Meny
2022 Hundekjeks i kulturlandskap, midtsommer

Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel

 

  • Senterpartiets innlegg i kommunestyremøte 21.9.2022

Ordfører,

Først litt om det store bildet. Lørenskog er den kommunen i Norge med størst befolkningsvekst. Det legges opp til fortsatt stor befolkningsvekst i årene som kommer og mer boligbygging i definerte vekstområder og fortetting rundt trafikk knutepunkt. Fordi kommunen lånefinansierer mesteparten av sin andel av utbyggingskostnadene, forventes kommunens gjeld å øke fra dagens 6 milliarder kroner til 10 milliarder kroner om få år, noe kommunedirektøren har sagt er en ikke bærekraftig utvikling.

Dersom vi i kommuneplanen hadde lagt føringer for en lavere befolkningsvekst og utsatt utbyggingsprosjekter vi kan utsette, så ville vi fått bedre kontroll med kostnadene og hatt større forutsetninger for å gi innbyggerne de tjenester og tilbud de forventer og utenforskapet ville fått et mindre omfang. Vi burde i det minste hatt en diskusjon om hvor stor befolkningsvekst vi ønsker i Lørenskog sett i forhold til konsekvenser dette vil ha for tjenester, tilbud og kommuneøkonomi.

Så til forslaget om ny arealplan. Kommunen har i fremlagte forslag til ny arealplan gjort det enklere for politikerne å ha kontroll på boligblokker som bygges, med hensyn til antall leiligheter, type leiligheter, antall etasjer og høyde. Viktig er det også å få på plass rekke-følge-bestemmelser, slik at infrastruktur, grøntanlegg, barnehageplasser, skoleplasser er tilgjengelig før folk tar i bruk sin nye bolig.

 

Senterpartiet vil ha større utearealer enn det kommunen legger opp til og mener at takterrasser ikke lenger skal inngå i beregning av utearealet. Dette gjelder både boligblokker og småhus.

 

Senterpartiet mener at romslige grøntanlegg med trær, busker, planter og plen er en god investering. Med god planlegging gir det sol og lys til beboerne, bedre luftkvalitet, og det gir folk et sted for rekreasjon, lek og gode møteplasser. Trær og busker har dessuten en viktig funksjon i opptak av overflatevann ved styrtregn og hindrer oversvømmelse i grøntanlegg og hager.

 

Utbyggere i Lørenskog utnytter dagens regelverk maksimalt. I småhusområder har det blitt vanlig å se store eneboliger på bitte små tomter. Vi håper at vi kan snu denne utviklingen med nye bestemmelser for større uteareal.

 

Senterpartiet mener at utbyggere skal pålegges å ta vare på noe av den opprinnelige naturen. Biologisk mangfold er viktig.

 

Bilkjøring og parkeringsplasser er et tilbakevendende problem i Lørenskog. Vi skal legge til rette for at flest mulige kan reise kollektivt, sykle eller gå i kommunen, men alle kan ikke det. Det må derfor fortsatt legges til rette for at folk kan kjøre bil og parkere i kommunen. Og det må ikke knipes så mye inn på gjesteparkeringsplasser at folk ikke kan ta imot besøk fra dem som er avhengig av å kjøre bil. Senterpartiet mener at 10 % gjesteparkering må komme i tillegg til beboernes parkeringsplasser, ikke være inkludert i parkeringsnormen.

 

Takk.

 

Senterpartiets endringsforslag til Planbestemmelsene

Nr.

 

Kapittel og punkt

Endres fra (eksisterende tekst)

Endres til

Merknad

1

8.4 MUA-krav for småhusbebyggelse

Minste tillatt uteoppholdsareal (MUA) for frittliggende småhusbebyggelse på egen eiendom er 200 m2 per boenhet.

 

For mikrohus og boenheter som er mindre enn 50 m2, skal det være min. 100 m2.

 

Minimum 75 % av minste uteoppholdsareal per boenhet skal være på terreng.

 

Minste tillatt uteoppholdsareal (MUA) for frittliggende småhusbebyggelse på egen eiendom er 250 m2 per boenhet.

 

For mikrohus og boenheter som er mindre enn 50 m2, skal det være min.150 m2.

 

100 % av minste uteoppholdsareal per boenhet skal være på terreng.


 

Klimaendringene viser at vi må ta vare på og spille på lag med naturen. Utbyggere skal pålegges å ta vare på en større andel av den opprinnelige naturen. Større uteoppholdsareal bidrar til mer biologisk mangfold, sol, lys og sosiale møteplasser.

Trær og busker har en viktig funksjon i opptak av overflatevann ved styrtregn og bidrar til å ta opp vann ved oversvømmelse. Det er viktig at takterrasse ikke regnes som del av uteareal.

2

8.5 MUA krav for konsentrert småhusbebyggelse

Minste tillat uteoppholdsareal (MUA) for konsentrert småhusbebyggelse er 50 m2 per boenhet.

 

I utviklingsområdene kan det unntaksvis tillates ned mot 35 m2 MUA per boenhet.

 

75 % av minste tillatt uteoppholdsareal skal være på terreng, med mindre annet kommer fram av regulering.

 

 

 

 

 

Minste tillat uteoppholdsareal (MUA) for konsentrert småhusbebyggelse er 150 m2 per boenhet.

 

 

 

 

 

 

100 % av minste tillatt uteoppholdsareal skal være på terreng.

 

 

Klimaendringene viser at vi må ta vare på og spille på lag med naturen. Utbyggere skal pålegges å ta vare på en større andel av den opprinnelige naturen. Større uteoppholdsareal bidrar til mer biologisk mangfold, sol, lys og sosiale møteplasser.

Trær og busker har en viktig funksjon i opptak av overflatevann ved styrtregn og bidrar til å ta opp vann ved oversvømmelse. Det er viktig at takterrasse ikke regnes som del av uteareal.

3

8.6 MUA-krav for blokkbebyggelse

Minste tillatte uteoppholdsareal (MUA) for bolig i blokkbebyggelse er 40 m2 per boenhet.

 

Hoveddelen av uteoppholdsarealet skal være på terreng.

 

Dersom uteareal legges på lokk, skal det dimensjoneres slik at det kan etableres et jordsmonnslag med dybde på minst 1,0 meter på minst 80 % av det ovenforliggende utearealet.

 

I utviklingsområdene kan det unntaksvis tillates ned mot 30 m2 per boenhet. Dette forutsetter at uteoppholdsarealene har god kvalitet og framstår som attraktive.

 

Minste tillatte uteoppholdsareal (MUA) for bolig i blokkbebyggelse er 50 m2 per boenhet.

 

100 % av minste tillatte uteoppholdsarealet skal være på terreng.

 

Dersom uteareal legges på lokk, skal det dimensjoneres slik at det kan etableres et jordsmonnslag med dybde på minst 1,0 meter på minst 80 % av det ovenforliggende utearealet.

 

 

 

Klimaendringene viser at vi må ta vare på og spille på lag med naturen. Utbyggere skal pålegges å ta vare på en større andel av den opprinnelige naturen. Større uteoppholdsareal bidrar til mer biologisk mangfold, sol, lys og sosiale møteplasser.

Trær og busker har en viktig funksjon i opptak av overflatevann ved styrtregn og bidrar til å ta opp vann ved oversvømmelse. Det er viktig at takterrasse ikke regnes som del av uteareal.

4a

9. Parkering

Bolig blokkbebyggelse

Antall bilplasser

Min 0,8

Max 1,2

Antall sykkelplasser min

2,2

 

Per boenhet

 

Merknad

Inkluderer 10%

gjesteparkering

 

Bolig

blokkbebyggelse

Antall bilplasser

Min 0,8

Max 1,5

Antall sykkelplasser min

3

 

Per boenhet

 

Merknad

10%

Gjesteparkering

kommer i tillegg

 

4b

 

Bolig (konsentrert småhusbebyggelse)

Min 1,2

Max 1,8

Antall sykkelplasser min

2,5

 

Per boenhet

 

Merknad

Inkluderer 10%

gjesteparkering

 

 

 

 

Bolig (konsentrert småhusbebyggelse)

Min 1,2

Max 2.0

Antall sykkelplasser min

4

 

Per boenhet

 

Merknad

10%

Gjesteparkering

kommer i tillegg

 

 

 

 

Bolig (frittliggende småhusbebyggelse)

2,0

 

 

 

4c

 

Brukbarhet:

Alle parkeringsplasser skal kunne benyttes uavhengig av hverandre. Parkeringsplasser på terreng eller utendørs skal være minst 18 m2 pr plass. Parkeringsplasser i lukket anlegg skal være minst 15 m2.

 

Minimum 5 % av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for forflytningshemmede.

 

Parkering skal legges under terrengnivå som hovedregel.

 

5

18.1.6 Fortetting og utnyttelse

 

 

For bebyggelse med gesimshøyde inntil 4,0 meter og mønehøyde inntil 7,0 meter er maks tillatt %-BYA 30 %.

 

For bebyggelse med gesimshøyde inntil 4,0 meter og mønehøyde inntil 7,0 meter er maks tillatt %-BYA 20 %.

 

Småhusplan Oslo: Maksimalt 16 % BYA i C-områder, 12% i A- og Bområder

Ikke lenger krav om å opparbeide p-areal!

6

 

E-post 1.9.2022 fra byutviklingssjef Arna Gudbrandsdottir:

«2 boenheter på 600 kvadratmeter» viser til bestemmelse 2.2 Unntak fra plankrav bokstav c, og 18.1.3 Bebyggelse og fradeling som definerer at det kun kan være 1 hus per eiendom i småhusområder.

Huset kan bestå av 2 boenheter enten i form av tomannsbolig eller enebolig med sekundærlelighet, jf. bestemmelse 18.1.1 definisjoner – Frittliggende småhusbebyggelse.

 

 

Senterpartiet foreslår som Oslo at det kun skal være 1 boenhet på 600 kvadratmeter.

 

Hvis tomten er minst 1000 kvadratmeter, kan huset bestå av 

av 2 boenheter enten i form av tomannsbolig eller enebolig med sekundærleilighet

 

 

 

 

 

Viktig: Ved fradeling kan ikke naturområder, LNF-områder, andre hensynssoner, eller områder nærmere enn 30 meter fra vann og vassdrag medregnes i arealet!

 

 

7

Nytt punkt/forslag fra Senterpartiet

 

 

En ulempe for dagens villaeiere er at utbyggere i dag ikke trenger å ta hensyn til at villaeiere mister utsikt, sol, lys, livskvalitet og får verdien på eiendommen kraftig redusert. Kommunen bes komme med forslag til bestemmelser som gjør at dagens villaeiere får beholde mer utsikt, lys og sol.

Herunder er det viktig å regulere grønne soner langs veier, større grøntareal og naturområder – hvor det ikke er tillat å utføre tiltak. Forbudet skal gjelde garasjer, tilbygg, påbygg, boder osv.

 

 

Tom Arne Pedersen

Leder av Lørenskog Senterparti

21.9.2022