentrale myndigheter til å oppgradere og trafikksikre dagens innfartsårer
 • Øke kapasiteten på pendlerparkering i Øvre Eiker kommune
 • jobbe for trafikksikring av myke trafikanter sammen med Buskerudbyen for å videreutvikle gang- og sykkelveier blant annet på Ormåsen og i Vestfossen
 • sikre digital allemannsrett og fiber til hele kommunen.

Næringspolitikk

Senterpartiet vil

 • tilrettelegge for utvikling av etablerte næringsarealer i hele kommunen og sikre dialog for god utnyttelse
 • sikre samspill mellom kommunen og aktørene i ulike bransjer, og legge til rette for nyetableringer i kommunen
 • stimulere til bruk av lokalt næringsliv og kompetanse der det er mulig
 • at all ungdom i Øvre Eiker skal ha garantert læreplass
 • prioritere tilrettelegging og medvirkning i dialog om utnyttelse av arealer til næring og boligutvikling
 • ha en enkel gratis parkeringsløsning i sentrumsnære områder for å legge til rette for sentrumshandel
 • Senterpartiet ønsker ikke eiendomsskatt

Landbruk

Senterpartiet vil:

 • fronte en restriktiv jordvernpolitikk som betyr nullvisjon med hensyn på nedbygging av dyrket og dyrkbar mark
 • at landbruksproduksjonen skal baseres på lokale forutsetninger og forhold, på den enkelte gårds ressursgrunnlag
 • beholde en variert bruksstruktur på landbrukseiendommer ved å bidra til at de som ønsker seg inn i næringen gis mulighet til å drive lønnsomt
 • fremme bruk av lokalprodusert mat og produkter
 • bidra til selvforsyningsgrad og matberedskap ved å legge til rette for å ta i bruk dyrkbare arealer som ikke er i bruk

Bærekraft og miljø

Senterpartiet vil:

 • bidra til bærekraftig ressursbruk og sikre at vårt økologiske fotavtrykk kan forsvares for fremtiden
 • ha en bærekraftig forvaltning av kommunens ressurser
 • sørge for energieffektivisering og arealeffektivisering av alle offentlige bygg og i næringslivet – legge til rette for solceller på tak
 • utvikle miljøbevissthet i alle kommunale virksomheter og ta inn FN’s bærekraftsmål i virksomhetsplanen
 • sikre at Øvre Eiker kommune er en ansvarlig innkjøper og sørge for at samfunnsansvar ivaretas og at det handles mest mulig lokalt
 • fronte en restriktiv jordvernpolitikk
 • utvikle og legge til rette for alternative fornybare energikilder på harde flater, formålsbygg og egnede arealer
 • Ha mer bruk av tre og kortreiste materialer som byggemateriale i kommunale bygg
 • Kjempe for at skog inkluderes i klimaregnskapet

Eierskap

Senterpartiet vil:

 • At Øvre Eiker kommune skal fokusere på eierrollen gjennom det kommunale eiendomsselskapet slik at verdiene sikres og utvikles
 • ta igjen vedlikeholdsetterslepet på formålsbyggene og sikre forsvarlig fysisk arbeidsmiljø
 • se på muligheter for arealeffektivisering og samdrift
 • legge til rette for alternative energikilder i formålsbyggene
 • at Øvre Eiker Energi skal defineres som et langsiktig strategisk eierskap
 • Beholde skolebygget på Lerberg som formålsbygg

Avbyråkratisering

Senterpartiet vil

 • øke kvaliteten i tjenestene og sørge for en god brukeropplevelse for innbyggerne
 • gjennomføre tillitsreform i de kommunale virksomhetene slik at det oppleves som positivt både for ansatte, brukere og innbyggere
 • at de som skal gjøre jobben skal ha kompetanse og ansvar for hvordan oppgavene blir løst
 • ha korte rapporteringslinjer og forutsigbarhet for ansatte og brukere

Areal- og boligutvikling

Senterpartiet ønsker vekst og utvikling i alle våre tettsteder gjennom oppdaterte og operative sentrumsplaner som bevarer levende og attraktive sentrumsmiljøer på alle tettstedene;

 • Butikk – skole – barnehage – servicetilbud – kollektivtilbud
 • Estetikk i det offentlige rom skal vektlegges mer
 • Senterpartiet ønsker fokus på stedstilpasning og tradisjonsorientert arkitektur

Boligpolitikk

Senterpartiet vil:

 • legge til rette for spredt boligbebyggelse samtidig som man ivaretar stedenes identitet og kulturlandskap
 • utvikle Ormåsen videre med en helhetlig plan
 • verne dyrket mark mot nedbygging til boligformål
 • ikke å innføre eiendomsskatt
 • legge til rette for varierte boformer i alle tettstedene
 • sikre bærekraftig utvikling på Røren med en helhetlig plan
 • jobbe for at Vestfossen fortsatt skal beholde status som tettsted

 

Samskapning og frivillighet

Senterpartiet vil:

 • at frivilligheten er ryggraden i lokalsamfunnet
 • at grendeutvalgene skal være viktige samarbeidspartnere for kommunen
 • videreføre og styrke grendeutvalgsmodellen
 • operasjonalisere slagordet «Sammen skaper vi» ved å involvere alle lag i lokalsamfunnet og frivilligheten
 • legge til rette for gode forhold for egenorganisert og organisert fysisk aktivitet, friluftsliv, naturopplevelser og idrett for alle aldersgrupper

Kultur

Senterpartiet vil:

 • at kommunens kulturmidler skal brukes slik at variasjon, felleskap og samhørighet styrkes
 • at Bibliotekene og museene skal fortsette å være aktive kulturformidlere
 • sørge for at toleranse, respekt og medmenneskelighet skal prege alle aktiviteter
 • sikre at toleransearbeidet skal opprettholdes og utvikles
 • sørge for åpne kirker med godt vedlikehold som gir tros- og livssynssamfunn gode arbeidsvilkår
 • Jobbe for etablering av minnelund på Fiskum

Sikkerhet og beredskap

Senterpartiet vil:

 • at kommunen skal ha oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser og sikre god lokal beredskap
 • at kravene til responstid skal oppfylles
 • jobbe for at politihus med utrykningsenhet for Sør-Øst politidistrikt etableres i Hokksund
 • ha et reelt nærpoliti, opprettholdelse av egen politistasjon i kommunen
 • at det skal være en velfungerende legevakts- og ambulansetjeneste og et robust brannvesen
 • at Øvre Eiker skal opprettholdes som rettssted som en del av desentralisert domstolstruktur