Meny
Skjermbilde 2023-08-14 kl. 12.44.20

Vi vil mer for Froland

Vi vil mer for Froland

Våre listekandidater kopi.jpg
image-20230814131433-1.png

Kjernesaker for unge voksne i kommunen

Last ned og les hele programmet vårt her

 

Froland Senterparti ønsker det beste for Froland, men å ønske er ikke nok, man må ha vilje og et engasjement til å gjøre en jobb, - det har vi.

Froland Senterparti vil utvikle kommunen for å sikre at vi ikke avvikler den. Vi skal være en garantist for at Froland består som egen kommune, ikke for kommunenavnets del, men fordi vi tror på at tjenester nær folk er det beste. Vi tror på et sterkt lokalt folkestyre der avgjørelser blir tatt der folk bor og vi ønsker at kommunen skal møte sine innbyggere med en JA-holdning fordi vi bryr oss om hverandre, fordi vi ønsker at frolendinger skal lykkes og fordi vi ønsker at alle skal kunne leve gode liv i Froland med et solid tjenestetilbud nært seg.

Skal vi opprettholde, og bedre tjenestene i kommunen må vi ta aktive valg der vi ikke kan forvente at statlige tildelinger blir større i årene som kommer.

For å sikre kommunen nødvendige skatteinntekter må vi gjøre oss attraktive slik at flere vil flytte til kommunen vår, vi må ha regulerte boligområder og næringsareal, arbeidsplasser, trygge oppvekstsvilkår, en god skole, varierte fritidstilbud og en verdig eldreomsorg.

Et utgangspunkt for å sikre gode tjenester er en trygg og grundig økonomistyring av kommunen, de langsiktige virkningene av dagens avgjørelser må være belyst og diskutert. Vi må tørre å utfordre etablerte arbeidsmåter og ta inn nye kunnskap- og samarbeidsformer for å bli bedre rustet til å ta de beste avgjørelsene for kommunen vår. Froland er en stor kommune i areal med mange grender og lokalsamfunn. Vi vil jobbe for utvikling og verdiskaping i hele kommunen, støtte opp om aktiviteter- og initiativ fra grendelag, velforeninger og frivilligheten som alle er sentrale for å sikre en god kommune.

Senterpartiet vil at Norge fortsatt skal bygge fremtiden på de kristne grunnverdiene som har dyp kulturell forankring i landet. Vi skal være et parti som respekter og inkluderer andre religioner og humanistisk levesett og vi skal bidra til et levende folkestyre hvor vi hele tiden skal lytte til folks meninger og ta avgjørelser til det beste for kommunen vår.

Målet for Froland Senterparti er at rettferdighet, likeverd, trygghet og respekt skal være bærende prinsipper i alt vi foretar oss og at ett tydelig engasjement og motto skal skinne gjennom i arbeidet vi ønsker å gjøre for felleskapet; Vi vil mer for Froland.

En god skole og et bredt barnehagetilbud er vesentlig for bolyst i kommunen og er det viktigste vi kan gi barna våre for å sikre muligheter for alle. 
I Froland skal alle barn og ungdom ha en trygg oppvekst. Dette skal vi bidra til blant annet gjennom en skole uten mobbing, et bredt fritidstilbud, individuell hjelp som er tilpasset ved behov og god forebygging av psykiske helseplager. Froland ligger langt bak mange av kommunene vi naturlig kan sammenligne oss med på læringsresultater og nasjonale prøver. Kommunen som skoleeier skal tørre å stille krav til skolen og elevene for å sikre at alle får den undervisningen de har rett på. Senterpartiet vil at kommunen skal ta en mer aktiv rolle som skoleeier, og at informasjon om læringsresultater og elevfravær skal være lett tilgjengelig og følges tett opp politisk.  

Senterpartiet vil:

 • Ha null-toleranse for mobbing. Være bidragsyter til at barnehage, skole og SFO i samarbeid med foreldre iverksetter konkrete forebyggende og målbare tiltak mot mobbing.
 • At det skal være full barnehagedekning med minimum to opptak i året.
 • Øke bemanningen i de offentlige barnehagene over norm. Dette vil sikre stabil bemanning i barnas hverdag.
 • Jobbe for å sikre at alle barnehager oppdager språkvansker og sosiale vansker tidlig og igangsetter målrettede tiltak.
 • Sikre et best mulig fysisk læringsmiljø.
 • At skolene i Froland skal være leksebevisste.
 • Legge til rette for praktisk undervisning og læring gjennom hele utdanningsløpet.
 • Innføre frokosttilbud for alle elever på ungdomsskolen.
 • Innføre en sammenhengende kvalitetsplan med delmål for å sikre kvalitetsutvikling i frolandsskolen. Det skal utarbeides en tydelig visjon for Frolandsskolene.
 • Tilby jegerprøven som en del av valgfaget «Friluftsliv» i ungdomsskolen.
 • Bidra til at elever skal få opprette egne elevbedrifter i skolens regi.
 • Jobbe for konkrete trivselstiltak i kommunen, som f.eks. en kommunal buss til bruk for f.eks. skoler, barnehager, frivilligsentralen mm.
 • Jobbe aktivt med helsestasjonen og barnehager for å skape tidlig leseglede hos barn.
 • Legge til rette for positive leseopplevelser gjennom å videreutvikle skolebibliotekene.
 • Støtte opp om et bedre samarbeid mellom skole og hjem. Skoleledelsen skal ha ansvar for opplæring av medlemmer i FAU.
 • Tilrettelegge for alternativ undervisning for elever som kan ha mer nytte av dette enn tradisjonell undervisning. Dette bør forsøkes i samarbeid med næringslivet og frivilligheten.
 • Starte undervisning og informasjon til barn og foreldre om rus allerede på mellomtrinnet i grunnskolen.
 • Sørge for at det viktige samarbeidet mellom hjem, skole og politi for å forebygge rusproblemer, styrkes.
 • Sørge for at skoleleder har verktøy og kapasitet til å forebygge og avdekke vold og trusler mot ansatte i skolen, og bedre varslingskulturen internt på skolene.
 • Kartlegge læringsresultater og sørge for at dette brukes aktivt i skoleutviklingsarbeidet.
 • Ha tett samarbeid mellom kommunen, velforeninger, idrettslag og andre lokale organisasjoner om forebygging av utenforskap blant barn og unge.
 • Tilrettelegge for at Mykland oppvekstsenter skal bestå.
 • Prioritere bøker og fysisk materiell framfor ensidig bruk av skjerm i opplæringen.
 • Satse på helsestasjonen som en viktig ressurs for tidlig innsats.
 • Styrke den interkommunale barnevernstjenesten.

Et godt og variert fritids- og kulturtilbud vil være en viktig faktor for økt bolyst og bidra til å trekke nye innbyggere til kommunen. Det frivillige organisasjonslivet vil spille en viktig rolle og må få rammevilkår som stimulerer til allsidig aktivitet.

Senterpartiet vil: 

 • Sikre at alle barn kan delta på minst en fritidsaktivitet uavhengig av familiens økonomi.
 • Styrke og utvikle arbeidet som skjer i regi av Frivillighetssentralen.
 • Være en støttespiller for idrettslagene og bidra til å sikre et bredt tilbud.
 • Støtte opp om regionale idretts -og kulturarenaer.
 • Videreutvikle biblioteket som en møteplass.
 • Videreutvikle Frolands Verk som Frolands historiske kulturperle til bruk for alle.
 • At kommunens bygg og anlegg skal være lett tilgjengelig og rimelig å bruke for frivilligheten.
 • Støtte opp om menighetene i kommunen, disse er en viktig del av Frolands identitet.
 • Sikre et bredt fritidstilbud for barn og unge.
 • Utvikle kommunens hjemmesider med enkel tilgang til informasjon om frivillig arbeid, kulturtilbud og organisasjonsliv.
 • Tilrettelegge for samarbeid mellom kulturliv, næringsliv og Froland kommune.
 • Støtte arbeidet med turstier og skiløyper i frivillig regi.
 • Videreutvikle samarbeidet med alle frivillige organisasjoner i Froland.
 • At kirkene skal få ressurser slik at man kan ta vare på kirkebygg og kirkegårder på en god måte.

Vi blir stadig flere eldre i kommunen vår noe som skaper behov for å prioritere slik at alle er sikret et godt tilbud livet ut. I Froland skal alle innbyggere motta den helsehjelpen de trenger når de trenger det. For mennesker som bor hjemme skal kommunen stille opp med det beste, og når man mot livets slutt flytter hjemmefra, skal kommunen være der med det du trenger.

Senterpartiet vil: 

 • Sikre gode og publikumsrettede tjenester i hele kommunen.
 • Støtte tiltak som fremmer inkludering og deltakelse i arbeids- og samfunnslivet.
 • Sikre at kommunen tilbyr gode og brukervennlige helsetjenester med stor grad av brukermedvirkning.
 • Være en garantist for å opprettholde Froland Tannklinikk.
 • Etablere nye omsorgsplasser som møter den enkeltes behov.
 • At folk skal få bo hjemme lengst mulig med gode og tilrettelagte hjemmebaserte tjenester.
 • Sørge for et godt kulturtilbud til beboerne på sykehjem og i serviceboliger.
 • Tilrettelegge for flere heltidsstillinger innen helse -og omsorgstjenesten.
 • Sørge for stabilitet i tjenestene slik at de som mottar omsorgtjenestene forholder seg til færrest mulig pleiere.
 • Jobbe aktivt for å øke pasienter og pårørendes innflytelse over kvalitet og utvikling av helse- og omsorgstjenesten.
 • At eldre skal få tilbud om sitt tilpassede boligbehov sammen med sin ektefelle eller samboer.
 • Sikre en ambulerende og fleksibel oppfølging av ungdom og voksne med rus -og psykiatriutfordringer.
 • Styrke innflytelsen til ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for funksjonshemminger inn mot kommunestyret.
 • Sikre et godt tilbud til funksjonshemmede, jobbe for muligheten til å eie egen bolig.
 • Sikre at Froland er en god vertskommune for flyktninger. Kommunen bør prioritere ressurser til en integreringskonsulent som har kontorplass på kommunehuset.
 • Se på muligheten for å tilrettelegge for nye omsorgsplasser og barnehage i umiddelbar nærhet. Dette vil skape positive synergieffekter for barn og eldre.

Froland er en av kommunene i landet med færrest arbeidsplasser til våre innbyggere. Dette er svært viktig å endre for å sikre muligheter for innbyggerne våre og styrke kommunen.  
Froland skal være en ja-kommune som legger til rette for næringslivet. Senterpartiet vil støtte opp om det eksisterende næringslivet og legge til rette for økt attraktivitet med mål om nye etableringer i kommunen slik at vi skaper grønne og bærekraftige arbeidsplasser. Vi vil sørge for at prosjekter med stort potensial for å skape jobber og verdiskaping skal prioriteres. Vi vil fjerne saksbehandlingstid og byråkrati som ikke er godt faglig begrunnet, og sørge for at kommunen til enhver tid har tilstrekkelig ferdig regulert næringsareal.

Senterpartiet vil: 

 • Aktivt tilrettelegge for attraktive næringsarealer.
 • At kommunen skal være en JA-kommune. Smidig og løsningsorientert.
 • Ansette en næringssjef for å sikre prioritering av -og samarbeid om mer næringsutvikling i kommunen.
 • Jobbe for at Froland skal være en næringsvennlig kommune som yter service, engasjement og samarbeid med næringsaktører.
 • Legge til rette for videre utredninger av området ved sentralnettstasjonen på Bøylestad, med mål om å avklare næringsinitiativet og påvirkningen på nærmiljøet.
 • Øke bruken av lærlinger i kommunens virksomhet.
 • Utvikle Froland som en turistkommune.
 • Arbeide for en trygg ferdsel for barn og unge fra Bliksåsen/Ovelandsheia med gang- og sykkelsti mot Mjølhus med bro over Songeelva.
 • Bidra til forvaltning og tilrettelegge for at skognæringen kan videreutvikles. Skogen er en viktig ressurs og næring i kommunen.
 • Gjøre Osedalen innbydende og attraktiv for innbyggere og næringsliv, blant annet ved å ruste opp sentrum med grøntområder, benker og blomster, samt julegate i desember.
 • At alle i Froland skal ha tilgjengelig fiber (eller likeverdige alternativ) og mobilnett.
 • At alle skal ha en trygg skolevei.
 • Være en pådriver for å ruste opp kommunale- og fylkeskommunale veier.
 • Føre en restriktiv- og kunnskapsbasert tilnærming til vindkraftetableringer.
 • Jobbe aktivt for gang- og sykkelsti fra Frolands Verk og Froland kirke til Osedalen.
 • Jobbe for at Sørlandsbanen skal ha stoppested på Hynnekleiv.
 • Motivere næringslivet til å tilrettelegge for flere lærlingeplasser.
 • At kommunen skal ta en mer aktiv rolle som eier i Å-energi for å øke kommunens utbytte.
 • Legge til rette for møteplasser mellom næring og kommune.
 • Se på muligheten for å opprette kontorfellesskap for næringslivet.
 • Støtte opp om turistbasert næringsliv langs Nidelva.

Klima- og miljøutfordringene krever internasjonal, nasjonal og lokal innsats. Miljø og klima skal være en tydelig del av all politikkutforming i kommunen. Froland skal være en naturlig arena og samarbeidspartner for offentlige og private initiativ for det grønne skiftet. Froland kommune skal gå foran for å sikre at både kommune, næringsliv og den enkelte kan ta bærekraftige hverdagsvalg. 

Senterpartiet vil: 

 • Støtte tiltak som fremmer økt bruk av kollektivtrafikk, blant annet at minibuss kjører i de store byggefeltene, og et bedre kollektivtilbud til Arendal og Kristiansand.
 • Jobbe for 30 minutters kollektivavganger Froland-Arendal fra kl. 06.00-23.00.
 • Jobbe aktivt for kveld -og nattbuss til og fra Arendal-Froland fredag og lørdag kveld.
 • Unngå kortsikte påbyggingsprosjekter i offentlige bygg (klattebygging). Ved bygging skal livsløpsanalyser alltid gjøres, slik at man sikrer bærekraftige byggeprosjekt.
 • At kommunale bygg så langt det lar seg gjøre, skal bygges i tre.    
 • Sette fokus på en helhetlig fasade når nye bygg skal etableres i sentrum, som en del av å skape et triveligere miljø.
 • At skogområdene rundt sentrum ryddes for vegetasjon slik at landskapet blir mer åpent.
 • Bygge ut solcellepanel på nye bygg og ved oppgradering av eksisterende bygg, der det er hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig.
 • Jobbe for å sikre god ladekapasitet for elbiler sentralt i Froland.
 • Redusere matsvinnet i kommunale virksomheter med 50 prosent innen 2030 gjennom en handlingsplan.
 • Legge til rette for flere tur, gang -og sykkelstier.

Trygg, sunn og kortreist mat får stadig større oppmerksomhet og er en viktig del av et beredskapsarbeid. Derfor er primærnæringene viktigere enn noen gang. Froland er en stor skog-kommune og skogbruket har historisk stått sentralt i kommunen, det må det også gjøre inn i fremtiden

Senterpartiet vil: 

 • Sikre et aktivt jordvern gjennom å opprettholde dyrket mark og kulturlandskap.
 • At ved omdisponering av jordbruksareal skal jorda tas vare på for opparbeidelse av erstatningsområder.
 • Motivere til økt nyplanting av skog for å binde karbon.
 • Satse på lokalprodusert mat – dette er et viktig beredskapstiltak for matsikkerhet.
 • Legge til rette for «inn på tunet» -gårder.
 • Føre en restriktiv praksis knyttet til boplikt på landbrukseiendommer.
 • Styrke det kommunale landbruksfondet.

Froland skal være en trygg og god kommune som tilbyr muligheter for alle om man vil bosette seg sentrumsnært eller i grendene. Å sørge for innbyggernes trygghet er en av statens viktigste oppgaver. Kommunen skal hjelpe å tilrettelegge for dette. Froland må sikre et godt tilbud til alle og utgangspunktet blir lagt gjennom et sterkt søkelys på en trygg og bærekraftig økonomistyring.

Senterpartiet vil: 

 • Føre en ansvarlig og grundig økonomisk politikk som sikrer en bedret kommuneøkonomi. Som resultat av dette vil vi klare å redusere eiendomsskatten.
 • Spille på lag med grendelagene og i samarbeid, legge til rette for utvikling og vekst i hele kommunen.
 • Ta de krevende økonomiske utfordringene i kommunen på største alvor. Vi må legge til rette for en utvikling som øker de kommunale inntektene.
 • Beholde Froland som egen kommune.
 • Jobbe opp mot regjering og storting for at kommuneøkonomien skal styrkes.
 • Sikre at kommunen har nødvendig kriseberedskapskapasitet, inkludert tilgang på tilfluktsrom og informasjon til befolkningen om hvor man kan søke tilflukt.
 • Opprette en «Mykland-gruppe» som i dialog med lokalsamfunnet ser på konkrete tiltak for å sikre at blant annet skole og butikk består.
 • Jobbe for et sterkt sentrum med boligreserver, men også tilrettelegging for eneboliger utenfor sentrum.
 • Jobbe for mer ressurser til nær-politi i Froland.