Meny
20230907_115940

Soneinndeling

Frank Hoel-Knai, kommunestyrerepresentant (Sp) og leder av Plan- og næringsutvalget

Interpellasjon, Hurdal Kommune 29. mai 2024

Det ble 16. mai 2024 inngått avtale mellom jordbruket og Staten – Jordbruksavtalen – som skal legge til rette for muligheter for økt fortjeneste og økte inntekter for bonden, samt iverksette vedtaket om tetting av forskjellen mellom bønder og lønnsmottakere. 

Igjen har vi fått en avtale der Hurdal faller mellom to stoler. Når avtalen faktisk øker arealtilskuddet også på gras, så øker man med det dobbelte i sone 5A, sammenlignet med sone 3, tilsvarende forskjell ser vi også for korn. Arealtilskuddet som skal stimulere til at jorda brukes til det den er best egnet til, kanaliseringspolitikken, gjør at det skal lønne seg å dyrke korn i korndistrikter, bær og grønnsaker der klima og jord er best egnet til dette, og gras/fôrproduksjon der dette er best egnet. Akershus er definert som kornareal, og det meste av fylket er derfor i sone 3, de aller beste arealene i sone 1. For Hurdal som er i sone 3, betyr ikke dette at vi premieres for å dyrke korn, men at vi straffes for å dyrke gras. I praksis betyr dette at våre grasproduserende bønder får 230 kroner pr. daa mindre enn bønder i f.eks. Numedal eller Hallingdal, forskjellen var 215 kr/daa med inneværende avtale. Kornbonden i Hurdal får nå 82 kroner mindre enn 5A-bønder, forskjellen før ny avtale var 42 kroner. (I avtalen øker tilskuddet for gras med 15 kroner pr daa i sone 3, og med 30 kroner i sone 5A, for korn økes det med 60 kroner i 3 og med 100 kroner i 5A) Med dagens ordning får vi i Hurdal altså kompensert bare halvparten av økning i driftsutgifter sammenlignet med kommunene i 5A, og sakker ytterligere akterut da vi ser at forhandlingsgevinsten for våre to største produksjoner, sau og ammeku, er vesentlig mindre enn på mange andre områder. Dette er også driftsformene som ifølge referansebrukene fra før har den dårligste økonomien. Vi i Hurdal bidrar derfor til å holde gjennomsnittsinntektene i jordbruket nede.

Med 5500 dekar gras og 1100 dekar korn går Hurdal da glipp av en kompensasjon for driftsulemper tilsvarende 1.355.200 kroner bare fordi vi en gang ble plassert i ei sone vi ikke hører hjemme i. Dette er penger som selvsagt ville bidratt til å øke optimismen blant Hurdals bønder, de ville lagt til rette for økt sjølforsyning, og gitt kommunen økte skatteinntekter.

86% av jorda i Hurdal brukes til gras, av den grunn at det er det våre små, bratte, steinete jorder egner seg best til. Det er viktig å huske på at Akershus er et variert fylke med tanke på topografi – det er store forskjeller i landbruket fra Hurdal og Feiring lengst nord, til større, flatere kommuner lenger sør i fylket. Denne forskjellen tas ikke hensyn til i inndelingen av arealtilskuddssoner, der Hurdal jevnstilles med f.eks. Ullensaker, Nes og Aurskog Høland, som prioritert område for kornproduksjon (sone 3) mens kommuner det er naturlig å sammenligne seg med i Hallingdal og Nummedal (sone 5A) der tilsvarende gårdsbruk mottar tre ganger høyere arealtilskudd for gras (fôrproduksjon) Å endre soneinndelingen vil ha stor betydning for å opprettholde drift i Hurdal, og dermed en styrket sjølforsyning, slik Stortinget ønsker. En tilsvarende endring har vært oppe til diskusjon i Norges Bondelags årsmøte ved flere anledninger, der både Innlandet, Rogaland og Agder har pekt på liknende utfordringer. Det har også vært flere saker i media nå i vår, der bønder i Innlandet og Trøndelag peker på det samme problemet.

Hurdal kommune må løfte dette, og kreve at soneinndelingen bygger på ny kunnskap, faktiske geografiske forhold, og faktiske driftsulemper og driftsforskjeller, for å oppnå målsetningene med kanaliseringspolitikken, og styrke beredskapen i den ustabile situasjonen vi befinner oss i. Skal vi for å klare å øke sjølforsyningen må vi produsere mat der vi kan, og i Hurdal betyr det kjøtt fra storfe og sau, basert på gras og beite.

 

Forslag til vedtak:

For å sikre økt sjølforsyning krever Hurdal kommune at dagens soneinndeling for arealtilskudd erstattes av en modell basert på faktiske topografiske og agronomiske forhold for den enkelte kommune, uavhengig av tidligere soneinndeling og fylkestilhørighet.

Vedtaket sendes til Landbruks- og Matdepartementet.

 

Enstemmig vedtatt av Hurdal kommunestyre 29. mai 2024