Meny
Nettsiden

Eplehageutbygging engasjerer i Oslo og Lørenskog

Romerikes Blad 19. april  2022

Eplehageutbygging vil være et av temaene i Arealplanen som er til politisk behandling i Lørenskog.

Det er derfor interessant at småhusplanen i Oslo kommune er til revisjon, og at Byrådet vil stramme inn småhusplanen med mindre utbygging, ta vare på småhus- områdenes særpreg og verne grønne kvaliteter.

De viktigste endringene er, ifølge Plan- og bygningsetaten, en foreslått reduksjon i tillatt utnyttelse av tomter, at det innføres en minstestørrelse på tomten per boenhet og at trær, terreng og vegetasjon skal bli bedre tatt vare på enn i dag.

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, sier i en pressemelding at det er flere grunner til at det er viktig å bevare vegetasjon, og særlig trær. Vegetasjon og grønt er viktig for folk og fremmer god helse og trivsel. I tillegg er vegetasjon viktig for blant annet biologisk mangfold, luftkvalitet og overvanns-håndtering, sier Marcussen.

De viktigste endringene i Oslo’s nye foreslåtte småhusplan er som følger:

 • Minste tillatte tomtestørrelse er 600 m2 for hver boenhet
 • Minste avstand mellom bebyggelse er åtte meter
 • Tillatt utnyttelse per tomt reduseres fra 24% til 16%
 • Minimum 65 % av tomtens areal skal holdes fri for terrenginngrep
 • Bevaring av det grønne styrkes og trevernet blir tydeligere
 • Håndtering av overvann ivaretas i bestemmelsene
 • Foreslåtte bestemmelser vil bidra til mindre riving av eksisterende bebyggelse
 • Parkering etter den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm

Forslaget blir nå lagt ut på høring og innspill kan sendes inn frem til 30. mai.

Dette er forslag som Lørenskog Senterparti vil ta opp til debatt i Kommuneplanutvalget.

En annen side av eplehageutbygging er at utbyggere i dag ikke trenger å ta hensyn til at villaeiere mister utsikt, sol, lys, livskvalitet og får verdien på eiendommen kraftig redusert.

Heldigvis opplever vi nå i Lørenskog at flere partier ønsker at det skal tas mer hensyn til dagens villaeiere i forbindelse med utbyggeres eplehageutbygging.

Senterpartiet har tidligere som et diskusjonsgrunnlag foreslått følgende:

 • Utbygger skal ikke kunne frata naboer mer enn 40 % utsikt, sol og lys

Begrunnelse: Naboene var der før utbygger og bør sitte igjen med en større prosentvis fordel enn utbygger

 • Max mønehøyde reduseres fra 10 til 8 meter

Begrunnelse: Mer sol og lys til alle

 • Max utnyttelsesgrad reduseres fra BYA 25 til 20 %

Begrunnelse: Mindre tett bebyggelse gir mer luft, lys, sol og rom for grønne uteoppholdsarealer

 • Minimum uteoppholdsareal pr. boenhet økes fra 200 kvadratmeter til 250 kvadratmeter

Begrunnelse: Mer rom for grønne uteoppholdsarealer

Eventuell takterrasse skal ikke regnes i uteoppholds arealet

 • Huset skal passe inn i nabolaget

Begrunnelse: Vil gi et bedre estetisk resultat

 • ½ gjesteparingsplass per. boenhet økes til 1 gjesteparkeringsplass per boenhet

Begrunnelse: Det finnes ikke ½ biler

Det skal bli spennende å se hva vi kan få de andre partiene med på.

Tom Arne Pedersen

Leder av Lørenskog Senterparti