Meny
Vedtatte Resolusjoner Fylkesårsmøtet 2020

Hedmark Senterparti krever folkeavstemning om Hedmark og Oppland

14.03.2024

Regjeringens regionreform ble bestemt i hast av et håndfull mennesker på et regjeringskontor. Fylkesgrenser som har bestått i flere hundre år ble opphevet med et pennestrøk. Sammenslåingene av fylkene ble svært knapt begrunnet. Ut over store ord om demokratireform og «nye viktige oppgaver», ble det i liten grad pekt på hvilke problemer alle fylkessammenslåingene skulle løse.

I både Hedmark og Oppland fylkesting stemte et overveldende flertall imot sammenslåing av fylkene. De demokratisk fattede vedtakene gjorde imidlertid lite inntrykk på regjeringen. Hedmark og Oppland skulle slås sammen, uavhengig av hva folkets valgte representanter på fylket faktisk mente.

De «nye store oppgavene» har hverken det nye Innlandet eller noe annet fylke i Norge sette noe til. Dersom fylkene skulle få større oppgaver, ville det være naturlig å starte med oppgaven fylkene tidligere hadde, nemlig eierskapet til og styringen av sykehusene i regionen. Slike oppgaver kom ikke. Fylkene fikk heller ikke mer makt. Tvert imot jobber regjeringen nå med å tvangsinnføre karakterbasert opptak også ved de videregående skolene i Hedmark og Oppland.

Innlandet er nå et fylke med 20% større areal enn Danmark. Vi får en geografi der Østerdalen, Gudbrandsdalen og Valdres med langsgående dalstrøk deler fylket i tre deler om vinteren. Dette gjør at avstandene mellom de styrte og de styrende større. Færre personer skal bestemme over flere, noe som gir en sentralisering av makt. All erfaring tilsier at sentralisering av makt på sikt også gir sterk sentralisering av folk.

Allerede ser vi at sammenslåingen av fylkene fører til at store beløp brukes til helt andre ting enn tjenester nær folk. Økte avstander og daglig pendling gir høyere kostnader. Dette er penger som heller burde blitt brukt til å bygge bredbånd i hele fylket, til å utbedre nedslitte fylkesveier og til å styrke det videregående tilbudet i fylkene.

Senterpartiet gjorde et historisk godt valg i Hedmark og Oppland. Mye av fremgangen skyldes vår klare holdning i alle sentraliseringssaker. Samtidig har partiet vært tydelig på at vi vil lytte til folk, framfor å sentralisere makt på stadig færre hender.

Undersøkelser viser at motstanden mot sammenslåingen av Hedmark og Oppland fortsatt er stor. Nesten dobbelt så mange oppgir å være mot sammenslåingen sammenliknet med de som støtter den. Mye av motstanden skyldes trolig at folk frykter for de sentraliserende langsiktige konsekvensene av sammenslåingen.

Senterpartiet er et folkestyreparti. Vi ønsker ikke et samfunn der makt, arbeidsplasser og folk sentraliseres. Vi har tro på folks klokskap.

Hedmark Senterparti krever derfor at det avholdes folkeavstemning der folket i Hedmark og Oppland blir spurt direkte til råds om de ønsker å beholde dagens Innlandet fylke, eller om de ønsker å gjenopprette de to selvstendige fylkene Hedmark og Oppland. En slik folkeavstemning bør holdes samtidig som Stortingsvalget i september 2021. Dersom en slik folkeavstemning ikke lar seg avvikle denne dagen, ønsker Hedmark Senterparti at det blir avholdt en rådgivende folkeavstemning kort tid etter regjeringsskiftet i 2021.

Vedtatt av fylkesårsmøtet til Hedmark Senterparti 2020