Meny
Ullensaker_landskap

Kommunevalgprogram 2019

KOMMUNEVALGPROGRAM 2019

Ullensaker skal være en god og fremtidsrettet kommune for innbyggerne våre. Vi opplever en enorm vekst. Dette har mange fordeler, men også en rekke utfordringer. Ullensaker Senterparti vil gjenvinne denne kontrollen, og samtidig legge vekt på å sette innbyggerne i fokus. Fem perioder med blått styre har medført svært liten politisk kontroll over veksten.

AREAL, STYRING OG UTVIKLING
Ullensaker Senterparti vil:
-   Verne all dyrket og dyrkbar jord i kommunen mot utbygging. Dette prinsippet kan kun fravikes ved viktige samferdselsprosjekt, inkludert gang- og sykkelveger. I slike tilfeller må dyrket mark erstattes gjennom nydyrking av minst dobbelt areal, finansiert som en del av prosjektet. Matjorda skal flyttes til annen dyrkbar mark. 
-   Utvikle og fortette sentrumskjernen på Jessheim. Her må det bygges høyt og effektivt, men samtidig slik at hensynet til bomiljø, solinnfall og arkitektur vektlegges langt sterkere enn i dag
-   Næringsbygg til primærnæringer bør så langt det er mulig plasseres slik at de i minst mulig grad beslaglegger dyrket mark. 
-   Tillate bygging av spredte eneboliger i kommunen, så lenge disse ikke berører dyrket eller dyrkbar mark. 
-   Øke andel av eneboliger, og redusere andel av leiligheter utenfor sentrums-kjernen
-   Utvikle Kløfta, Borgen, Algarheim, Nordkisa, Sand og Mogreina som levende og gode tettsteder.
-   Bevare og sikre gode arealer til friluftsliv og rekreasjon. Legge til rette for turstier i samarbeid med turgrupper, idrettslag og grunneiere. Inngrep som kommer i konflikt med rasjonell skogsdrift, må utløse erstatning.
-   Bremse veksten generelt til gjennomsnittlig 300 nye boliger i året totalt for kommunen. Det vil si en halvering av dagens nivå.
-   Sikre retten til å skjerme privat eiendom mot utbygging av leiligheter og næring dersom grunneier ønsker dette.
-   Være pådriver for grønn grense rundt sentrum, som setter en grense for videre utbygging i retninger der dyrket jord trues. Slik grense er også nødvendig på Kløfta
-   Bevaringsverdige hus og miljøer skal tas vare på og settes i mest mulig opprinnelig stand, og hensynssoner skal respekteres. 
-   «Bevarings-trekanten», området mellom Storgata, Trondheimsvegen og Gotaas alleen har stor betydning for Jessheim som by og heile Ullensaker. Det ledige arealet på Charles King-eiendommen må bli park.
-   Tillate bygging av spredte eneboliger i kommunen, så lenge det ikke berører dyrket eller dyrkbar mark. 
-   Øke andel av eneboliger, og redusere andel av leiligheter utenfor sentrums-kjernene
-   Utvikle Kløfta, Borgen, Algarheim, Nordkisa, Sand og Mogreina som levende og gode tettsteder.
-   Arbeide for reetablering av passkontor på Jessheim.
-   Styrke samarbeidet og bedre forholdet til nabokommunene. 

Beredskap
-   Planlegge og prosjektere en ny brannstasjon i kommunen til erstatning for dagens stasjon på Jessheim
-   Sikre at brannvesenet får økonomiske midler til innkjøp av egen liftbil til Jessheim brannstasjon. I dag må dette dekkes fra OSL eller nedre Romerike, noe som ikke er akseptabelt med den store økningen av høye bygninger i kommunen.
-   Styrke samarbeidet med forsvaret i kommunen om ressurser til beredskap
-   I samarbeid med sentrale myndigheter, sørge for at lensmannskontoret har nødvendige ressurser, og at politiberedskapen er god hele døgnet i hele kommunen. 
-   Sikre tilstrekkelige ressurser til legevakta, slik at denne dekker innbyggerne og tilreisende sitt behov på en god måte. 
-   Etablere tilfluktsrom.

Kommuneøkonomi
Ullensakers økonomiske situasjon er svært krevende, men SP ønsker ikke å belaste innbyggerne med eiendomsskatt.

Ullensaker Senterparti mener:
-   Kommunens vekst må bringes inn under politisk kontroll, og veksten må ikke være større enn at vi kan tilby gode tjenester til innbyggerne uten å øke gjelden.
-   Planlagt salg av kommunale eiendommer gjennomføres for å sikre et minimum av handlingsrom en periode.
-   Kommunen må aktivt arbeide for bedre rammevilkår fra sentrale myndigheter, og økning i frie midler
-   Arbeide for å få på plass betydelige inntekter til kommunen fra OSL.  


Miljø, klima, infrastruktur og samferdsel

Ullensaker Senterparti vil:
-   Si klart nei til en tredje rullebane på Gardermoen
-   Miljø, klimahensyn og bærekraft må være et grunnleggende prinsipp som legges til grunn i all kommunal drift.
-   Arbeide aktivt for en styrket satsning på hovedbanen.
-   Arbeide for persontogtrafikk mellom Ullensaker og Eidsvoll på Hovedbanen
-   Arbeide for at minst ett tog pr time av de som kjører Gardermobanen, skal stoppe på Kløfta, slik at det også derfra blir direkte togforbindelse til Gardermoen. 
-   Arbeide for igjen å etablere ekspressbusser fra kommunen og inn til Oslo
-   Styrke og videreutvikle ØRAS og arbeide for innovative løsninger for innsamling og gjenvinning av avfall. Avfallssug må benyttes i alle nye, tette boligområder. 
-   Arbeide for økt ENØK i alle kommunale bygg
-   Legge til rette for fjernvarme i alle nye boligområder 
-   Arbeide for en stor satsing på gang- og sykkelveger. Man skal kunne ferdes trygt som myk trafikant langs alle vegstrekninger i kommunen. Det kan tillates enklere standard for å få bygge flere kilometer gang- og sykkelveg. 
-   Arbeide for flere ladepunkter for elbiler i kommunen
-   Styrke kollektivtrafikk på aksen Jessheim-Gardermoen.
-   Se på ulike konsepter for en moderne, effektiv og innovativ transportløsning på strekningen Jessheim-Gardermoen. Dette kan være en form for bane, automatiske busser eller lignende. 
-   Sikre løpende vedlikehold og utbygging av det kommunale vann- og avløpsnettet av hensyn til folkehelse og miljø. Tilrettelegge for kloakkledninger i større deler av kommunen, for å redusere antallet private renseanlegg.
-   Arbeide for å få på plass planlagt utvidelse og oppgradering av Gardermoen renseanlegg. 
-   Legge press på Hafslund for en oppgradering av strømnettet i utkantene av kommunen, for å styrke leveringssikkerheten.
-   Sikre alle i kommunen tilgang til raskt bredbånd.
-   Arbeide for økt trafikksikkerhet langs kommunale veger
-   Etablere kommunal parkeringstjeneste


Helse, omsorg og mennesker

Ullensaker Senterparti vil:
-   Motarbeide utenforskap blant innbyggerne i kommunen. Menneskene skal i fokus, og alle grupper må inkluderes. 
-   Alle grupper mennesker, det være seg LHBTQ-personer, de med ulike funksjonsnedsettinger, ulike religioner, etniske opprinnelser eller annet skal likestilles og inkluderes fullt og helt i samfunnet. 
-   Styrke dekningen av helsesykepleiere minst iht. nasjonale krav og tilby betalt utdanning mot bindingstid.
-   Folkehelse er et kommunalt ansvar, vi må styrke det forebyggende arbeidet betydelig.
-   Bygge flere sykehjemsplasser og boliger med bistand i kommunen, slik at ingen skal behøve å plasseres på sykehjem langt utenfor kommunens grenser.
-   Styrke bemanningen på sjukehjemmene generelt, og sørge for at det er kvalifisert personell tilgjengelig til enhver tid, også i ferier. 
-   Iverksette tiltak for å bedre barn og unges psykiske helse
-   Sikre verdig botilbud for alle som har behov for bistand til å skaffe seg bolig, enten det skyldes økonomi, sykdom, rus, alderdom eller andre faktorer.
-   Etablere omsorgsboliger på flere steder i kommunen, slik at eldre kan fortsette å bo i egen krets så lenge som mulig. 
-   Kommunen skal bruke gode Inn på tunet tilbud i kommunen. 
-   Ullensaker skal ha en god offentlig helsetjeneste for sine innbyggere. 
-   Den kommunale bostøtten skal utformes slik at ingen med reelt behov for kommunal bolig skal komme dårligere ut etter innføringen av gjengs leie. 
-   Universell utforming skal ligge til grunn ved alle former for planarbeid i kommunen

Kultur og idrett

Senterpartiet vil:
-   Beholde og utvikle kinodrift i kommunal regi, som bærebjelke i den kommunale kulturen
-   Styrke fritidstilbudet for ungdom i hele kommunen. Etablere en trygg og god møteplass på Jessheim for ungdom i samarbeid med politi, utekontakter og andre relevante fagmiljøer.
-   Styrke kulturskolen
-   Satse på lysløypa i Nordkisa som et kommunalt langrennsanlegg for fremtida
-   Støtte opp under skibakken i Randbydalen som et nærmiljøanlegg
-   Bidra til etablering av et helårs skianlegg for langrenn og rulleski i Randbydalen, dersom skiklubben kan inngå avtaler med grunneiere og finne ekstern finansiering. 
-   Bygge flerbrukshall i Mogreina. Det forutsettes at dugnadsarbeid og spillemidler kan bidra vesentlig til finansieringen. 
-   Arbeide for å realisere fotballforbundet og Sand IL sitt prosjekt på Olaløkka 
-   Samarbeide interkommunalt om nye investeringer i idrettsanlegg der vi finner dette tjenlig for å redusere kommunens lånebehov. 
-   Tilskuddet til idrett og kultur økes i takt med folketilveksten
-   Idrettsrådet skal ha innflytelse på fordeling av økonomiske midler til idretten, og kommunen skal videreutvikle samarbeidet med idrettsrådet
-   Kulturrådet bør få innflytelse på fordeling av økonomiske midler til kultur, og kommunen skal videreutvikle samarbeidet med Kulturrådet
-   Styrke prosjekter i regi av idretten og kulturlivet som fremmer integrering, og som tilrettelegger for barn og unge fra familier med presset økonomi. 
-   Hindre frafall i idretten ved økonomisk premiering av idrettslag som
o   satser på lavterskeltilbud og mindre konkurransepregede aktiviteter
o   samarbeider med kulturlivet
o   arbeide for at idrettslagene trekkes inn i det forebyggende arbeidet slik samhandlingsreformen legger opp til
-   Tilbudet innen idrett og kultur skal minst holdes på dagens nivå, og skal ikke være gjenstand for kommunale innstramminger


Skole og barnehage 
   
Ullensaker Senterparti vil:
-   Styrke bemanningen i skolen, gjennom økte rammer
-   Videreutvikle tilbudet om rimelig skolemat av god kvalitet til å gjelde alle kommunale barne- og ungdomskoler. Sikre at de som har behov for det får dekket kostnaden med denne maten, anonymt. 
-   Sikre at kommunen har tilstrekkelig med miljøarbeidere, slik at lærere kan ha hovedfokus på undervisning.
-   Styrke satsingen på praktisk rettede fag, som kunst- og håndverk, samt mat- og helsefag. 
-   Renovere og utvikle Mogreina skole, bygge om eksisterende gymsal til klasserom når flerbrukshall er bygget. 
-   Bygge ny fløy på Borgen skole, så denne rustes for to-parallell kapasitet.
-   Utvide Skogmo skole slik at undervisning i brakker kan opphøre.
-   Begrense omfanget av kartlegging og testing i skolen, og heller prioritere variert og god undervisning.
-   Planlegge og utrede fremtidig løsning for Bakke og Vesong skole. 
-   Sikre andelen kommunale barnehager i kommunen, og realisere ny kommunal barnehage. 
-   Beholde fokuset på fri lek i barnehagen. 
-   Jobbe for en langsiktig løsning for voksenopplæringen sammen med nabokommunene. 
-   Psykisk helse og privatøkonomi bør inn som et fag i skolen. 
-   
Næring

   Ullensaker Senterparti vil:
-   Tilrettelegge for et aktivt og variert næringsliv i hele kommunen
-   Arbeide aktivt for å etablere kompetansearbeidsplasser i kommunen
-   Styrke jordbruket og skogbruket i kommunen, med mål om å øke matproduksjonen og å øke verdiskapningen av skogbruket og den grønne verdikjeden. 
-   Primærnæringene i kommunen skal være en del av løsningen i det grønne skiftet
-   Grunneiers rettigheter må ivaretas. Grunneier av skog som mister produktivitet som følge av intensivt friluftsliv tett på bebyggelse, må kompenseres på linje med utbyggingsområder. 
-   Arbeide for et offentlig nasjonalt spesialistsykehus på Gardermoen. 
-   Gründere i kommunen må hjelpe opp og frem. Styrke satsingen på Busniess Jessheim AS. 
-   Bidra til å stifte næringsforening

Lokalsaker:
-   Algarheim: Restaurere og bevare svømmebassenget. Algarheim gamle skole tas vare på og brukes, og fylles med godt innhold. 
-   Nordkisa: Oppgradere lysløypa. Bevare hvitskolen.  Legge til rette for et samlingssted som kafeteria eller lignede. 
-   Mogreina: Planlegge og prosjektere oppgradering av skole og bygging av flerbrukshall. 
-   Borgen: Prosjektere og planlegge ny fløy på Borgen skole. Bevare friluftsområdene. Bussforbindelse Borgen - Jessheim. Sammenhengende lysløype / tursti fra Borgen via Randbydalen og gjennom skogen til den kommende skibrua på Ole Korslunds veg, dette skal finansieres via rekkefølgekrav til utbyggere.
-   Sand/Hovin: Utvikle Raknehaugen som regional og nasjonal attraksjon. Tilrettelegge med mulighet for et bygg med kiosk og sanitæranlegg. Bidra til det gode arbeidet utført av Raknehaugens venner. Arbeide for å realisere fotballforbundet og Sand IL sitt prosjekt på Olaløkka 
-   Kløfta:
o   Styrke og bevare Kløfta Velhus. 
o   Utvide åpningstid og tilrettelegge for allmennhetens bruk av svømmebassenget.
o   Lettere oppussing av Åreppen skole.
o   Bevare Kløfta bibliotek.
o   Planlegge og utrede fremtidig løsning for Bakke og Vesong skole. 
o   Arbeide for reetablering av direkte togforbindelse Kløfta – Gardermoen.
o   Rullere kommundelplanen for Kløfta, med fokus på miljø og trivsel for innbyggerne.
-   Jessheim byprogram:
o   Få vekk biltrafikken fra sentrumskjernen ved oppgradering av rådhusplassen og omegn. 
o   Videreutvikle Storgata som et område for trivsel og hygge. Tilrettelegge for helgestenging om sommeren. 
o   Stenge Gotaasaleen for gjennomgangstrafikk når Ole Korslunds veg åpner. 
o   Bevare kinodrift i kommunal regi, som bærebjelke i den kommunale kulturen.
o   Revidere byplanen, og følge den opp gjennom aktive vedtak.
o   Tenke langsiktighet innen byutvikling, og utarbeide en langsiktig strategi for 
   Utvikling
   Handel
   Trivsel
   Kunst i offentlig rom
   Vern av utvalgte områder
   Byggemåter og høyder
   Mobilitet, herunder biltrafikk og parkering, innovativ kollektivtrafikk for fremtida, og gode arealer for gående og syklende
o   Bevare villabebyggelsen utenfor sentrumskjernen, og unngå «eplehageutbygging» i disse områdene.
o   Legge til rette for flere parker og grønne lunger, og sikre god og effektiv adkomst til friluftsarealer rundt sentrum
o   Nye prosjekter på Jessheim må ha en arkitektur som tilfører byen noe. For signalbygg bør det utlyses arkitektkonkurranser.
o   Sikre Nordbytjernet som et rekreasjonsområde. Etablere et bygg med kiosk og sanitæranlegg. 
o   Arbeide for ny stasjon på hovedbanen ved Jessheim nord. Her må det etableres en større pendlerparkering.
o   Bygge p-hus i massivtre ved idrettsanleggene på Gystadmarka
o   Bidra til å opprettholde sentrum sin rolle innen handel. Ikke etablere detaljhandel utover nærbutikker utenfor sentrum.