Meny

Stem på dine hjertesaker!

Alvdal er en levende, livskraftig kommune med et fargerikt mangfold av innbyggere, næringsliv og aktiviteter. Vi i Alvdal senterparti er glad i kommunen vår og vil ha folkevalgte som er nær folk. Vi vil bevare Alvdal som egen kommune og vil aktivt jobbe for at Alvdal skal ha nok ressurser til å bestå som egen kommune også i framtida. Vi ønsker å videreføre det gode samarbeidet vi har i regionen. Politikk skal være utviklende og moro, vi trenger gode meningsbrytninger for å drive kommunen fremover. God dialog med innbyggerne gir bedre forståelse for nødvendige valg og prioriteringer. Godt samarbeid mellom kommune, frivillige og næringsliv er nøkkelen til gode tjenester der du bor.

– Sammen for Alvdal -

KULTUR, TRIVSEL OG BOLYST
- Små og store kulturarrangement er viktig for bolyst, trivsel og næringsliv i hele kommunen
• Støtte opp om et yrende idretts- og kulturliv
- Skilek og uorganisert aktivitet i Sandeggbakken
• Stimulere til utvikling av grendene
- Støtte aktivitet i og rundt grendehusene
- God mobildekning i hele kommunen
• Skape opplevelser med
- Aktivitetspark i Kvennbekkdalen
- Tilrettelegge for badeplass og skøyteis
• Støtte frivilligheten og frivillig sektor
• Flyktninger og andre tilflyttere skal føle seg velkommen
• Utvikle mulighetene på Huset Aukrust og arven etter n’ Kjell
• Sikre basseng primært for undervisning og helse

MILJØ OG KLIMA
– Vi vil ha et bærekraftig samfunn og bidra til det grønne skiftet
• Overgang til nullutslippsbiler i kommunal sektor
• Arbeide for ordning med el-bil/sykkel utleie og sykkelstall med lading
• Økt fokus på trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter
• Stimulere til et klimasmart jordbruk
• Være pådriver for produksjon av fornybar energi
- Bidra til realisering av biogassanlegg
- Solcelleparker og solceller på alle låvetak
- Utrede muligheter for vindkraftproduksjon
• Bruke fornybare energikilder på alle kommunale bygg
• Stimulere til energisparing
• Opprettholde og bruke et variert kulturlandskap
• Bevare villreinens leveområder

OPPVEKST
– Vi vil ha gode og trygge oppvekstvilkår og varierte møteplasser for alle
• Vi skal være i førersetet i kampen mot bruk og omsetning av narkotika
• Vi skal ha en god rusomsorg
• Full barnehagedekning og fortløpende opptak
• Barnehage på Plassen og Steia
• Gi et variert og tilpasset tilbud i kulturskolen
• Utvikle og styrke ungdomsklubben
• Bekjempe utenforskap
• Tilby gratis skolemat
• Sørge for god bemanning i barnehage og skole
• Ha tilgjengelig helsesjukepleier på skolene
• Innføre mer fysisk aktivitet på skolene
• Legge til rette for flere hybler for Storsteigenelever

HELSE OG VELFERD
– Vi vil at alle skal bli sett og tatt vare på ut fra sitt eget ståsted og sine egne behov
• Sikre fortsatt legekontor i Alvdal
• Bedre psykisk helse for alle gjennom forebyggende tiltak og hjelp
• Utvikle serviceruta slik at eldre fra hele kommunen får en bedre hverdag • Trivsel og sosiale møteplasser
• Gi trygghet og en verdig eldreomsorg
• Bygge bemannede omsorgsboliger nær Solsida
• Bidra til bygging av sentrumsnære leiligheter
• Sikre frivillighetssentralen som møteplass for alle
• Bidra til å hindre digitalt utenforskap 

LANDBRUK
– Vi vil arbeide for at næringen fortsatt kan utvikle seg med økt verdiskaping og sysselsetting. Landbruket er grunnlaget for mye av sysselsettingen i bygda og er viktig beredskap.
• Legge til rette for økt utnyttelse av utmarksressurser
- Sikre beiteretten
- Lage beitebruksplan
• Verne om dyrket mark
• Satse på matproduksjon
• Redusere matsvinn
• Stimulere til økt lokal foredling og salg
• Opprettholde nydyrkings- tilskuddet
• Støtte utviklingen av Storsteigen som næringas kompetansesenter

REISELIV OG TURISME
- Vi vil at Alvdal skal være et attraktivt reisemål med varierte og bærekraftige reiselivsopplevelser.
• Støtte Opplev Alvdal som en nettportal for kommunen
• Stimulere til økt reiselivssatsing
• Aktivt utnytte medlemsskapet i Visit Røros og Østerdalen
• Utvikle Jutulhogget som reiselivsdestinasjon
• Utvikle Alvdal for naturbasert turisme og som sykkeldestinasjon
• Bidra til et sti- og løypekart for hele kommunen
• Være positiv til at sentrumsnære hytter kan være bolig
• Positive til utvikling av hyttefelt

INDUSTRI OG ANNEN NÆRING
– Vi vil legge til rette for næringsutvikling med et mangfold av ulik kompetanse og arbeidsplasser
• Ferdigstille næringsområde Paureng-Søberg
• Regulere næringsområdet Storfjellet
• Støtte realisering av fredsuniversitetet i Tron
• Videreutvikle stasjonsbyen Lille-Elvdal som sentrum og handelssted
- Flere ladepunkter i sentrum
- Økt tjenesteutvikling, for eksempel pakkeutlevering/post
• Legge til rette for kontorfelleskap, desentraliserte arbeidsplasser
• Utvikle resterende regulert areal på Steimosletta
• Vi er åpen for Reodor Felgen oppfinnelser av alle slag

 

----------------------------------------------------------------------------

Vi tror på hele regionen!
Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen Senterparti

Utdanningstilbud i regionen
• Beholde en mangfoldig tilbudsstruktur ved de videregående skolene i regionen, i tråd med offentlige og private kompetansebehov
• Sikre statlig finansiering av Tynset studie- og høgskolesenter for å opprettholde desentraliserte fag- og høgskoletilbud ut fra regionens kompetansebehov

Samferdsel
• Elektrifisering av Røros- og Solørbanen, samt flere togavganger med direktetog strekningen Trondheim-Oslo over Røros
• Utbedring av Rv. 3 mellom Tynset og Ulsberg
• Fylkesveinettet i regionen må utbedres
• Opprettholde rutetilbud og nattparkert fly på Røros Flyplass

Landbruk
• Jobbe for ei stabil veterinærvaktordning i hele regionen
• Vi skal ha statlig finansiering av det regionale skadefellingslaget, og sørge for riktige verktøy for effektiv skadefelling
• Gjenetablere bruken av utmarksbeite der dette har opphørt som følge av rovvilt.
• Møte klimautfordringene gjennom bruk og vern. Vi må satse på skogbruk, jordbruk, lokalmat og lokal foredling

Næringsliv, arbeidsplasser og helsetjenester
• Jobbe for flere statlige arbeidsplasser til regionen
• Se regionen som en felles bo- og arbeidsregion og etablere felles stillingsslipp for kommunene
• Gi alle i regionen tilbud om fiber
• Videreutvikle samarbeid på små og sårbare tjenester på tvers av kommune- og fylkesgrenser
• Sikre et tilbud ved DPS også i helgene
• Sikre og videreutvikle gode akuttilbud og overført planlagt kirurgi ved våre lokalsykehus, i tillegg til oppgradering av bygningsmasse
• Ivareta FIAS som en viktig aktør i det grønne skiftet