Meny
bilde til artikkel

Områderegulering av Fjellhamar sentrum

Romerikes Blad 10.3.2022

Lørenskog Senterparti mener følgende om områderegulering av Fjellhamar sentrum som skal behandles i Kommunestyret 16.3.2022:

  1. De overordnede prinsipper i saken, som legges til grunn for videre prosess med områdereguleringen, må avvises. (1105 nye boliger og 3-9 etasjer er helt uakseptabelt).
  2. Områdereguleringen på Fjellhamar skal være mindre enn utnyttelsesgraden som ble benyttet på Lørenskog Stasjonsby, Ødegården, felt B1 som vender mot Haneborg allé og nedre del av Ødegårds vei.
  3. Icopal Vest reduseres fra 500 boliger til 400 boliger for å få større grøntarealer mellom husene.
  4. Høyden på de nye boligblokkene på Fjellhamar skal ikke overstige 4 etasjer og skal tilpasses eksisterende blokker, slik at området får et helhetlig preg.
  5. Før videre behandling av områderegulering Fjellhamar sentrum, skal planskisser for nye boliger komplementeres med forventet befolkningstilvekst og hva dette vil bety for behovet for nye barnehageplasser, skoleplasser og trafikkforhold, og hvordan dette skal løses.
  6. Planene skal ta høyde for å ta vare på gamle Fjellhamar barneskole trebygning og fylle den med aktiviteter som kommer innbyggerne til gode.

Kommunedirektøren bes fremlegge en sak før førstegangsbehandling av områdereguleringen med alternative løsninger for bevaring av skolen, samt konsekvenser og mulige alternativer for bruk av skolebygningen». Lokalmiljøet er veldig engasjerte i Gamleskolen og hva den kan brukes til. Det anbefales at kommunen gjennomfører en medvirkningsprosess med lokalbefolkningen for å få innspill til alternativer for framtidig bruk av gamle Fjellhamar skole.

  1. Fra et kulturhistorisk perspektiv er det også viktig at planene inkluderer det som er igjen av Fjellhamar hovedgård fra 1860, trebygningene som i dag brukes til barnehage, skolefritidsordning og kulturskoleformål, stabburet med sitt klokketårn, Flaggfjellet som befolkningen samles ved hver 17. mai og det som er igjen av en Lørenskog eldste industriarbeidsplasser som i 1893 ble skilt ut som eget bruk under navnet Fjeldhammer Brug, i dag Icopal AS. Her er det en rekke teglsteinsbygninger ned mot elva som kan minne oss om det som har vært og som det kan skapes nytt liv i.
  2. Kommunen bes arrangere folkemøte med innbyggerne på Fjellhamar for å informere om utbyggingsplanene og gi innbyggerne og velforeningene mulighet til å komme med sine innspill, før viktige beslutninger tas.                                          
  3. Når det gjelder forslag om ny bru over Fjellhamar-elva, så tror vi det ikke er så lurt å legge forholdene til rette for større gjennomkjøringstrafikk i Fjellhamar sentrum.

Tom Arne Pedersen

Leder av Lørenskog Senterparti