Meny
Kirkenes

SØR-VARANGER - en god kommune for alle

Senterpartiet vil arbeide for et samfunn der mennesker kan utvikle seg fritt. Samfunnskontrakten skal oppfylles av myndige mennesker som tar ansvar for eget liv, for fellesskapet og for naturen. Senterpartiets verdigrunnlag er den kristne og humanistiske kulturarven. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og menneskeverdet er ukrenkelig og overordnet andre verdier. De sosiale, kulturelle og økonomiske tiltak fra samfunnets side må ta sikte på å skape vekstvilkår og trivsel for alle uansett bosted eller yrke.

Kommunale tjenester, boliger i hele kommunen, gode nærmiljø, aktivt næringsliv, gode kulturtilbud og god infrastruktur er viktig for at det skal være attraktivt å bo her. Sør-Varanger Senterparti vil arbeide for at kommunen vår skal levere og legge til rette for dette.

Kandidatene våre

2023 Kurt Wikan
1. Kurt Wikan
Silje Hemminghytt Magnussen
2. Silje Hemminghytt Magnussen
Finn- Håkon Snev Steinbakk
3. Finn-Håkon Sneve Steinbakk

Valgprogram 2023-2027

Se flere kandidater her
Les hele programmet vårt her

I arbeidet for å skape et stadig bedre samfunn, må våre rike kulturtradisjoner vernes om, og vi må bygge videre ut fra våre kulturverdier. 

Vi ønsker å tilføre enkeltmennesket i fremtidssamfunnet mer humanitet og hjertevarme, enten det bor i bygd eller by, og erkjenne den grunnleggende betydning, personlig initiativ, eierglede og skaperglede har fortsatt vekst og trivsel. Vi vil arbeide for en samfunnsutvikling i samsvar med rettferdighetsprinsippet, og for å skape likeverdige sosiale og kulturelle forhold for alle mennesker hvor enn de bor i landet 

Dette er et utdrag fra Sør-Varanger Senterparti sitt første fullstendige valgprogram i 1967. like aktuelt og fremtidsrettet den gang som i dag. 

 • Dagens skolestruktur skal bestå.  

 • Restarte hjerte i bygda, Jakobsnes Oppvekstsenter må åpnes igjen. Likeså Bøkfjord Barneskole.

 • Kvartalsvis inntak i barnehager.

 • Billigere priser på basseng og kino.

 • Busstilbud tilpasset aktivitet og skole.

 • Økt skolehelsetjenester. 

 • Ja til gruvedrift, ønskelig med underjordsdrift. 

 • Realisering av havneprosjekter. 

 • Etablere turistskatt. 

 • Videreutvikle Bugøynes som fiskerihavn. 

 • Miljøfond basert på mineralavgift. 

 • Fjerne eiendomsskatt på bolig i distriktene. 

 • Stimulere til vekst i småbedrifter i hele kommunen. 

 • Skatteetatens(innkrevingssentralen) arbeidsplasser er viktig, Senterpartiet vil jobbe mot våre myndigheter for å bevare disse. 

 

 • Heldøgns omsorgstilbud, også ute i distriktene. 

 • 4 doble satsing på grønn omsorg og inn på tunet tjenester som alternativt tilbud. 

 • Beredskapen må økes. Fastbemanning av legehelikopter i Kirkenes. 

 • Landingsplass i Bugøynes for legehelikopter. 

 • Tilrettelegge for at de som ønsker, skal kunne få bo lengst mulig hjemme. 

 • Styrke psykiatri og rustjenesten. 

 • Totalberedskapen i kommunen må styrkes. Stabilisering av personell er like viktig som nyrekruttering. 

 • Opprettholde kulturskolen på dagens nivå.

 • Ta vare på våre kirker og kulturminner. Opprette krematorium og urnelund.

 • Etablere et samisk språk og kultursenter i Kirkenes.

 • Jobbe for lavterskel idrettstilbud og fritidsaktiviteter for alle barn og unge i kommunen. 

 • Opprettholde gode tur tilbud for hele kommunen. 
 • Avskaffe «Scooterløypeavgift». 

 • Grendehus i distriktene. 

 • Legge til rette for flere småbåt-, gjestekaier og båtutsettingsplasser. 

 • Fornuftig skuterløypenett. 

 • Scooterløype Hesseng – Langfjorden. 

 • Boligbygging også utenfor boligfelt og opparbeidede områder. 

 

 • Rassikring strekningen Elvenes – Jakobsnes. 

 • Ny hovedinnfartsåre til Kirkenes, via Slambanken og tunnel inn til sentrum. 

 • Kjøregård for MC-opplæring i samarbeid med motorsportklubben (evnt Kirkenes Motorsykkel Club). 

 • Flere ladestasjoner. 

 • Bevilge 10 millioner årlig til kommunale veier og gater. Kommunen må sette trøkk på vedlikehold på fylkeskommunale veier. 

 • Fortsette jobben med gangsti fra Håbet til Bjørnevatn.