Meny
1

Valgprogram for Ringerike Senterparti 2023 -2027

DSCF8689.jpg
Topp fem kandidater Ringerike Senterparti

 

 

ØKONOMI

Målsetting:

Hovedmålet for den økonomiske politikken er at kommunen skal ha økonomiske handlefrihet og drive realistisk budsjettering. De økonomiske prioriteringene kommunen foretar skal føre til bedre kommunale tjenester, - og en helhetlig utvikling av hele kommunen. Kommunen er avhengig av forutsigbare statlige overføringer, samt at kommunen må erkjenne utfordringene og legger opp sin økonomi etter dette.

Virkemidler:

Ringerike Senterparti vil arbeide for:

 • At kommunen prioriterer lovpålagte oppgaver, fremfor ikke-lovpålagte oppgaver.
 • Bruken av kommunale midler skal baseres på nøkternhet og måtehold. 
 • At kommunen har et realistisk investeringsbudsjett.
 • At kommunens budsjett skal ha en sosial profil.
 • At kommunen inngår ryddige og oversiktlige driftsavtaler med eksterne aktører, samt at kommunen revurderer enkelte tidligere inngåtte avtaler.
 • At kommunen har gode innkjøpsrutiner.
 • At kommunen reduserer bruken av innleide konsulenter.
 • Kutte i byråkrati og kostnader til leie av administrative bygg, - vi vil bygge en kultur for måtehold og moderasjon.
 • At kommunen aktiv arbeider for å tilegne seg regionale utviklingsmidler. 
 • At kommunen trapper ned eiendomsskatten, - og på sikt fjerner den.
 • Arbeider for lavere gebyrer for vann, avløp og tilsyn.
 • Tilsynsgebyr mv skal faktureres ved utført tilsyn, - ikke som en fast årlig avgift. 
 • Styrke trepartssamarbeidet og gjennomføre en tillitsreform.

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

Målsetting:

Å være forberedt på uventede situasjoner er viktig. Senterpartiet mener at en akuttberedskap som verner om folks trygghet, liv og helse der folk bor er viktig.  Et tilstedeværende politi, en fullverdig redningstjeneste og et lokalsykehus som kan tilby gode tjenester har stor betydning for å ivareta beredskapen i lokalsamfunnet. 

Virkemidler

Senterpartiet vil arbeide for: 

 • Å sikre et reelt nærpoliti ved å styrke Hønefoss politistasjon, slik at politiet kan jobbe forebyggende og sørge for tryggheten til folk der de bor.
 • At Hønefoss politistasjon får tilbake en døgnbemannet arrest.
 • At Hønefoss politistasjon har åpent større deler av døgnet.
 • Arbeide or at Ringerike tingrett igjen skal bli en selvstendig tingrett med ansatte og dommere.
 • Å opprettholde Ringerike sykehus som et fullverdig lokalsykehus med tilbud innen akuttmottak, fødeavdeling og gode tilbud innen kirurgi og ortopedi.
 • Å styrke ambulansetjenesten på Ringerike ved å utvide antall ambulanser hele døgnet.
 • Å legge til rette slik at det kommunale brannvesenet får gode arbeidsforhold og kan utvikle god kompetanse innen forebygging og brannsikkerhet.
 • At Brannvesenet har kort responstid til hele Ringerike.
 • Beholde de desentraliserte brannstasjonene. 
 • Sikre et faglig og kompetent brannvesen, med tilgang på nødvendig utstyr for å opprettholde en god beredskap.
 • Arbeide for realisering av ny hoved brannstasjon.
 • Legge til rette for et godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og den profesjonelle redningstjenesten. Kommunen skal spille en aktiv rolle i det overordnede beredskapsarbeidet.
 •  Å følge opp og utvikle kommunens beredskapsplan slik at kommunen er godt rustet for fremtiden.  
 • Sikre og stryke matberedskap lokalt og nasjonalt. Ved å styrke samarbeidet med Ringerike kornsilo, legge til rette for utvidelse og minimere boligutbyggings press tett på siloen
 • Arbeide for at kommunen har en oppdatert beredskapsplan for håndtering av naturkatastrofer som flom, jord og snøskred, storm o.l.

AREALFORVALTNING

Målsetting:

Ringerike kommune er en langstrakt kommune. For å sikre gode bomiljø i hele kommunen, er en avhengig av at kommunen har vilje og evne til å prioritere hele kommunen. Ringerike kommune har perler både sentrumsnært og landlig som bør utnyttes i større grad enn i dag.

Ringerike kommune har betydelige jordbruksarealer. Disse er viktige å beholde, både av hensyn til kulturlandskap og ansvaret for nasjonal matforsyning.

Ringerike Senterparti mener at naturen er en nasjonalverdi som må forvaltes ut fra et langsiktig perspektiv. Naturvern er å disponere naturressursene ut fra hensynet til den nære samhørighet mellom mennesket og naturen, og til at naturens kvalitet skal forvaltes for fremtiden.

Virkemidler:

Senterpartiet vil arbeide for:

Generelt:
 

 • At kommunen har en restriktiv praksis ved håndheving av konsesjonslovens bestemmelser, særlig med hensyn til priskontroll og bo- og driveplikt ved landbrukseiendommer i kommunen.
 • At kulturlandskapet pleies av hensyn til trivsel, opplevelse og næring. 
 • Vern og båndlegging av areal bør baseres på frivillighet. Vern er bare et middel for å bevare naturen, ikke et mål i seg selv.
 • Sørge for at det er gode kommunale tilbud i hele kommunen.
 • At Ringerike kommune har gode, konkrete og langsiktige plandokumenter. Kommuneplanen må sikre både by og tettstedsutvikling. Dispensasjon fra plankrav skal i størst mulig grad unngås.
 • At kommunen legger til rette for nødvendig infrastruktur som vann og kloakk der dette er hensiktsmessig, og sentralt for videre utvikling.
 • At kommunen legger til rette for bygging av flere eneboliger i hele kommunen.
 • Arbeide for gode bolig prosjekter som sikrer eldre en god og sosial pensjonisttilværelse.
 • Arbeide for å ta i bruk og vedlikeholde bygningsmasse kommunen eier fremfor å rive og bygge nytt, eksempelvis Hønefoss sykehjem, Hønefoss skole
 • At kommunen har en aktiv politikk for å hindre gjengroing, spesielt langs vassdrag og beiteområder.
 • Ivareta viktige friluftsliv og rekreasjonsområder på moene våre, herunder; Eggemoen, Hvervenmoen, Kihlemoen og Hensmoen.
 • At kommunen skal styrker sitt regionale samarbeid for å sikre en mest mulig miljøvennlig utvikling av regionens samferdsel. Ringerike kommune skal ta initiativ til en plan for flere parkeringsplasser for bil og sykkel ved kollektivknutepunkter.
 • At kommunen tar hensyn til kulturminner, kulturmiljø og landskap i areal- og samfunnsplanlegging. Det vil jobbes for at kommunen utarbeider en egen kulturminneplan som grunnlagsdokument for å ta vare på kulturminnene i kommunen.

 

Byutvikling

 • Jobbe for utvikling av øvre del av Nordre park. Opplevelsessti med skulpturpark og utkikkspunkter ut i Fossen
 • Det skal være kort vei til basistjenester som skole, barnehager og fritidstilbud.
 • Det skal jobbes for å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for myke trafikanter i hele byen. Tilrettelegge for at flest mulig barn og ungdom går eller sykler til skolen ved å sikre trygge og tiltalende skoleveier. Sikre godt vedlikehold for å bedre fremkommeligheten for fotgjengere og syklister, også om vinteren.
 • Sykkelandelen av alle reiser i Hønefoss skal økes.
 • Videreutvikle Hønefoss elvepark slik at Hønefoss sentrum fremstår attraktivt for kommunens innbyggere og besøkende.
 • Broforbindelse over Petersøya skal kun gjøres tilgjengelig og dimensjoneres for gang- og sykkel. Petersøya skal utvikles som fri-/parkområde sammen med Søndre park, Schjongslunden og området Nordre Park til Glatvedt brygge.
 • Utarbeide en helhetlig flerbruksplan for strekningen Fossen-Eikli til beste for byens befolkning. Det bør tilrettelegges for vannbaserte aktiviteter.
 • Det åpnes for fortetting i sentrum, samtidig som man beholder etablerte villaområder.
 • Sørge for å bevare dagens småhusbebyggelse i Hønefoss.
 • I område med etablert villabebyggelse/småhusbebyggelse skal det ikke åpnes opp for oppføring av bebyggelse som bryter med områdets karakter og skala. Fortetting i villaområdene skal harmonere med omkringliggende bebyggelse. 
 • Sørge for en varierende enhetsstruktur ved bygging av nye boenheter, slik at man sikrer en mangfoldig befolkningssammensetning i byen.
 • Ny bebyggelse må tilpasses eksisterende byggeskikk.
 • At kommunen får en plan for hvilke områder i byen hvor gammel bebyggelse bør bevares av estetiske hensyn.
 • Ikke tillate høyere bygg i sentrum enn i dag.
 • Blågrønne løsninger skal være fremtredende i byen. Grønne lunger i sentrum beholdes og gjøres godt tilgjengelig. 
 • Det skal ikke åpnes for detaljhandel i randsonen rundt byen, av hensyn til å skape et levende sentrum.
 • Riddergården skal i større grad inkluderes i bybildet.
 • Innenfor områderegulering for Hønefoss skal det fastsettes høydebegrensning for bebyggelsen for følgende områder: Øya og Lloyds maksimale antall etasjer settes til 6. For Tippen settes maksimalt antall etasjer til 3.
 • Det skal tilrettelegges for gode handelsarealer i byen.

 

Distriktsutvikling:

 • Utarbeide kommunedelplaner for alle de prioriterte tettstedene, Åsa, Sokna, Hallingby, Nes i Ådal, Heradsbygda, Haugsbygd og Ask/Tyristrand.  Det skal også utarbeides egne utviklingsplaner for Veme, Ringmoen, Åsbygda, Nakkerud og Strømsoddsbygda. Tillate spredt boligbygging i hele kommunen.
 • Kommunen legger til rette for tilgjengelige næringsarealer også i distriktene, for å stimulere for arbeidsplasser.
 • Det skal vurderes og gjennomføres flytting av kommunale arbeidsplasser til distriktet.
 • Legge til rette for bosetting i hele kommunen, og tilrettelegger for unge etablerere.
 • Å arbeide aktivt for å stimulere unge til å bosette seg i distriktene.
 • At kommunen i plandokumenter sørger for at innbyggerne har nærhet til skole- og barnehagetilbud og andre servicetilbud.
 • Det skal jobbes for å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for myke trafikanter. Oppgradere gater med mange fotgjengere. Bruke fortau til sykkelfelt der dette er mulig. Sikre godt vedlikehold for å bedre fremkommeligheten for fotgjengere og syklister, også om vinteren.
 • Det skal i større grad åpnes for spredt bolig- og hyttebygging. Legge til rette for utbygging av boligfelt også utenfor etablerte tettsteder.
 • Kommunen skal legge til rette for utvikling av attraktive hytteområder i kommunen (Ådalsfjella).

 

SAMFERDSEL

Målsetting:

God kommunikasjon er grunnleggende for bosetting og næringsliv. Planlegging av arealutnyttelse og samferdsel må ha som siktemål å opprettholde best mulig miljø, trivsel og trafikksikkerhet.

Næringslivet i Hønefoss sentrum er under sterkt press. Senterpartiet vil derfor arbeide for å legge forholdene bedre til rette for å drive forretningsvirksomhet i sentrum. 

Store, viktige samferdselsprosjekter må realiseres raskt. Ringerike senterparti vil arbeide for en kraftig forbedring av kollektivtilbudet i hele kommunen. 

Virkemidler:

Ringerike Senterparti vil arbeide for:

 • At Ringeriksbanen og ny E-16 realiseres innenfor rammene til dagens vedtatte reguleringsplan. Miljøtunnelen over dyrka mark må gjennomføres.
 • Prioritere E 16 Eggemoen- Nymoen ved neste rullering av NTP.
 • At ny veiløsning i Hønefoss sentrum realiseres raskt. Tiltak skal ikke baseres på bompengefinansiering.
 • Arbeide for; hjem for en 50 lapp, eller nattbusstilbud for unge.
 • At kommunale parkeringsplasser opprettholdes og at 2 timers gratisparkering på kommunale parkeringsplasser i Hønefoss sentrum gjeninnføres.
 • At det i samarbeid med fylkeskommunen innføres gratis buss til Hønefoss sentrum på enkelte dager for å øke sentrumshandelen.
 • At det innføres en prøveordning med økonomisk støtte til privatpersoner som kjøper el-sykkel. Formålet er å redusere bilbruk.
 • At det skal legges til rette for miljøvennlige, førerløse busser. 
 • At kommunen skal bli en foregangskommune som tar i bruk nye og moderne teknologiske samferdselsløsninger.
 • At kommunen utøver et sterkt press for å bedre kollektivtilbudet, særlig i distriktene.
 • At dagens jernbanestasjon beholdes og videreutvikles, av hensyn til byutviklingen.
 • At det kommunale veinettet, herunder tilhørende bruer, rustes opp til tilfredsstillende standard.
 • At det utarbeides en sykkelstrategi for Hønefoss som realiseres raskt.
 • At eksisterende gang- og sykkelveinett sikres et godt vedlikehold.
 • At gang- og sykkelveinettet bygges ut videre slik at man får et sammenhengende tilbud for gående/syklende.
 • At elever på alle barne- og ungdomsskoler i Ringerike skal ha trygg/sikker skolevei mellom hjem og skole.

 

BARNEHAGE

Målsetting:

I Ringerike kommune skal barn og foreldre føle trygghet og motta gode pedagogiske barnehagetjenester uavhengig av bosted i kommunen.

 

Virkemidler:

Ringerike Senterparti vil arbeide for:

 • Å legge til rette for et godt barnehagetilbud der folk bor, både i by og distrikt.
 • Løpende opptak i barnehagene.
 • Å redusere antall barn per barnehageansatt.
 • En forutsigbar barnehagestruktur. Dagens barnehagestruktur skal ligge fast.
 • Det skal tilbys daglige, ernæringsrike måltider i barnehagene.

 

SKOLE

Målsetting:

Ringerike Senterparti vil ha et godt miljø, tilrettelagt for barn og unges behov. Ringerike Senterparti ønsker en desentralisert skolestruktur hvor tilbudet skal være pedagogisk og faglig forsvarlig.

Virkemidler:

Ringerike Senterparti vil arbeide for:

 • Øke barnehage bemanningen og lærertettheten for å sikre at alle barn og elever får et godt tilbud.
 • Vi vil gjenåpne Hønefoss skole som barneskole.
 • Vi vil arbeide for en mobilfri skolehverdag
 • En desentralisert skole – og barnehagestruktur
 • Ha løpende barnehageopptak
 • Ha økt samarbeid om skoletilbud på tvers av kommune og fylkesgrenser, der dette er naturlig og hensiktsmessig
 • Sørge for et godt SFO-tilbud ved alle skolene
 • At kommunen gir skolene tilstrekkelige ressurser slik at de kan gi en god undervisning, herunder spesialundervisning, slik at elever med ulike behov får den hjelpen de trenger for å mestre skolehverdagen og får utnyttet sitt potensiale.
 • At det gjeninnføres delingsressurs i praktisk – estetiske fag.
 • At kommunen har en positiv holdning til etablering av privatskoler med alternativ pedagogikk, supplement til det kommunale tilbudet.
 • Arbeide aktivt for prøveordninger med gratis skolemåltid. 
 • At Ringeriksskolen deltar aktivt i «Ungt entreprenørskap».
 • At skolene har et sunt inneklima, herunder ventilasjon og sanitære anlegg. Skolene skal også ha et godt utemiljø.
 • At det er skolefritidsordning på hver skole, - og egenbetalingen skal ikke økes. Åpningstider skal tilpasses familienes behov. 
 • At kommunen lytter til elever, ansatte og foresatte vedrørende beslutninger som berører skolehverdagen.
 • At det iverksettes holdningsskapende tiltak for å skape en trygg hverdag for alle elever, i samarbeid med foreldre, foreninger, politi og andre offentlige myndigheter. 
 • At det arbeides målrettet i barnehager og skoler for å motvirke mobbing, slik at vi får trygge og gode læringsmiljøer.
 • At kommunen har et sterkt faglig miljø i pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPtjenesten), og at denne tjenesten har tilstrekkelig med ressurser.
 • At det etableres samarbeid mellom skole, barnehager og lokale bedrifter. I tillegg etableres det samarbeid med lokale gårdsbruk slik at man kan få i stand besøksordninger slik at alle barn kan oppleve nærhet til dyr, natur, gårdsdrift og lokalt næringsliv. 
 • «Inn på tunet-tilbud» skal tilbys elever som har behov for å føle mestring og oppleve en mer praktisk tilrettelegging av skolehverdagen. 
 • At skolehelsetjenesten styrkes.
 • At rådgivertjenesten i ungdomsskolen styrkes. 
 • At hver skole skal ha egen rektor.
 • At kommunen iverksetter tiltak for en best mulig integrering av medmennesker fra andre kultur. Skoler og foreldre må arbeide for kunnskap og holdninger som skaper forståelse og letter tilpasningen til vårt samfunn. 
 • At grunnskolen skal være en integrert del av lokalsamfunnet og nærmiljøet. Skole skal fungere som lokalsamfunnenes miljø – og kultursenter også utenom skoletiden. 

 

HELSE OG OMSORG

Målsetting:

Ringerike kommune skal være et trygt sted å bo. Innbyggerne skal føle forutsigbarhet og motta gode kommunale helsetjenester uavhengig av bosted i kommunen. Kommunen skal gi en verdig omsorg. Tjenestetilbudet skal være riktig dimensjonert ut fra behov, og ha en desentralisert innretning.

 

Virkemidler:

Senterpartiet vil arbeide for:

 • At kommunen prioriterer forebyggende helsetiltak.
 • Øke antall sykehjemsplasser og beholde en desentralisert sykehjems struktur, samt styrke de hjemmebaserte tjenestene
 • Ta i bruk Hønefoss sykehjem og rehabilitere dagens bygningsmasse
 • Styrke bemanningen og øke andelen sykepleiere og fagutdannede. Vurdere ekstra tilskudd til sykepleierne
 • At kommunen styrker de hjemmebaserte tjenestene slik at de som ønsker det kan bo lengre i eget hjem
 • Alle beboere ved helseinstitusjonene skal minimum tilbys 1 times aktivitet daglig, - tilpasset sitt funksjonsnivå.
 • Ha et helseombud som kan bistå personer som trenger kommunale tjenester
 • At kommunen øker antall institusjonsplasser. Kommunen skal ha god dekning av institusjonsplasser og omsorgsboliger med heldøgns bemanning. 
 • At kommunen ikke benytter innleid arbeidskraft fra bemanningsselskaper.
 • At kommunen øker antall korttidsplasser i institusjoner, slik at personer kan få opptrening - og pårørende kan få avlastning. 
 • At kommunen beholder og styrker Sokna-, Nes- og Tyribo omsorgssenter. Dette sikrer gode desentraliserte tjenester.
 • Ha helsestasjoner i tettstedene i kommunen.
 • At kommunen har en organisasjons- og ledelsesstruktur som sikrer best mulig tjenester. Kostandene med ledelse og administrasjon skal reduseres, - og bevilgningene til pleie og omsorg økes. 
 • Utvikle ordningene med omsorgslønn.
 • Grønn omsorg skal benyttes og videreutvikles til nye pasientgrupper.
 • Gjennomføre en reform hvor man sikrer at mottagere av helsetjenester og deres pårørende blir hørt og gis mulighet til å medvirke ved utformingen av hjelpetilbudet kommunen tilbyr. 
 • At kommunen arbeider aktivt for at Ringerike sykehus skal være et fullverdig lokalsykehus, med akuttkirurgisk og - medisinsk døgnberedskap og fullverdig fødeavdeling.
 • Styrke psykiatrisk legevakt med psykiatrisk sykepleier og tilbud på legevakten
 • Kommunen skal være en foregangskommune på bruk av velferdsteknologi innen pleie- og omsorgstjenesten.
 • Øke dekningen av helsesykepleiere (helsesøstre)
 • At Ringerike kommune har eget omsorgsombud. 
 • At kommunen som hovedregel tilbyr ansatte full stilling. Ansatte i pleie- og omsorgssektoren skal oppleve forutsigbarhet vedrørende sin egen arbeidssituasjon.  Kommunen skal praktisere «heltid en rett, - deltid en mulighet».

 

NÆRINGSLIV  

Målsetting:

Ringerike kommune har et variert næringsliv med store og små bedrifter. Disse må gis de beste forutsetninger for videre eksistens. I tillegg må kommunen bidra aktivt til utvikling av nye arbeidsplasser.

Ringerike kommune skal være en foregangskommune som legger til rette for gode rammevilkår for primærnæringene. Ringerike skal bli et industrielt sentrum for en fremtidsrettet og bærekraftig treforedlingsindustri.

Kommunen skal arbeide aktivt for å tiltrekke seg teknologiske arbeidsplasser, og tilrettelegge for attraktive næringsarealer og klynger.  

Virkemidler:

Ringerike Senterparti vil arbeide for:

 • Sørge for tilstrekkelig næringsarealer i hele kommunen
 • Arbeide for statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser til Ringerike kommune
 • At Ringerike kommunes eierandel i Ringerikskraft ikke svekkes. På sikt bør nedsalget foretatt i 2014 reverseres.
 • at kommunen er en aktiv pådriver for utbygging av bredbånd/fibernett i hele kommunen. Hele kommunen, herunder hytteområder, skal ha et tilfredsstillende internettilbud. 
 • At forholdene legges til rette for et aktivt og næringsretta skogbruk i kommunen. Økt satsing på landbrukskontorets oppgaver knyttet til skogkultur og sikre bedre utnytting av skogfondsmidler. Skog i god vekst har stor betydning for CO2-lokal og nasjonalt.
 • At næringslivet og personer med ideer og evner til nyskaping, møter velvilje fra kommunen.
 • Kommunen skal legge til rette for at personer som vil satse på landbruksnæringen gis mulighet til det.
 • Ha et aktivt landbruk i hele kommunen.
 • At kommunen utvikles som turistkommune og blir en av Østlandets mest attraktive hyttekommuner.   
 • At kommunen skal legge til rette for næringer knyttet til turisme og hyttebygging.
 • Å være pådriver for at næringslivet i kommunen er sitt miljøansvar bevisst. Det må gjennomføres stimulerende tiltak for bedrifter som utvikler og tilrettelegger produksjon som reduserer energiforbruk og miljøskadelige utslipp.
 • At Hønefoss skal være handelssentrum. Kommunen skal gjennom planverk forhindre at Hønefoss sentrum svekkes som handelssentrum.
 • At kommunen må bidra til å skape vekstkraftige industrimiljøer. Dette må gjøres i form av nettverksbygging, kompetansebygging, markedsføring, og tilrettelegging for industritomter.
 • At kommunen utvikler og forbedrer sitt potensial som matprodusent. Kommunen skal beholde en godt utbygd landbruksetat bemannet med landbruksfaglig kompetanse. 
 • At kommunen skal være en aktiv bidragsyter til å bygge ut mer miljøvennlig energiproduksjon basert på fornybare ressurser.
 • At kommunen bidrar til at utnyttelsen av utmarksressurser koordineres og utnyttes bedre i samarbeid med grunneierne.
 • At kommunen ser på bygdene som en ressurs. Det er viktig at miljøer av mindre urban karakter kan utvikle seg og bidra til ett mer mangfoldig bomiljø og næringsliv.
 • At Ringerike må utøve et betydelig press mot sentrale myndigheter for å få fart på samferdselsprosjekter i distriktet, da det er viktig for etablering av nye bedrifter.
 • At Ringerike utvikler næringsaktiviteter i tilknytning til høyskolemiljøet lokalt.
 • At kommunen og næringslivet samarbeider tett, og utveksler synspunkter, erfaringer og ideer. Ringerike kommune bør melde seg inn igjen i Ringerike næringsforum, for å styrke denne dialogen.
 • At kommunen øver påvirkning for å ha attraktive linjetilbud ved de videregående skolene, både av hensyn til elevene og lokalt næringsliv.
 • At kommunen øker antallet lærlingeplasser.
 • At Ringerike kommune skal kartlegger hvilke statelige etater eller andre foretak som står for tur til desentralisering fra hovedstaten, og deretter legge til rette for at Ringerike kommune blir utflytterens første valg.
 • At kommunen aktivt bidrar til å tilby nyoppstartede foretak attraktive næringsarealer til en akseptabel pris. 
 • At kommunen legger til rette for etablering av en mathall hvor det legges opp til salg av lokalprodusert kortreist mat.
 • At kommunen skal være tilbakeholdene med å tillate etablering av datasentre i nærheten av boligområder.
 • At kommunen ikke bør legge til rette for aktører som har «kryptovaluta» som kjerneområde. 

 

KULTUR OG FRITID

Målsetting:

Varierte og mangfoldige kulturtilbud skaper gode og attraktive lokalsamfunn. For å oppnå et slikt lokalsamfunn er vi avhengige av et godt samspill mellom kommunen, frivilligheten, næringslivet samt lokale lag og foreninger.

Kommunen skal støtte lokale lag og foreningers aktivitet, for å sikre et godt kulturtilbud i hele kommunen.

Virkemidler

Ringerike Senterparti vil arbeide for:

 • Etablere en årlig utviklingspakke, hvor lag og frivillige foreninger kan søke om midler til å etablere gode nærmiljøtiltak i hele kommunen.
 • Å støtte lag og foreninger som etablerer gode nærmiljøtiltak i hele kommunen.
 • Øke den kommunale støtten som gis til idrettslag og foreninger. Støtten skal gi bedre forutsetninger i arbeidet med barn og unge på et idealistisk grunnlag som vil stimulere til gode holdninger og medansvar.
 • Arbeide for et kunstnersenter der ulike aktører i det lokale kulturlivet har et arbeids og utstillingslokale lokalt.
 • At Kulturskolen får økonomisk støtte og utviklingsmuligheter. Kulturskolen er en bærebjelke i kulturtilbudet til barn og unge. Tilbudet som gis skal skje gjennom en lav egenbetaling. Skolen er av stor betydning og en viktig del av kulturlivet for hele kommunen.
 • Gratis trening ved kommunale anlegg for barn og ungdom. Det skal være en forutsetning at alle barn og unge har lik tilgang på de kommunale anlegg uavhengig av privatøkonomi. 
 • At det skal være gratis å leie skolen eller andre kommunale bygg for lag og foreninger eller andre kulturtiltak som kan skape gode møteplasser for det kulturelle livet i Ringerike. Det må være en forutsetning at ikke leie av lokaler skal være avgjørende for driften til mindre lag og foreninger.
 • At skolebygg og grendehus skal fungere som treffsteder og kulturhus i distriktene. Ved å ha slike møteplasser styrkes samholdet og det oppmuntres til aktiviteter på tvers av aldersgrupper for å fremme trygge og gode oppvekstmiljøer.
 • At kommunen samarbeider med det lokale næringsliv og lag og foreninger slik at det kan legges til rette for at kulturlivet i Hønefoss får gode betingelser og fasiliteter å jobbe med.
 • At kommunen har en aktiv strategi for å satse på både de store og små idrettsanleggene i kommunen. En kommunal opprustning av de små anleggene i distriktene må ligge som en del av strategien til kommunen.
 • Sikre god hall-og anleggskapasitet i hele kommunen, samt støtte opp om ny ishall i schongslund.
 • Bevare schongslund som friluftsliv område i tråd med opprinnelig avtale
 • Bidra til å videreutvikle potensialet til Veien Kulturminnepark.
 • Kommunen skal aktivt bidra til å utvikle Riddergården. Riddergården skal renoveres og bli en naturlig del av bybildet i Hønefoss.
 • At kommunen har en aktiv politikk og strategi for å legge til rette for utvikling og bygging av nye nærmiljøanlegg. 
 • At kommunen prioriterer støtte til lag og foreninger som kjører opp skiløyper vinterstid.
 • At Ringerike kommune aktivt bidrar til og støtter lokale initiativ som ønsker å arrangere nasjonale mesterskap eller kulturelle arrangementer som kan gi positive ringvirkninger for kommunen både nasjonalt og internasjonalt.

 

ENERGI OG MILJØ

Målsetting:

For å nå nasjonale målsettinger om reduksjon i klimagassutslipp må også kommuner ta sitt ansvar. Kommunen må som planmyndighet legge til rette for klimavennlige utbygginger og iverksette tiltak som forhindrer miljøskadelige utslipp.

Virkemidler:

Ringerike Senterparti vil arbeide for:

 • Ha en oppdatert og forpliktende miljø- og energiplan, - med klare mål for reduksjon av klimagassutslipp.
 • Å følge opp klimaregnskap i kommunen.
 • Nei til vindkraft i Ringerike kommune.
 • En offensiv satsning på bioenergi som vil gi lokal verdiskapning og bidra til å nå kommunens miljø- og klimamål. Det skal legges til rette for økt bruk av bioenergi som energikilde i kommunale bygg.
 • At kommunen motiverer innbyggere til bygging av klimavennlig hus, samt gjennomføre ENØK tiltak i egne bygg.
 • At kommunen velger klimavennlige bygningsformer ved oppføring av egne bygg. Kommunale bygg bør fortrinnsvis oppføres i tre.
 • Ivareta lokale vannressurser, vannmiljø og vannkvalitet (PFAS forurensning/Tyrifjorden) ved å arbeide for å få en politisk representant inn i Tyrifjorden vannforvaltning.
 • Vi vil arbeide for fornybare energikilder og fornyelse av kraftverk, men er kritisk til endring av utløp.
 • Å stimulere til næringssatsing som utnytter fornybare ressurser.
 • At kommunen har en positiv holdning til etablering av nye kraftutbygging der dette ikke kommer i konflikt med andre tungtveiende miljøhensyn.
 • At kommunen har en konkret og forpliktende miljø- og energiplan.
 • At kommunen jobber for en grønnere by med plass til grønne lunger og økt satsing på gang og sykkelstier i byplanleggingen.