Meny

Gode liv nær folk i hele Nordre Follo!

Våre 12 viktigste valgsaker i 2023:

 1. Kommunen skal ha en nullvisjon for tap av matjord og bidra til å øke matproduksjonen. Naturen skal forvaltes på en bærekraftig måte. Rensing av vann og vassdrag, samt tiltak for restaurering av skadede områder til et rikere natur- og artsmangfold skal prioriteres.

 2. Den enkeltes behov skal være styrende for pleie-, omsorgs- og hjemmetjenestene. Kommunen må tilby sykehjemsplass til de som trenger det og bygge flere bemannede omsorgsboliger. Hjemmetjenesten må styrkes så flere eldre kan bo trygt hjemme. Senior- og dagsentrene i Nordre Follo må bestå.

 3. Senterpartiet ønsker en styrt og moderat befolkningsvekst i Nordre Follo som ivaretar innbyggernes behov for forutsigbarhet og trygghet. Det må legges til rette for variert og sosial boligbygging. Grønne lunger og hundremeterskoger må bevares.

 4. Alle boområder i kommunen må utvikles og ha vekst for å kunne beholde barnehager, skoler og fritidsaktiviteter i nærmiljøet.

 5. Kommunen må gjenbruke, vedlikeholde og utvikle offentlige bygg og skoler. Dette er bærekraftig og fremtidsrettet. Eksempelvis må Ski skole og Ski ungdomsskole rehabiliteres for å møte befolkningsveksten i Ski sentrum.

 6. Kolbotn og Ski er våre to tvillingbyer, og må videreutvikle kulturelle og sosiale tilbud for hele kommunen. Parker, grøntanlegg, historiske bygninger og miljøer fra vår felles kulturarv må tas vare på.

 7. Kollektivtrafikken i hele kommunen skal styrkes, og det må legges til rette for innfartsparkering ved kollektivknutepunktene. Det skal fortsatt være mulig å parkere og bruke bil i sentrumsnære områder.

 8. Breddeidrett, fritidsklubber og andre aktiviteter for barn og unge er viktige for å skape en god oppvekstkommune. Alle skal ha mulighet til å delta i aktiviteter uavhengig av økonomi. Frivilligheten må sikres gode rammevilkår.

 9. Ski sykehus må videreutvikles. Vi vil arbeide for flere enkle sykehustjenester lokalt. Det må etableres et kommunalt helsehus med mottaksplasser for ferdigbehandlede pasienter.

 10. Kommunen må bidra til et variert næringsliv innenfor industri, handel og kunnskapsbasert tjenesteyting. I tillegg til å ta vare på og utvikle eksisterende næringsarealer må det også legges til rette for nye områder.

 11. I dagens ustabile verden må kommunen legge stor vekt på beredskap og samfunnssikkerhet. Kommunen må sørge for å prioritere det aller viktigste, så som mat, vann, varme/energi og livsnødvendige medisiner.

 12. Kommuneøkonomien må styres nøkternt og langsiktig med moderate investeringer. Kommunale eiendommer – vårt arvesølv – skal ikke selges for å dekke underskudd.  Senterpartiet vil ikke innføre eiendomsskatt.

Les mer