Meny
1

For hele Sigdal – «Fordi tillit er svaret»

Sigdal skal være en god kommune å bo, leve og skape i. Senterpartiets viktigste mål er å ta vare på fastboende og fritidsbeboere i Sigdal – og sørge for at flere velger å bosette seg i bygda vår. Vi ønsker å beholde den lokale forvaltningen og vil være en pådriver for større lokal selvråderett. Senterpartiet består av medlemmer med mangfold, variasjon og engasjement. Den siste perioden har vi vist en styringsevne basert på samarbeid, tillit, ansvarlighet og kontinuitet. Senterpartiet vil ha livskraftige lokalsamfunn i kontinuerlig utvikling – og ønsker deg med på laget.

| BOSETTING OG BOLIGUTVIKLINGNÆRINGS- OG SAMFUNNSUTVIKLINGHELSE- OG OMSORGSTJENESTEROPPVEKSTBEREDSKAPBLOMSTRENDE KULTUR- OG FRILUFTSLIVSAMFERDSEL OG INFRASTRUKTURMILJØ- OG NATURRESSURSERSIGDAL SOM EGEN KOMMUNE |

Valgprogram    Valgliste 

Valgbrosjyre 

 

 

BOSETTING OG BOLIGUTVIKLING – VI SIER JA TIL:

 • Å legge til rette for bosetting i hele kommunen, herunder spredt boligbygging.
 • Sentrumsnære leiligheter, både i Eggedal og Prestfoss
 • At kommunen er en pådriver og samarbeidspartner ved etablering av nye boligområder
 • At kommunen tilrettelegger for teknisk infrastruktur ved regulering av boligområder
 • Å vurdere å stille garanti til utbyggere for å stimulere til boligprosjekter
 • Å vurdere husleiegaranti til private utbyggere for å stimulere utleiemarkedet
 • Å legge til rette for bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig

NÆRINGS- OG SAMFUNNSUTVIKLING – VI SIER JA TIL:

 • Legge til rette for nye næringsarealer i hele bygda, med kommunen som mulig tilrettelegger og samarbeidspartner.
 • Utvikling av Sigdal til en bærekraftig reiselivsdestinasjon med helårsturisme
 • At samarbeidet med «Sigdal Utvikling» videreføres for å styrke arbeidet med nærings- og samfunnsutvikling
 • At kommunen er en aktiv samarbeidspartner, tilrettelegger og pådriver i sentrumsutvikling.
 • Å utvikle Eggedal som en fjellandsby
 • Å styrke forutsetningene i landbruket slik at ungdom vil satse på å overta en aktiv gårdsdrift.
 • Å støtte etablering av ny handel og bedrifter i tettsteder som bidrar til helhetlig sentrumsutvikling 
 • At kommunen skal være en pådriver for etablering av ny næringsvirksomhet
 • Å legge til rette for miljøgate i Prestfoss og i Eggedal sentrum

 

HELSE- OG OMSORGSTJENESTER – VI SIER JA TIL:

 • Å knytte helse- og oppveksttjenestene tettere sammen og se tjenestene i et livsløpsperspektiv
 • Satsning på velferdsteknologi, slik at alle som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.
 • Å satse videre på aktivt folkehelsearbeid og forebyggende helsetjenester.
 • Nok ressurser til Sigdalsheimen, hjemmetjenesten og resten av pleie- og omsorgstjenesten for å sikre gode og tilpassede tjenester til de som trenger det.
 • Å opprettholde god jordmortjenesten for å sikre en god og trygg svangerskapsomsorg.
 • Å videreutvikling av psykisk helse- og rusarbeid og interkommunal rask psykisk helsehjelp.
 • En prøveordning med egen legevakt i ferier og høytider

OPPVEKST – VI SIER JA TIL:

 • Full barnehagedekning i nærmiljøet, deriblant utrede oppvekstsenter i Eggedal
 • Å foreta en grundig gjennomgang av skolesektoren i Sigdal med sikte på å sikre alle elever en nær, trygg og faglig god opplæring
 • Å legge til rette for alternative opplæringsarenaer, f.eks. «Inn på tunet»
 • Tilrettelegging for økt allsidig praktisk og fysisk aktivitet i skolen for alle trinn.
 • Å styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging blant barn og unge
 • Å fortsette det gode arbeidet innenfor MOT-prosjektet i den hensikt å styrke vår ungdom, sette søkelys på mental helse og understreke nulltoleransen mot mobbing og narkotika.
 • En videreføring miljøarbeiderstillingene i skolen

 

BEREDSKAP – VI SIER JA TIL:

 • Å utvikle lokalt polititjenestested og sørge for lokal forankring med forebyggende arbeid som prioritet
 • En forbedring og utvikling det gode samarbeidet mellom kommunen, offentlige nødetater og frivillige beredskapsorganisasjoner
 • Gode rammevilkår for frivillig beredskap, f.eks. Sigdal Røde Kors og

Sigdal og Eggedal frivillige brannvesen

 • En ny brannstasjon i Prestfoss, med muligheter for samlokalisering av flere nødetater

 

BLOMSTRENDE KULTUR- OG FRILUFTSLIV – VI SIER JA TIL:

 • Å være en aktiv støttespiller for etablering av Via Ferrata i Andersnatten
 • At kommunen er en aktiv tilrettelegger og pådriver av gode sykkel- og løypetraseer i hele kommunen.
 • Videre drift av isbanekjøring på Solevannet
 • Å prioritere kulturtiltak med rot i lokal tradisjon
 • Å legge til rette for regulerte traséer til snøscooterkjøring for rekreasjon
 • Å fortsette satsningen på museene i hele kommunen

 

SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR – VI SIER JA TIL:

 • Å jobbe aktivt for realisering av ny avkjøring Fv. 287 Åmot – Haugfoss
 • Å jobbe for økte midler til opprustning av fylkesveiene.
 • Å prioriterte midler til kontinuerlig vedlikehold av kommunale veier.
 • Å prioritere videreutvikling av gang- og sykkelvei langs Fv. 287
 • Videreføring av utbygging av høyhastighetsbredbånd/fiber til alle husstander i Sigdal.
 • Å sikre tilstrekkelig reserveløsninger for kritisk infrastruktur
 • Bedre kollektivtilbud, spesielt på ettermiddager og kveldstid samt i helgene og høytider.
 • Å jobbe for at Sigdal blir sertifisert som en «Trafikksikker kommune»

 

MILJØ- OG NATURRESSURSER – VI SIER JA TIL:

 • Å bevare snaufjellet mot nedbygging.
 • Å gi matjord et sterkt vern og øke matproduksjon på lokale ressurser
 • Å prioritere energibesparende tiltak i kommunens bygninger
 • Å legge til rette slik at kulturlandskapet aktivt skjøttes med slått, beiting og annen matproduksjon.
 • Å legge til rette for bærekraftige energiløsninger i både privat og offentlig regi, f.eks bioenergi, solceller osv.
 • Bruk av tre ved oppføring av nye kommunale bygg.

SIGDAL SOM EGEN KOMMUNE – VI SIER JA TIL:

 • At Sigdal kommune skal bestå som egen kommune i framtida
 • Videreutvikling av samarbeidet med Kongsbergregionen
 • Å påvirke både regionalt og nasjonalt for økte økonomiske rammebetingelser for Sigdal kommune og bygda vår.
 • Å legge til rette for inntak av læringer i kommunal sektor
 • Satsning på økt digitalisering i kommunal sektor for mer effektiv og bedre kvalitet på tjenestene

 

Stem Senterpartiet! Godt valg!