Meny
logo-senterpartiet

Noen politiske forskjeller i Lørenskog

Innlegg i Romerikes Blad 5.9.2023

Lørenskog kommune har forespeilet oss at vi om noen år kan ha10 milliarder kroner i gjeld og betale 600-700 millioner kroner i avdrag og renter per år.

Kommunedirektøren har sagt klart fra til politikerne at den økonomiske utviklingen ikke er bærekraftig og gir lite rom for annet enn lovpålagte oppgaver de neste 10 årene.  Så hva gjør vi da for å bedre situasjonen?

Gjeldsoppbyggingen henger sammen med den store boligutbyggingen og befolkningsveksten, låneopptak til nye pålagte barnehageplasser og skoleplasser, utbygging av infrastruktur til nye boliger mv.

Senterpartiet vil bremse befolkningsveksten og sier nei til nye store boligprosjekter som det søkes om de neste 3 årene

I Lørenskog er det 2000 boliger under bygging og kommunen har gitt klarsignal til ytterligere 2500 boliger når utbyggere ønsker å sette i gang. Senterpartiet mener at dette holder i lang tid fremover og vil nei til nye store boligprosjekter som det søkes om de neste 3 årene. Dette vil bidra til lavere befolkningsvekst, behov for færre nye barnehageplasser og skoleplasser, mindre tilrettelegging av ny infrastruktur, redusere behovet for nye låneopptak og gi kommunen en sunnere økonomi og et større handlingsrom, slik at vi unngår eiendomsskatt.

Senterpartiet er imot at det bygges høyt og tett i kommunen

Senterpartiet vil at ny boligbygging skal være lavblokker (ikke mer enn 4 etasjer) og småhus. Dette vil bidra til å dempe befolkningsveksten og gi mer sol og lys til boligene og fellesarealene.

Senterpartiet vil ha mer grøntarealer enn de andre partiene

Senterpartiet mener at romslige grøntarealer er en god investering

Sol, lys, biologisk mangfold for blomster, dyr og innsekter, bedre luftkvalitet, steder for rekreasjon, lek og gode møteplasser er noe vi verdsetter. Trær og busker har dessuten en viktig funksjon i opptak av overflatevann ved styrtregn og kan hindre oversvømmelse i grøntanlegg og hager. I nylig vedtatte Arealplan foreslo Senterpartiet større grøntarealer i blokkbebyggelse og villaområder enn de andre partiene. Større grøntarealer sto også øverst på Ungdomsrådets ønskeliste.

Senterpartiet vil at gjesteparkering skal komme i tillegg til beboerparkeringen

I nylig vedtatte parkeringsnorm for blokkbebyggelse ble normen 0,8-1,5 parkeringsplass per boenhet inkludert 5% handicap plasser og 10% gjesteparkeringsplasser.

Utbyggere legger seg gjerne på minimumsnormen 0,8 parkeringsplass per boenhet fordi det er økonomisk lønnsomt for dem, og da kan det bli vanskelig å motta hjemmehjelp, håndverker og få besøk av familie og venner. Senterpartiet vil derfor at gjesteparkering skal komme i tillegg til beboerparkeringen.

Tom Arne Pedersen

Leder av Lørenskog Senterparti