Meny
Foto: Torstein Davidsen (Romerikes Blad)

Ny gang- og sykkelvei i Solheimveien – Beboerne må ofre mye

Tom Arne Pedersen (Lørenskog Sp) og Dan Levi Hykkerud (KrF)

MDG, KRF og SP fremmet i Formannskapet 10.4.2024 en mindretallsanke til kommunestyret 17.4.2024 for å prøve og få kommunestyret med på å vurdere alternative forslag til planforslaget før endelig beslutning tas.

I planforslaget skal gang- og sykkelveien gå langs Solheimveien mellom Snorres vei og Georg Stangs vei på siden med villaeiendommer. Dette innebærer at alle villaeiendommene vil miste 6-7 meter av hagene sine mot veien. Alle trær, busker og vegetasjon, levegger og uthus må bort der gang- og sykkelveien kommer. Derfor mente MDG, KRF og SP at det var riktig å vurdere alternative løsninger før beslutning tas, f.eks. at man tar areal bare på nordsiden av veien hvor det ligger næringseiendommer, eller tar areal på begge sider av veien, eller at man bruker andre veier som gjennomfartsveier for sykkel, slik syklister gjør i dag via Snorres vei/Are Frodes vei/Georg Stangs vei. Vi fikk dessverre ikke kommunestyret med på det.

Støykart viser at nesten alle boligeiendommene langs Solheimveien ligger i gul eller rød støysone. Støyberegninger viser at enkelte eiendommer får en økning i støy på mellom 1-3 dB. Dette skyldes fjerning av trær og busker, fjerning/flytting av boder og uthus og fjerning av støyskjermer som står på eiendommene i dag. Det hadde derfor vært en fordel om man i forbindelse med etablering av sykkelveg med fortau hadde sikret støyskjerming for boligene langs veien, men dette ligger ikke inne i planforslaget.

Mellom sykkelvei og vei er det planlagt en grøft på 1,5 meter. Dette er alt for lite når sykkelvei og vei skal brøytes for snø. I planbeskrivelsen er dette foreslått løst ved at snøen i perioder blir lagret i sykkelbanen. Dette er en uheldig løsning som vil presse syklistene ut i veien.

Videre er det uheldig for dem som bruker bussen at forslagsstiller ikke har regulert inn dagens bussholdeplass ved Georg Stangs vei.

Vi får håpe at Fylkeskommunen bøter på de uheldige sidene i planforslaget, slik at resultatet blir best mulig for beboere og trafikanter.

 

Les innlegget i Romerikes Blad her