Meny

Resolusjoner fylkesårsmøtet 2017

 

NASJONALT SAMISK TEATERBYGG I KAUTOKEINO

Finnmark Senterparti vil jobbe for at det bygges et nasjonalt/samisk teaterbygg i Kautokeino. 

I Senterpartiet er vi opptatt av at folk skal få lov å bo ute i distriktene der deres forfedre har bodd i generasjoner. Vi vet at den sterke kulturen finnes i nærmiljøene, på bygda og ved kysten. Norge har et spesielt ansvar og en plikt til å ivareta den historiske og kulturelle delen av sitt folk. Da tenker vi også språk, dialekter og fortellerkunst.

Dette arbeidet har Beaivvas sami teater jobbet med i snart 40 år og nå er det virkelig på tide at man får et nytt nasjonalt teaterbygg. Et bygg der man har mulighet for å fortsette arbeidet under akseptable arbeidsforhold, og rekruttere nye kulturformidlere.  

Vi i Senterpartiet vil at kulturen, historien og næringslivet skal formidles og blomstre der den finnes, ute i distriktene.

Beaivvas sami teater har i dag så dårlige lokaler og arbeidsforhold, at man er på grensen til å måtte legge ned. Vi kan ikke legge ned et levende teater med ansvar for å formidle og videreføre samisk og norsk kulturhistorie.

Finnmark Senterparti mener et Nasjonalt teaterbygg i Kautokeino må på plass og ønsker å reise et bygg verdig den unike kulturen og historien vi eier og som vi er stolte av.

 

 

 

 

Takst- og billettjusteringer 2017.

 

Finnmark Senterparti er fornøyd med at samferdselssjefens forslag til takst- og billettjusteringer for 2017 ikke utgjør de store endringer i forhold til tidligere, men er imidlertid av den oppfatning at kjøretøyfrakt til veiløse samfunn, som ikke har fergekaier, ikke må prises så høyt at dette blir sett på som et distriktsfiendtlig tiltak.

Finnmark Senterparti krever at bilfrakt til disse samfunn prises etter samme nivå som om det var fergekai på stedene, og derfor billetteres etter «riksregulativet for fergetakster».

Forsikrings/ansvarsmessig må eventuelle skader ve bilfrakt i denne forbindelse gjelde likeens som ved fergetakst.

Finnmark Senterparti kan ikke akseptere at reisende til steder uten fergekai skal straffes økonomisk på grunn av at fylkeskommunen ikke har utbygd tilfredsstillende tilbud som reisende uforskylt må benytte seg av for å komme frem til reisemålet.

Kvalitet i seksualundervisninga

Dagens seksualundervisning er fokusert hovedsakelig på kroppens fysiske utvikling, båndet mellom mennesker og forebygging av smitte blant unge.

Mange unge sliter med å akseptere egen legning. Selv om det er et stort fokus på homofili, er det lite fokus på andre legninger. Mange tror det er noe galt med dem, eller skammer seg over sin egen legning, også i godt voksen alder.

Finnmark Senterparti mener det er på høy tid å snakke om kvaliteten i seksualundervisningen. Vi må skape aksept og kunnskap rundt flere grupper i samfunnet, slik at ingen skal skamme seg over hvem de elsker, hvordan de elsker, eller hvilken seksuell orientering de har.

Finnmark Senterparti vil:

-          Heve kvaliteten på seksualundervisningen, ved at helsestasjonene kan fungere som en ressurs i seksualundervisningen

-          At seksualundervisningen skal legge vekt på å akseptere sin egen seksualitet, samtidig aksept for andres legninger og respekt for medmennesker.

-          Seksualundervisningen skal ha et stort fokus på grensesetting, normkritikk, relasjoner, holdninger og verdier

-          Seksualundervisningen skal jobbe for å fremheve hvilke organisasjoner som sprer kunnskap om forskjellige typer legninger og seksuelle orienteringer

-          ha en mer omfattende og helhetlig seksualundervisning, som begynner tidligere i skoleløpet og er av høyere kvalitet

 

 

Resolusjon 5 Rovvilt.

 

I Finnmark har det ikke lykkes å felle fastsatte kvoter på jerv under lisensjakta, med den følge at antallet jerv i fylket stadig øker. Dette fører til et stadig større press på beitenæringene. Staten må ta ansvar og sette inn nødvendige tiltak.

Det må etableres politisk styring på de økonomiske virkemidlene i rovdyrforvaltningen.

Freda rovvilt og ørn i prioriterte beiteområder (b-området) må tas ut raskt og effektivt.

Skadefellingslag er et av de viktigste tiltakene vi har mot skade på sau og rein forårsaket av freda rovvilt og ørn. Forvaltning av pengene er i dag delegert til direktoratet for naturforvaltning, denne myndigheten må tilbake på politisk nivå der den hører hjemme.

Finnmark Senterparti mener

·       Rovviltforvaltningen må underlegges lokal folkevalgt styring og kontroll. Dette er en grunnleggende forutsetning for en vellykket rovviltpolitikk. Forvaltningen må skje i samsvar med lovverk og internasjonale avtaler som forplikter Norge til å ta hensyn til lokalbefolkningens og urbefolkningens nærings- og kulturtradisjoner.

 

·       Det må settes inn ekstraordinære tiltak (skuddpremie) for å oppfylle fellingskvote på jerv under lisensjakta.

·       Uttak av rovvilt som gjør skade, viser unormal adferd, eller skaper truende situasjoner må skje raskt og effektivt. Lovverk og forvaltning må tilpasses allmenne verdioppfatninger om dyrevern, ressursforvaltning og respekt for enkeltmennesket. Nødvergeretten må kunne brukes for å forhindre skade.

·       Kostnader ved administrasjon av kommunale skadefellingslag må kompenseres.

 

 

Like rettigheter for funksjonshemmede og funksjonsfriske

Det er en selvfølge at de som har en funksjonsnedsettelse skal ha en like bra livskvalitet som funksjonsfriske. Til tross for vedtatte planer som «Norge Universelt uformet 2025» og lover som Tilgjengelighetsloven, opplever vi stadig vekk at funksjonshemmede blir oversett, og universell utforming er mer unntaket enn regelen. Dette gjelder både for offentlige og private aktører. I vinter har vi blant annet vært vitne til at det ble satt inn en gammel ferge i et samband i Finnmark, som var totalt utilgjengelig for rullestolbrukere. Finnmark Senterparti mener at det er på høy tid at arbeidet med universell utforming og ivaretakelse av funksjonshemmedes rettigheter intensiveres og tas på alvor.

 

 

 

 

NEDBYGGINGEN AV SJØHEIMEVERNET OG HEIMEVERNET SOM SVEKKER NASJONENS FORSVARSEVNE MÅ STOPPES UMIDDELBART.

 

Finnmark Senterparti ser med uro på den nedbyggingen som skjer innenfor Forsvaret og spesielt Sjøheimevernet(SHV) og Heimevernet(HV). Antall oppkledde soldater i SHV/HV er allerede på et minimum og ytterligere nedskjæringer og sågar avvikling av SHV i løpet av sommeren/høsten er sittende regjering med støttepartier i ferd med å gjennomføre. Dette til tross for at samme regjering har satt ned et landmaktsutvalg i 2016 som skal utrede hvordan Norges landmakt skal se ut i fremtiden, og som vil komme med sin tilrådning høsten 2017.

Finnmark Senterparti ser med bekymring på at store deler av Norges kyst og spesielt kysten i Nord-Norge blir mer sårbar. Dette på bakgrunn av den jobben som SHV i dag ivaretar gjennom overvåking, rapportering, identifisering, styrkebeskyttelse og eskortering av andre marine enheter og drive kontroll av havner og dykkertjenester ikke vil kunne bli ivaretatt av andre mannskaper. SHV/HV vil også være de første på plass ved en eventuell krisesituasjon for å sikre brigadens adkomst til Finnmark sjøveien, samt sikre at kaier og viktig infrastruktur rundt er intakt.

Med dette som bakteppe krever Finnmark Senterparti derfor at Nedbyggingen/avviklingen av SHV/HV må stanses umiddelbart. Dette for at ikke nødvendig leaset/leid utstyr blir tilbakelevert og personell dimittert som senere kan vise seg å bli vanskelig å reversere. For hver dag som går uten økte midler blir utstyr/personell etter hvert faset ut uten at man vet hvordan disse tiltakene skal ivaretas. Derfor  ber Finnmark Senterparti stortinget bevilge nødvendige midler for fortsatt drift ut 2017.

 

FSP vil innføre ressursskatt/avgift på mineraler og sjeldne jordarter.

Forslag om en lokal mineralavgift eller mineralskatt bygger på hensynet til en mer rettferdig fordeling av inntektene fra bergverksnæringen. Det er sentralt at den som gjør inngrep og bruker natur – skal betale for det – og at betalingen bør gå til de lokalsamfunnene som stiller sine naturressurser til disposisjon for næringsvirksomhet. Det er rimelig at lokalsamfunnene gis en andel av de verdiene som naturressursene er opphav til og en kompensasjon for de skader og ulemper som uttaket av naturressursen medfører for lokalsamfunnet.

 

 

Finnmark SP mener at en kommunal særskatt eller særavgift på bergindustrien vil kunne skape lokale insentiver for å tilrettelegge for bergverksvirksomhet dersom lokalsamfunnet får direkte inntekter som en følge av virksomheten. Hvorvidt mineralutvinning er ønskelig vil bero på den konkrete situasjonen i den enkelte kommunen, og det er naturligvis avgjørende at kommunene beholder sin planmyndighet etter plan- og bygningsloven slik at kommunene har en reell mulighet til ikke å godkjenne tiltaket utfra arealdisponeringshensyn o.l. Situasjonen for kommunene i dag er at naturinngrepene i forbindelse med mineralutvinning ofte vil være større enn fordelene ved tiltaket.

 

Mineralutvinning er en arealkrevende virksomhet, som ofte vil fortrenge annen inntektsskapende bruk av arealet som for eksempel reiseliv, landbruk, skogbruk og reindrift. Virksomheten medfører ofte ulemper i form av støy, støv, forurensning og sår i landskapet, som er inngrep som vil være til stede i alle fall i hele utvinnings-/produksjonsfasen og ofte også senere, og gjerne over en periode på flere tiår. Ut fra en slik betraktning er det rimelig at de kommuner som tillater mineralutvinning får en andel av verdiene som skapes og også en kompensasjon for ulempene som oppstår. For å oppfylle hensynene bak en kommunal mineralavgift, er det viktig at avgiften går direkte til den berørte kommune.

 

 

 

Plast i havet- Et stort miljøproblem

 

Plast i havet er et kjent og nokså gammelt problem, men ikke desto mindre alvorlig.

Thor Heyerdahl skrev og fortalte mye om alt søplet han registrerte på sine sjøreiser med 11      sivbåtene Ra og Tigris.  Nå finnes det søppelberg på størrelse med land som Frankrike ute i verdenshavene,

hovedsakelig plast og andre ikke-nedbrytbare stoffer. Det viser at vi har en enorm stor og viktig miljøsak å ta oss av.

 

Hvert eneste minutt dumpes det plast tilsvarende en fullastet søppelbil rett i havet, det blir så mye som åtte millioner tonn i året.

Forskerne mener at marin forsøpling dreper mer enn én million sjøfugler per år. I Nordsjøen er det antatt at 95 prosent av havhestene nå har plast i magen.

Dyr som ferdes langs strendene går seg fast og dør i tau- og garnrester. De kan også dø fordi de har spist plastbiter som flyter i sjøen.

 

Det finnes i dag fem enorme søppeldynger i verdenshavene, og forskere frykter den sjette er under oppbygging i Barentshavet.

 

Ifølge den nye WWF-rapporten flyter det minst 150 millioner tonn søppel rundt verdenshavene i dag.

 

Vi kan velge å ikke gjøre noen ting, men da vil mengden plast vi hver eneste dag dumper i

havet firdobles på 30 år. Innen 2025 vil sannsynligvis havet inneholde ett tonn plast for hve tredje tonn fisk. Innen 2050 vil det kanskje være mer plast enn fisk. Også norske farvann vil

rammes.

 

Alvorlig tiltak er nødvendig, raskt nødvendig, og flere land har allerede innført forbud mot 35 handleposer i plast, som et godt tiltak.

 

 Finnmark Senterparti krever at det umiddelbart settes i gang tiltak for å samle inn

plastavfall på en sikker måte for å hindre spredning til sjø og naturen ellers.

Finnmark Senterparti krever forbud mot handleposer i plast i alle norske 

 

 

Til kamp mot digital voldtekt

Den digitale hverdagen utvikler seg lynraskt, og tilbyr samfunnet stadig flere nye og spennende tilbud og løsninger i hverdagen. Men i samme takt dukker stadig nye utfordringer opp. Mobilkamera, chatte-apper og fildelingsfunksjoner har gjort fotografering, filming og deling av dette veldig lettvint.

I de siste årene har disse funksjonene åpnet for en rekke former for kraftig misbruk av andre mennesker. Blant annet i form av nettmobbing og det mye omtalte begrepet «hevnporno».

Hevnporno er nasjonalt (og globalt) den raskest voksende «sjangeren» innen pornografi, dersom misbruk kan defineres som pornografi. Hevnporno kan defineres som å være bilder eller videoer, tatt med eller uten vedkommendes samtykke og viten, som følgelig deles offentlig uten vedkommendes vilje og/eller viten. Ofte deles dette med fullt navn og personinformasjon om vedkommende. Formålet varierer, men ofte er intensjonen målrettet nedverdigelse av vedkommende, utpressing av vedkommende, eller som en form for «hevn» på vedkommende.

Hevnporno er sterkt belastende, og ofte traumatiserende for dem som blir utsatt for det. Forskere har anslått at de følelsesmessige traumene og belastningene ofte kan likestilles som etter fysisk voldtekt. Flere selvmord kan dessverre knyttes opp mot dette. Denne formen for digital voldtekt kan en person utsettes for over svært lang tid, og det er svært sjeldent blir noen straffet for å utsette andre for dette.

Den blåblå-regjeringen har i de siste årene fremstått som svært likegyldige til å gripe tak i dette problemet. Til tross for at både politi og mange medieoppslag har påpekt at norsk lov ikke er tilpasset disse nye digitale utfordringene.

Finnmark Senterparti mener at nok er nok! Hver person som utsettes for digital voldtekt er en person for mye.

Finnmark Senterparti vil:

-          at det skal innføres en egen lov paragraf som omhandler og definerer deling av bilder, videoer og annen informasjon som kreker enkeltindividet, for å gjøre etterforskning og rettsbehandling enklere, og for å signalisere hvor alvorlig denne kriminelle handlingen er

-          arbeide aktivt for å belyse «hevnporno», nettmobbing og annen krenking av andre mennesker på digitale plattformer

-          jobbe mer aktivt for opplæring og bevisstgjøring rundt «nettvett» i grunnskolen

 

REINDRIFTSPOLITISK UTVALG.

Det vises til årsmøte i Kautokeino Senterparti 9.02.2017, der Senterparti leder Trygve Slagsvold Vedum ba om at arbeidet med å få nedsatt et reindriftspolitisk utvalg skulle iverksettes.

Årsmøtet i Finnmark Senterparti ber med dette SP sentralstyre oppnevne et fagutvalg, som har som mandat å utforme Senterpartiets helhetlige reindriftspolitikk.

Årsmøtet foreslår at reindriftspolitisk utvalg nedsettes med 5 medlemmer, med representanter for samisk reindrift fra de ulike reinbeiteområdene.

Fylkeslagene bes fremme forslag på representanter, og leder i Guovdageaidnu/Kautokeino Senterparti får i oppgave å være kontaktperson for saken opp imot sentralstyret.

Denne artikkelen ble først publisert 28.04.2017