Meny

Dammyrveien - En skogsbilvei som gir flere fordeler

Tom Arne Pedersen (Lørenskog Senterparti)

Losby Bruk AS har søkt om å bygge en 3,86 km lang skogsbilvei (Dammyrveien) i Østmarka, for å ta ut tømmer i egen skog. Saken skal behandles i kommunestyret i Lørenskog 15.5.2024.

Regjeringen vil «Auke satsinga på skogsbilvegnettet for å tilpasse det til endra klimatilhøve og morderne tømmertransport» (side 21 i Hurdalsplattformen)

«Kommunedirektøren vurderer det slik at omsøkt landbruksvei til skogbruksformål sikrer landbruksfaglige helhetsløsninger og i tilstrekkelig utstrekning tar hensyn til miljøverdier. Ved vurderingen har kommunedirektøren særlig lagt vekt på at skogen som skal skjøttes, er å betrakte som kulturskog som sist ble flatehogd ca. 1940-1970. For at skognæringen skal kunne drives på en rasjonell og økonomisk måte, kreves det tilgang til skogarealene gjennom et godt utbygd veinett til dagens driftsløsninger. Bærekraftig skogbruk innebærer økonomisk overskudd og ivaretakelse av miljøverdier. Det er å forvente at nye hogstmetoder kan føre til færre flatehogster med et godt veisystem i skogen. På denne bakgrunn anbefaler kommunedirektøren at det gis tillatelse til landbruksvei med de vilkår som fremgår av forslaget til vedtak»

Lørenskog Senterparti deler kommunedirektørens vurdering og anbefaling.

Det er viktig at alle er klar over at Losby Bruk vil hogge tømmer i egen skog i området der skogsbilvei er planlagt uansett om det kommer skogsbilvei eller ikke.

Da blir det fort et spørsmål om hva som gir minst skade på naturen, en skogsbilvei med plukkhogst eller flatehogst uten skogsbilvei. Med skogsbilvei vil Losby Bruk bruke maskiner som veier 10 tonn i terrenget. Uten skogsbilvei vil Losby Bruk bruke maskiner som veier 20 tonn i terrenget. De tyngste maskinene vil lage store og dype spor i naturen.

Lørenskog Senterparti mener at en skogsbilvei vil gjøre minst skade på naturen og muliggjøre at flere trær får stå igjen. Uttransport av tømmer vil kunne kanaliseres til en skogsbilvei som befolkningen vil ha glede av etterpå. 

En skogsbilvei vil gi flere tilgang til marka, rullestolbrukere og syklister om sommeren, og det kan opparbeides skiløyper om vinteren.

Veien vil også kunne være nyttig for å frakte inn slokkemateriell om det skulle oppstå brann i skogen.

Lørenskog Senterparti tror Losby Bruk på at de vil bygge veien slik at den fremstår minst mulig skjemmende i terrenget, og at veien på sikt kan bli en attraktiv turvei når skjæringer gror til og nyplantede trær vokser opp.

I saksfremstillingen går det frem at Dammyrveien ikke vil berøre områder med kjente miljøverdier, og at veien vil bli lagt med god margin utenfor hekkeplass for rovfugl, tiurleik og orrfugl. Vi registrerer at Østmarkas venner har en annen oppfatning.

Til slutt: Skogen er en viktig reproduserende ressurs som binder CO2 og trevirke brukes på veldig mange områder i samfunnet.

En skogeier vil drive rasjonelt, økonomisk og miljømessig bærekraftig.

Lørenskog Senterpari mener at det går an å ha en fornuftig skogskjøtsel som næring og samtidig ta vare på viktige naturverdier.

 

Les artikkelen i Romerikes Blad her