Meny
2022 Byggevirksomhet, heisekraner og hustak, Oslo

Senterpartiets forslag til endringer i Arealplan, - sluttbehandling

Gruppeleders innlegg i kommunestyremøte 15.3.2023

Innledningsvis vil jeg si at forskjellen på Senterpartiet og de andre partiene er at Senterpartiet vil ha større grøntarealer på bakkeplan i kommunen.

Større grøntarealer i kommunen er også noe Ungdomsrådet satte øverst på ønskelista si i høringen til ny arealplan.

Større grøntarealer er bra for klimaet, natur og miljø, gir bedre luft og mer sol og lys til innbyggerne.

Senterpartiets endringsforslag er som følger:

Endringsforslag 8.4 MUA-krav for småhusbebyggelse

Minste tillatt uteoppholdsareal (MUA) for frittliggende småhusbebyggelse på egen eiendom skal være 250 m2 (istedenfor 200 m2) per boenhet. For mikrohus og boenheter som er mindre enn 50 m2, skal det være min. 150 m2 (istedenfor 100 m2). 100 % (istedenfor minimum 75 %) av uteoppholdsareal per boenhet skal være på terreng.

Endringsforslag 8.5 MUA-krav for konsentrert småhusbebyggelse

Minste tillate uteoppholdsareal (MUA) for konsentrert småhusbebyggelse skal være 150 m2 (istedenfor 50 m2) per boenhet. 100% (istedenfor 75 %) av uteoppholdsareal skal være på terreng, med mindre annet kommer fram av regulering.

Endringsforslag 8.6 MUA-krav for blokkbebyggelse

Minste tillatte uteoppholdsareal (MUA) for bolig i blokkbebyggelse skal være 50 m2 (istedenfor 40 m2) per boenhet. 100% av uteoppholdsarealet skal være på terreng.

Vi erfarer at takterrasser på blokker blir lite benyttet, så da er det vel bedre å få utearealet på bakken hvor folk ferdes.

Oppsummert innebærer Senterpartiets forslag en økning i uteoppholdsareal på terreng med 10 - 100 m2 per boenhet avhengig av bebyggelse.

Så over til

Endringsforslag 9. Mobilitet og parkering

For at innbyggerne skal henge med starter jeg med kommunens forslag til parkeringsbestemmelser:

  • Boligblokker skal ha minimum 0,8 og maksimum 1,5 parkeringsplass per. boenhet.
  • Konsentrert småhusbebyggelse skal ha minimum1,2 parkeringsplass og maksimum 1,8 parkeringsplass per boenhet
  • Frittliggende småhusbebyggelse skal ha minimum 2 parkeringsplasser per boenhet

Fra beboernes totale antall parkeringsplasser trekkes 10% til gjesteparkering og 5% til forflytningshemmede.

Dette gjør at det kan være vanskelig å få besøk av folk som er avhengig av å kjøre bil, hjemmehjelp, håndverkere, familie osv., spesielt for dem som bor i blokk. Vi foreslår derfor at

10 % gjesteparkering skal komme i tillegg til beboernes parkeringsplasser for

  • Blokkbebyggelse
  • Konsentrert småhusbebyggelse
  • Frittliggende småhusbebyggelse

Til slutt har vi to tilleggsforslag om at det skal tas mer hensyn til dagens villaeiere ved utbygging på nabotomta. Vi tror at hvis man tar hensyn til hverandre så kan det bli starten på et godt naboskap.

Tilleggsforslag 1

Dagens regelverk gjør at utbyggere ikke trenger å ta hensyn til at villaeiere mister utsikt, sol, lys, livskvalitet og får verdien på eiendommen kraftig redusert. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi foreslår derfor:

Kommunen bes komme med forslag til bestemmelser som gjør at dagens villaeiere får beholde mer utsikt, lys og sol.

Tilleggsforslag 2

Ny blokkbebyggelse skal trappes ned til maksimum tre etasjer på de byggene som ligger nærmest eksisterende villabebyggelse for å begrense tap av sol og utsikt for disse.

Ingen av forslagene fikk flertall. Beklager Lørenskog.

Tom Arne Pedersen

Leder av Lørenskog Senterparti