Meny
vikenoslo

Lørenskog kommunestyre sa ja til oppløsning av Viken

Utdrag fra møteprotokoll i kommunestyret 26.1.2022 med noen forklaringer

Tom Pedersen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag:

Lørenskog kommune mener at Viken bør avvikles og at Akershus, Buskerud og Østfold bør reetableres som fylker. Dette gir bedre nærhet til folk og lokalkunnskap om saker.

Votering:

For: 24 (Ap - Aina Bøen, Atya Choudhary, Fawad Khan, Knut Jan Nielsen, Ragnhild Bergheim, Sturle Lyberg, Thilagawaty Sanmuganathan, Thomas Gulbrandsen, Tone Faugli, Tony Farman, Åge Tovan, R, SP, SV, FrP, fristilt - Cato Werner Monrad)

Mot: 23 (H, V, KrF, MDG, Ap - Anita Patel, Stian Løken, Thore Næss, Tinashe Hansen, Lars Martin Berg)

Vedtatt.

 

Protokolltilførsel

Tom Pedersen (Sp) fremmet følgende protokolltilførsel:

Lørenskog Senterpartiet registrerer med tilfredshet at Buskerud Arbeiderparti og Østfold Arbeiderparti går inn for å oppløse Viken. Vi mener begrunnelsen og innledningen fra leder av Buskerud Ap og Ap-nestor Martin Kolberg om hvorfor de ønsker å oppløse Viken, peker på kjernen i hva denne saken handler om (gjengitt på NRK 11. og 12. januar 2022):

«En slik sentralisering som Viken representerer, svekker tilhørigheten i befolkningen til de vedtakene som politikken fatter, begynner Kolberg. Han sier at politikken må opprettholde sin autoritet for fremtiden, derfor er «en slik sentralisering en utfordring til demokratiet i vår region».

 – Det andre er at vi har en kontrakt med våre velgere om at vi skal gå for oppløsning av Viken etter valget. Vi har fått et nytt stortingsflertall. Det har invitert oss til å si nei til Viken. Det ønsker Buskerud Arbeiderparti å innfri slik vi lovet ved valget.

Det tredje er alle de strukturelle og økonomiske argumentene, fortsetter Kolberg.»

Lørenskog Senterparti mener at og ikke oppløse Viken vil være brudd på Fylkesrådets plattform fra høsten 2019, senere valgløfter og Hurdalsplattformen som Senterpartiet og Arbeiderpartiet har inngått regjeringssamarbeidet på.

(Forklaring: Protokolltilførselen legges ved i protokollvedlegget til høringssvaret).

Vedtak i kommunestyret, sak 002/22:

1.Lørenskog kommune sender vedlagte høringsuttalelse til Viken fylkeskommune.

(Forklaring: Høringsuttalelsen redegjorde for kommunens erfarte fordeler og ulemper i Viken-samarbeidet uten å ta stilling til oppløsning eller ikke).

2. Lørenskog kommune mener at Viken bør avvikles og at Akershus, Buskerud og Østfold bør reetableres som fylker. Dette gir bedre nærhet til folk og lokalkunnskap om saker.

(Forklaring; Punktene 3-5 under, som også ble vedtatt, ble foreslått av Arbeiderpartiet)

3. Endringer av fylkesgrenser og kommunegrenser bør gjøres etter omfattende prosesser hvor det legges stor vekt på lokale vedtak. Ved dårlige prosesser og tvangssammenslåinger risikerer man at det gjøres dårlig funderte vedtak som medfører støy, uklok ressursbruk, at det opprettes uhensiktsmessige enheter og som dermed medfører krav om omkamper.

Solberg-regjeringens vedtak om å tvangssammenslå Akershus, Buskerud og Østfold til Viken var et slikt feilgrep som et lite flertall på Stortinget vedtok mot lokaldemokratiets vilje. Vedtaket var uklokt og burde etter Lørenskog kommune sitt syn ikke blitt gjennomført.

4. Uavhengig av hva fylkestinget i Viken beslutter om oppløsning eller videreføring av Viken, er det avgjørende at fylkeskommunen opprettholder fremdrift i sine prosjekter. Lørenskog kommune vil særlig peke på viktigheten av å gjennomføre byggingen av t-bane til Visperud og Lørenskog sentrum, drifte og utvikle gode kolletivløsninger generelt, samt gjennomføre vedtatt utvidelse av Lørenskog videregående skole og bygging av ny flerbrukshall.

5. Dersom Viken fylkeskommune skal oppløses og Buskerud, Østfold og Akershus

fylkeskommuner skal gjenopprettes, er det et ufravikelig krav at Viken fylkesting må gjøre forpliktende vedtak om at Akershus Energi skal overføres til Akershus fylkeskommune.

 

Tom Arne Pedersen

Lørenskog Senterparti

Lokallagsleder/Gruppeleder i kommunestyret