Meny
Vedtatte Resolusjoner Fylkesårsmøtet 2022

Styrk ettåringenes rett til barnehageplass

14.03.2024

I 2009 ble det innført en lovfestet rett til barnehageplass. 13 år etter at loven ble innført tar regelverket fortsatt ikke høyde for at mange barn har behov for barnehageplass etter at den betalte foreldepermisjonstiden er over. Hedmark Senterparti ønsker derfor å forsterke den lovfestede retten, og mener at alle barn skal ha rett på barnehageplass fra den måneden de fyller ett år. 

Dagens regelverk er utformet slik at barn som fyller ett år i perioden fra januar og innen utgangen av august, har rett til barnehageplass fra august det året barnet fyller ett år. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november har rett til plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. For barn som er født i desember har man i praksis ikke lovfestet rett på plass før barnet er ett år og åtte måneder.

I det norske systemet opplever foreldre mindre fleksibilitet enn hva småbarnsforeldre gjør i våre nordiske naboland. I Sverige har barna rett på barnehageplass fra de fyller ett år, mens i Finland må barnehageplassen stå klar når perioden med foreldrepenger er over.

De fleste kommuner har i dag en variant av supplerende barnehageopptak som sikrer at flere barn får plass ved ledig kapasitet. Innføring av lovfestet rett til barnehageplass for alle ettåringer vil ha en økt kostnad for kommunene som de per i dag ikke får kompensasjon for. Hedmark Senterparti mener at det må være staten som kompenserer kommunene for de reelle utgiftene forslaget medfører. 

Hedmark Senterparti anmoder regjeringen om å innføre en lovfestet rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Som en begynnelse på dette bør pålegg om minimum 2 barnehageopptak per år innføres, dvs. opptak 1. februar og 1. august. Dette vil sikre foreldrene en reell mulighet til å vende tilbake til arbeidslivet etter at den betalte foreldrepermisjonstiden er over.

Vedtatt av fylkesårsmøtet til Hedmark Senterparti 2022