Meny
2021 Vinterstille badeplass - Filtvet, Buskerud

30 GODE GRUNNER TIL Å STEMME SENTERPARTIET I ASKER

2023 Trygghet.jpg
 

 

 1. Gode kommunale tjenester nær der folk bor i hele vår langstrakte kommune 
 2. Ha gode forebyggende helsetjenester og styrke holdningsskapende arbeid blant barn og ungdom, spesielt med tanke på psykisk helse og rus 

 3. Videreutvikle et godt barnehagetilbud, og ha løpende opptak gjennom året 

 4. En skole som er mer praktisk og variert slik at alle elever finner seg til rette og blir mer motivert for læring og utvikling av ferdigheter 

 5. Opprette en fritidsordning for elever på mellomtrinnet i samarbeid med frivilligheten 

 6. Legge til rette for nye boformer som ivaretar eldres sosiale behov 

 7. Styrke dagtilbudet for demente og hjemmeboende eldre 

 8. Etablere flere lavterskeltiltak for å forebygge utenforskap og psykisk uhelse 

 9. Stille krav om en større andel nøkterne boliger og flere boliger med «leie til eie»-ordning 

 10. Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner og kirken 

 11. Legge til rette for at alle barn skal kunne delta på aktiviteter 

 12. Styrke bibliotekene som møteplass og kulturarena 

 13. Vedlikeholde og rehabilitere kirkebyggene 

 14. Sikre at det er egnede lokaler for kulturelle aktiviteter og rehabilitere Tofte samfunnshus 

 15. Oppgradere og videreutvikle idrettsanleggene 

 16. Etablere flere nærmiljøanlegg og utstyrssentraler for å stimulere til økt egenorganisert aktivitet 

 17. Beholde og videreutvikle Føyka og Askerparken som et helhetlig område for idrett, fysisk aktivitet og rekreasjon 

 18. Legge best mulig til rette for et allsidig næringsliv med flere kortreiste arbeidsplasser og være en aktiv medspiller for både gründere og eksisterende bedrifter 

 19. Samarbeide med landbruksnæringen om økt lokal matproduksjon og matsikkerhet, herunder også salg av varer og tjenester direkte fra gård til forbruker 

 20. Unngå nedbygging av matjord og dyrkbar mark 

 21. Redusere tilførsler av miljøgifter og marin forsøpling og mikroplast til Oslofjorden og Drammensfjorden 

 22. Bevare kystlinjen ved å følge opp regelverk for strandsonen og være restriktiv med å gi dispensasjoner ved søknader om nye tiltak 

 23. Arbeide for at Oslofjordtunnel og ny E134 Dagslett-E18 prioriteres i Nasjonal Transportplan 

 24. Styrke kollektivtilbudet og innføre en ordning slik at alle som reiser internt i en kommune bare betaler for én sone 

 25. At kommunen ved innkjøp av varer og tjenester velger lokale aktører og bærekraftige løsninger 

 26. Sikre et verdibevarende vedlikehold, rehabilitere framfor å bygge nytt, og øke andelen gjenbruk 

 27. Ved fortetting og bygging av større boligkomplekser må det tas hensyn til etablerte bomiljøer 

 28. Holde gebyrer og brukerbetalinger så lave som mulig 

 29. Arbeide for et nært og tilstedeværende politi over hele kommunen 

 30. Ikke innføre eiendomsskatt