Meny
2022 Hundekjeks i kulturlandskap, midtsommer

INNLEGG OG VEDTAK PÅ KOMMUNESTYREMØTE


 

Gruppeleders innlegg


Lørenskogs største utfordringer er befolkningsveksten og økonomien

Lørenskog kommunes befolkning vokser raskest i landet. 


Befolkningsveksten var 4,6 % i 2021. I 2022 er befolkningsveksten stipulert til 5,3%. Gjennomsnittlig befolkningsvekst pr. år 2023-2026 er estimert til rundt 3% og det forventes at Lørenskog i 2026 vil ha 52000 innbyggere.  

Lørenskog kommunes gjeld vokser også i rekord tempo. 
Kommunens gjeld forventes å passere 7,2 milliarder kroner i 2023 og påregnes å stige til 10 milliarder kroner i løpet av få år. Renter og avdrag vil i 2023 være ca 465 millioner kroner og forventes å øke til 600-700 millioner kroner per år. Denne gjeldsoppbyggingen er ikke bærekraftig og gir lite rom for annet enn lovpålagte oppgaver de neste 10 årene.

Gjeldsoppbyggingen henger nøye sammen med de store utbyggingsprosjektene gjennom mange år. Utbyggere har i flere år sett det som attraktivt å bygge boliger i Lørenskog, gjerne høyt og tett, og gjør det fortsatt i stort tempo.

Kommunen er pålagt å skaffe folk lovpålagte tjenester, barnehageplass, skoleplass, sykehjemsplass til dem som trenger det, nødvendig infrastruktur etc. Kommunen må lånefinansiere sine utbyggingskostnader og skatteinntekten fra nye innbyggere dekker bare en liten del av kommunens kostnader de første årene. Derfor øker gjelda i takt med utbyggingen. 

For å dempe befolkningsveksten og snu den økonomiske utviklingen, vil Senterpartiet utsette alle nye boligprosjekter vi kan utsette. 

Det er gjennom mindre låneopptak de store innsparingene for kommunen ligger.
Da må vi utsette alle nye boligprosjekter vi kan utsette og ikke dispensere fra reguleringsplaner for å få plass til enda flere innbyggere. Da vil vi få bedre kontroll med kostnadene og ha større forutsetninger for å gi innbyggerne de tjenester og tilbud de forventer. 

Så til Økonomiplan 2023-2026 og årsbudsjett 2023.

Senterpartiet er enig i kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2023-2026 og årsbudsjett 2023, men ønsker å gjøre noen endringer innenfor kommunedirektørens budsjettramme:

Senterpartiet ønsker å gjøre 2 påplussinger i kommunedirektørens budsjett i 2023: 


•   1 million kroner på leieavtale av Maskinhallen på Fjellhamar bruk 
•   1,5 millioner kroner på sommerskole og gratis sommeraktiviteter for barn
Dette utgjør 2,5 millioner kroner

For å finansiere påplussingene i 2023 foreslår vi: 


•   At utsmykning av offentlig rom kuttes med 500.000 kroner 
(fra 2 millioner kroner til 1,5 millioner kroner)
•   At arkitekturprisen kuttes med 100.000 kroner 
(fra 200.000 kroner til 100.000 kroner). 
Kuttene i 2023 utgjør 600.000 kroner og foreslås gjentatt hvert år i planperioden.
•   I 2023 må vi i tillegg til foreslåtte kutt bruke 1,9 millioner kroner av disposisjonsfondet for å gå i balanse.

De 1,9 millioner kronene vi tar av disposisjonsfondet i 2023 tilbakefører vi i 2024 ved å kutte åpningen av Skårersletta med 2 millioner kroner 
(fra 3 millioner kroner til 1 million kroner). 

Hvis vårt budsjettforslag blir nedstemt, vil vi stemme for Posisjonens budsjettforslag. Posisjonen har tatt mer hensyn til våre innspill enn våre samarbeidspartier. Posisjonen øker budsjettrammen med 6,4 millioner kroner fordelt på gode tiltak over en fireårs periode. Denne budsjettøkningen utfordrer ikke kommunens økonomi.

Sp verbalforslag vedr. psykisk helse

Kommunestyret ber om en sak så snart som mulig som beskriver kommunens mottak av flyktninger med spesielt fokus på ukrainere og deres behov for psykisk helseoppfølging og hvordan dette ivaretas av kommunen. Dette er personer som kan ha vært utsatt for vold og traumer. Tidlig innsats er viktig for dem det gjelder og kan spare kommunen før større utgifter senere.
 


Sp verbalforslag vedr. bruk av konsulenter


Kommunestyret ber om en orienteringssak med vurdering av hvordan kommunen kan sikre kompetanseoverføring fra innleide konsulenter til kommunens egne ansatte, slik at bruken av innleide konsulenter holdes på lavest mulig nivå.


 
Sp verbalforslag vedr. digitalt utenforskap
 


I forbindelse med kommunens nye digitaliseringsstrategi og arbeidet med å forebygge digitalt utenforskap, ber kommunestyret om en sak som beskriver mer detaljert hvilke tiltak og virkemidler kommunen vil ta i bruk i dette arbeidet for de som ikke kan nyttiggjøre seg elektroniske løsninger.

Vedtak på kommunestyremøte 14.12.2022

Senterpartiets budsjettforslag ble vedtatt.

Alle Senterpartiets verbalforslag ble vedtatt.

Tom Arne Pedersen
Lokallagsleder og gruppeleder for kommunestyret