Meny

Samarbeidsplattform

Her finner du samarbeidsplattformen 2019-23 utgått av Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Samarbeidsplattformen 2019-23 i PDF

POLITISK PLATTFORM 2019-23
NES ARBEIDERPARTI OG NES SENTERPARTI


FORMÅL

 • Formålet er at partene skal samarbeide i kommende fire årsperiode og følger avtalt
  samarbeidsplan og innarbeidede rutiner i forkant av fs-møtene.
 • Samarbeidet skal bygge på avtalt politisk plattform hvor hovedformålet er å få kontroll på økonomien i Nes kommune i løpet av periodens to første år slik at Nes kommune kan videreføre det gode liv der elvene møtes. Det skal i perioden ikke privatiseres tjenester som i dag er kommunale.

SAKSFORBEREDELSE

 • Faste møter en gang pr måned med Rådmann hvor gruppelederne melder inn saker til
  ordfører og varaordfører slik at Rådmannen kan trekke inn de som bør være med for å
  fastsette aktuelle statuser og saker som skal til behandling kommende måned.
 • Utvalgslederne skal gjennomføre tilsvarende møter med administrasjonen i forkant av at endelig agenda settes og blir sendt ut til utvalgsmedlemmene.
 • Til eget posisjonsmøte mandag før formannskapsmøte stiller formannskapsmedlemmene samt hovedutvalgslederne.
 • Partene alternerer på å innkalle og å lede posisjonsmøtene hvert halvår, og starter slik at AP har 2. halvår 2019, SP 1. halvår 2020 osv.

SAMSPILL OG ROLLEDELING ORDFØRER OG
VARAORDFØRER

 • Ordfører og varaordfører skal i henhold til forhandlingene ha endelige roller i sitt arbeid med tanke på saksområder og arbeid opp mot administrasjonen. Endelig rolleavklaring skal være etablert og presentert så snart posisjoner er fordelt på partier og personer.

SKOLESTRUKTUR

 • Ingen skoler nedlegges i perioden.
 • Ny skole Auli planlegges med tanke på nye elever fra Rånåsfoss.
 • Det legges til rette for trinnvis utbygging.
 • Hall på Auli skal i samarbeid med Haga IF realiseres i første halvdel av perioden. I forbindelse med planlegging skal kommunen vurdere om hallen skal ha flere bruksområder.
 • Utfordringen med høgt elevtall på Neskollen skole skal være avklart på kort og lang sikt
  seinest våren 2020.
 • Områderegulering for idrettshall og skole på Opaker gjennomføres snarest, sees i sammenheng med vurdering av nærskoleprinsippet. 


SKOLE

 • Handlingsplanen «løft for Nes-skolen» skal videreutvikles.
 • Jobbe videre for økt lærertetthet i Nes-skolen og tidlig innsats for elevene der det er nødvendig.
 • Etablere tiltak mot mobbing.
 • Samarbeid med BUK hvor de får et tydelig mandat av KS inkludert avsatte midler hvor de prioriterer innsatsen i kampen mot mobbing.
 • Rektor ved hver skole skal etablere tiltak for sin skole med mål om 0-visjon for mobbing i Nes skolen.
 • I andre halvdel av fire årsperioden iverksette et to-årig pilotprosjekt for skolemat på ungdomsskolene våre.
 • Gjennomføre evaluering i bruk av nettbrett samt vurdere PC til ungdomsskoleelevene ved utskifting / rullering av nettbrett.
 • Gjennomgå priser og kostnader SFO med mål om redusert sats.

HELSE OG OMSORG

 • Bygging av omsorgsboliger skal ha høg prioritet og skal være startet opp i fire årsperioden.
  Aktuelle områder:
  Runnivegen 15 og grusbanen.
 • Bygging av omsorgsboliger skal tilfredsstille husbankens krav til tilskudd kan ha ulike eierformer, som f.eks sameier,
  selveiere og kommunalt eierskap.
 • Heldøgns omsorg er et kommunalt ansvar.
 • Svært viktig å knytte til seg utbyggere og prosjektører som kan være med å utvikle de to områdene.
 • Rusboliger skal være ferdigstilles snarest og seinest våren 2021.
 • Kommunen kan videreutvikle et samarbeid med Inn på tunet og andre frivillige tilbydere innenfor helse og omsorg.
 • For å sikre eierskap til jobben skal det legges til rette for en tillitsreform for de ansatte innenfor helse og velferd, og hvor da blant annet den enkelte fagarbeider / avdeling selv skal vurdere hjelpebehovet fortløpende.
 • Opprette en funksjon som eldrekontakt. Dekkes innenfor eksisterende stillingshjemler. Eldrerådet skal brukes
  som faglig referanse i bruken av eldrekontakten.

KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE VEGER

 • Ha som mål å opprettholde dagens nivå på investeringer og vedlikehold av de kommunale vegene.
 • Videreføre full oppgradering der renovering av kommunale veger blir gjennomført.
 • Vurdere mer bruk av offentlig og privat samarbeid i vedlikeholdet av kommunale veger.
 • Være en pådriver inn motViken i forhold til vedlikehold av de fylkeskommunale vegene i
  kommunen.
 • Utnytte nasjonale midler til bygging av nye gang og sykkelveger – ovenfor staten ønsker vi å prioritere trafikksikringstiltak langs E-16 .

ARBEIDSGIVERROLLEN

 • Nes kommune som arbeidsgiver.
 • Sjukefravær
 • Etablere overordnede føringer som skaper aktive og stolte ansatte med stort eierskap til sin arbeidsplass.
 • Administrasjonsutvalget gis en tydeligere rolle som skal påvirke sjukefraværet i en positiv retning. I løpet av perioden skal sjukefraværet i samarbeid med administrasjonen og de ansatte ha som mål å komme ned i 8% i perioden.
 • Nes kommune skal ha som hovedregel å ansette i hele / faste stillinger.
 • For å sikre nok faglig arbeidskraft opprettholde og om mulig øke antall lærlingplasser. 

MILJØ

 • I alle saker fra Rådmannen skal miljøperspektivet være vurdert
 • Utbyggingsavtaler som sikrer en utbygging som ivaretar miljøet, herunder valg av bygningsmaterialer og energivalg.
 • Legge til rette for bedre kildesortering, herunder vurdere egen sorteringsdunk til plastavfall.
 • Innkjøpsavtaler som ivaretar miljøet – fokus på nærhet til leverandør og mindre transport må vektlegges i anbudskravene.
 • Søke Enova om investeringstilskudd i forbindelse med aktuelle utbygginger og vedlikehold som gir positiv klimaeffekt.
 • Ved bytte av bilpark fase ut biler på bensin / diesel til fordel for el-biler hvor det samtidig legges til rette for flere ladestasjoner.
 • For biler og utstyr det gjelder skal det prioriteres bruk av miljøvennlig drivstoff
 • Videreutvikle Esval innenfor miljø og hvor en også trekker veksler på Esval Gård i denne utviklingen.
 • Samarbeide med Norsk Landbruksrådgiving, HvamVGS, Grønt fagsenter på Hvam og Miljøparken på Esval for å sikre at landbruket i Nes blir enda mer klimasmart og blir den ressursen næringa er i arbeidet for bedre klima.

JORDVERN

 • Nye utbyggingsområder skal ikke skje på dyrka mark.
 • Vektlegge fortetting i utviklingen av Årnes.
 • Nåværende 80 dekar dyrka mark satt av til utvikling av Campus Nes tas ut av
  Kommuneplanen og tilbakeføres til LNF.
 • Kommunen går i dialog med Raumnes & Årnes med mål om å bytte bruksrett grusbanen mot samfunnshustomta, samt gjennomgå en samlet vurdering Raumnes & Årnes trenger av areal for å utvikle seg på deres nåværende plassering.
 • Reversering av vedtak i KDP knyttet til utvidelse av Årnes kirkegård.

ØKONOMI

 • Stillingshjemler og organisasjonskart gjennomgås i samspill med Rådmannen.
 • I samspill med administrasjon og ansatte nå målet -maks 8% ved utgangen av perioden, om redusert sjukefravær.
 • Mål om i fireårsperioden å få alle langsiktige nye lån tatt opp etter 2018 ned på 25 års avdragstid.
 • Tomt til gamle Svarverud barnehage selges.
 • Ta i bruk verktøy som sikrer gode prognoser i forhold til konsekvenser og forpliktelser før nye større utbyggingsavtaler blir inngått av kommunen.
 • Bruk av konsulenttjenester skal gjennomgås.
 • Kommunens inngåtte innkjøpsavtaler og interkommunalt samarbeid skal årlig behandles som egen sak i utvalg for teknikk, næring og kultur med bakgrunn i om kommunen oppnår de fordelene avtalene skal gi.
 • Sikre at økt digitalisering gir bedre og mer ressurseffektive tjenester.
 • Ha som mål å øke bunnfradraget på eiendomsskatten.
 • I perioden skal det ved budsjettering legges vekt på forebyggende tiltak som skal bidra til økt livskvalitet og helse for alle innbyggerne i Nes.
  Følgende områder skal i så henseende ha fokus:
  • Tilrettelegging for lag og foreninger som bidrar til positive helseaktiviteter i alle lag av
   befolkningen
  • Forebyggende rusarbeid
  • Helsesykepleier på skolene
  • Frisklivstilbud i regi av kommunen

NÆRING

 • I løpet av første år i perioden skal det i samarbeid med Næringssjef etableres en plan med konkret tiltak og mål i fire årsperioden for nyetablering av næringsvirksomhet i Nes kommune.
 • Markedsføre Nes som en god næringskommune hvor det er smart å etablere sitt foretak.
 • Nes kommune skal gjennom næringssjef sørge for gode støttefunksjoner for å utvikle gode forretningsideer -herunder sikre et godt bindeledd til Innovasjon Norge.
 • Sørge for at etablert næringsvirksomhet i Nes blir godt ivaretatt og har et effektivt samspill med kommunen i å kunne utvikle seg videre.
 • Legge til rette for nye aktører med næringsadresse Nes på Herbergåsen og kommunen skal være proaktiv i forhold til salg av tomter på området.
 • I samarbeid med næringsaktørene og eiendomsbesitterene bidra til at Årnes blir enda mer naturlig sted å handle for nesbuene.
 • I samarbeid med grunneierne skal Nes kommune bidra til en aktiv forvaltning av utmarksressursene; Skog, jakt, vilt og fiske .

KULTUR OG IDRETT

 • Opprettholde dagens støttenivå justert for KPI i perioden til lag og foreninger.
 • Støtte utvikling av Høieparken.
 • Sikre videre aktiv drift og utvikling av Nes samlinger i samspill med Museene i Akershus
  (MiA).
 • Sikre videreføring av Brød & Cirkus i enda tydeligere samspill med bygdas næringsaktører og frivillige lag og foreninger.
 • I samspill med lag og foreninger og Bane NOR jobbe for å etablere den «Gyldne
  sykkelveg i Nes».

FORDELING AV POSISJONER

 • Ordfører Nes AP, Grete Sjøli
 • Varaordfører Nes SP, Vivian Wahl
 • Formannskap: 3 AP og 3 SP
 • Hovedutvalg; 3 AP og 3 SP.
  • Nes AP har leder og Nes SP nestleder i Teknikk, næring og kultur.
  • Nes SP har leder i OHV og Nes AP nestleder
 • Jakt fiske og vilt: Nes AP leder og Nes SP nestleder (ny posisjon)
 • I femmer-utvalg deles posisjonene likt etter avtale

KOMMUNIKASJON

 • Ved større / viktige beslutninger som f.eks budsjett, større byggevedtak o.l, skal partene
  sette opp en felles pressemelding som går ut til den lokale pressen og KS.
 • Partene legger annenhver gang fram forslag i både FS og KS.

RUTINER FOR EVALUERING OG MÅLOPPNÅELSE AV
SAMARBEIDSPLATTFORMEN

 • Samarbeidsplattformen evalueres årlig og forkant av budsjettbehandling i desember.

RUTINER FOR EVALUERING OG MÅLOPPNÅELSE AV SAMARBEIDSPLATTFORMEN

 • Samarbeidsplattformen evalueres årlig og forkant av budsjettbehandling i desember.