Meny
2021 Helsesøster med prøveglass

Karasjok kommune - nytt helsesenter, ny skole eller begge deler

Karasjok kommune trenger nytt helsesenter og ny skole. Men å bruke demografi som ett argument for å forsvare skole fremfor helse vitner bare om kommunedirektørens faglige begrensninger. 

 

Av Trygve Nilsen, pensjonist

 

Demografi som argument. 

Prosessen med å bygge nytt helsesenter og ny skole startet for en tid tilbake. En rekke møter er avholdt og diverse konsulentselskaper har bistått kommunen. Det som er avdekt er at problemene med dagens helsesenter er at den har helt klare begrensninger. Bygget er for det første utdatert, og det er for liten plass på selve tomta. For det andre fungerer Helsesentret som en oppbevaringsplass for de eldre og har også svært lav bokvalitet. For det tredje er det for lite fellesarealer, og ulike pasientgrupper blir blandet sammen. 

 

Ettersom andelen eldre vokser, må Karasjok kommune ta hensyn til denne alderskategorien og legge forholdene til rette for at aldersgruppa skal få en verdi alderdom. Ambia AS rapporten viser nemlig at i perioden 2021 til 2040 vil det bli en økning på 197 flere eldre over 80 år, mens det i samme periode vil bli 373 færre yrkesaktive i aldersgruppa 20-66 år. Som følge av det vil elevtallet gå ytterlige ned. Karasjok SP hadde derfor helse som sin første prioritet. 

 

Det er ikke tvil om at Karasjok skole for lengst er gått ut på dato, og at ny skole er ønsket av svært mange. Men å argumentere for at «et godt skolemiljø i et attraktivt nærmiljø er en viktig faktor for opprettholdelse av bosetninga og folketallet», er et godt eksempel på at kommunen ikke har en administrativ leder som er oppdatert på demografiske forhold. Kommunens attraktivitet avhenger av en rekke forhold, og det som er verd å trekke frem her er hvordan kommunens administrative forhold fungerer. Et annet eksempel her er idrettsmiljøet i kommunen, som i en årrekke har blitt ansett for å være et av de beste i Finnmark. Det er også en kjent sak at et godt idrettsmiljø fungerer som et viktig trekkplaster på barnefamilier.  Likevel har altså ikke dette hatt positiv innvirkning på befolkningsutviklinga i kommunen. Ett tredje eksempel er at friluftslivet i Karasjok ansees for å være noe av det beste i Finnmark med ypperlige jakt- og fiskemuligheter, og godt tilrettelagte scooterløyper. Heller ikke dette området har hatt positiv innvirkning på befolkningsutviklinga i kommunen. 

Selv om Karasjok kommune er blant de beste på områdene nevnt her, så har fraflyttinga fra Karasjok aldri vært større enn det det har vært de siste 20 årene. Rekken av positive forhold har altså ikke klart å demme opp den negative befolkningsutviklinga som kommunen har hatt.  Karasjok SP valgte derfor å gjøre sin prioritering kun ut ifra det forhold at kommunens to bygg, helsesenter og skole ikke er egnet til å ivareta sine roller på en tilfredsstillende måte. 

At valget til slutt ble skole har jeg forståelse for. Karasjok lista valgte skole fordi lista har hatt det som politisk mål i en årrekke, og det står det respekt av. Derimot har jeg registrert at Ordfører Svein Atle Somby i Sagat 06.09.2019 var klar på han ønsket at Helse- og omsorgssektoren skulle prioriteres først. Å endre oppfatning er i utgangs punkt ikke dramatisk, men når det føyer seg i rekken av merkelige avgjørelser, så blir det spesielt.