Meny
valgurne_foto_Tore_Fjeld

Til ungdommen - et viktig valg står for tur

Kjære førstegangsvelger og Jevnaker ungdom!

Et viktig valg står for tur, kommunevalget, og fylkestingsvalget 2023, og jeg håper du har tenkt å bruke stemmeretten din i begge valg!

Din stemme er med på å påvirke hvem som skal styre Jevnaker kommune de neste fire årene- selvsagt håper jeg at du stemmer Senterpartiet og heier på oss- men det viktigste er at du bruker stemmeretten uansett hvilket parti du stemmer på! Ved å bruke stemmeretten er du med på å støtte opp om demokratiet og du er med på å velge retning for Jevnaker de kommende årene og også for Akershus fylke.

Senterpartiet i Jevnaker har laget et valgprogram for de neste fire årene. Dette finner du på Jevnaker kommune sine nettsider, sammen med programmene til de andre 6 partiene som stiller til valg i Jevnaker.

Jeg tror emnene nedenfor fra oss i Senterpartiet kan interessere deg som er ungdom mest.

Skole

 • bygge ny undervisningsfløy og modernisere resterende bygningsmasse ved Jevnaker ungdomsskole
 • at nærskoleprinsippet skal ligge til grunn som inntaksmodell for videregående skole
 • at elever fra Jevnaker fortsatt kan benytte videregående skoler både på Hadeland og Ringerike
 • forbedre overgangen mellom grunnskolen og videregående opplæring
 • ha en synlig og tilgjengelig skolehelsetjeneste med tilgang til helsestasjon for ungdom
 • at det gis garanti om å fullføre hele utdanningsløpet ved den skolen en elev starter VG1 på, forutsatt at skolen tilbyr hele det aktuelle utdanningsløpet
  2021 Barn på vei til skolen

   

Buss og taxi / Gang- og sykkelveier

 • ha et rimelig taxi-tilbud for ungdom, etter modell fra «Hjem for en femtilapp-ordningen»
 • at skoletider og busstider samsvarer best mulig
 • tilpasse standarden på gang- og sykkelveier etter lokale forhold og på den måten få mer gang- og sykkelvei.
  2022 Gang- og sykkelvei

   

Psykisk helse

 • bekjempe mobbing og utenforskap
 • fange opp barn og unge som er i faresonen for å utvikle psykiske plager- og sykdommer med tidlig innsats
 • ha forebyggende tiltak i alle aldre
  Psykisk helse

   

Miljø og klima

 • ha en nullvisjon for nedbygging av dyrket og dyrkbar mark
 • si ja til oppgradering av eksisterende kraftverk og si nei til bygging av Randselva kraftverk
 • si nei til endret minstevannføring i Randselva
 • si nei til regulering av Randsfjorden som medfører ulemper for næring, miljø og friluftsliv
 • si nei vindkraftverk innenfor kommunen
 • si nei til regulering av flere hyttefelt i kommunen
 • at god forvaltning og bærekraftig bruk er det beste naturvern
  korn-åker-kornåker-landbruk

   

Kjetil Hardtvedt
Kjetil Hardtvedt

 

Jeg og Senterpartiet ønsker stemmen din!

Kjetil Hartvedt

Ordførerkandidat, Jevnaker Senterparti