Meny
Vedtatte Resolusjoner Fylkesårsmøtet 2022

Villaksen tilbake til våre vassdrag.

14.03.2024

Klarälvslaksen er en av få gjenværende ferskvannsstasjonære og storvokste laksestammer i Europa og det er derfor knyttet stor bevarings verdi til denne laksestammen. Femund-/Trysil- og Klarälven vassdraget er en del av Skandinavias lengste, og var engang av de mest lakserike elvene i Skandinavia. Laksen eksisterer i dag bare i nedre del av vassdraget på Svensk side. Laksen er kritisk truet.

Mer enn 200 tonn ble fisket i hele systemet enkelte år.  Til sammenlikning ligger den årlige totalfangsten av laks i norske elver i dag på mellom 200 og 400 tonn. Laksestammen lever hele sitt liv i ferskvann ved at Vänern fungerer som «hav».  Det er den største ferskvannslaksen i Norge, én av få gjenlevende globalt, og Norge og Sverige har følgelig et særlig ansvar i å ta vare på den. Den er storvokst, normalt 2-4 kg, men opptil 10 kg. Naturlig frisk, unik, uerstattelig og genetisk intakt. Med frie vandringsveger ville den vandret opptil 400 km fra Vänern til Femunden. Laksen stiller store krav til miljøet. Med et godt miljø for laksen sikrer vi også en rekke andre arter i vassdraget. Dette er hovedmålet for EU’s vanndirektiv som både Norge og Sverige har forpliktet seg til å følge opp.

Vannkraftutbyggingen i Femund-/Trysil- og Klarälven de siste 100 år har resultert i ni kraftverk på svensk side og to på norsk side. Kraftverkene gir få eller ingen muligheter for laksen til å passere på vei opp til gyteområder, eller seinere i livssyklusen, på vei nedover i vassdraget. Overlevelsen etter å ha passert en eller flere kraftverksturbiner på vei nedover vassdraget er lik null.

I 2011, etter initiativ fra Svenske og Norske miljøvernmyndigheter, ble det innledet et samarbeid med tanke på å reetablere laksen på norsk side og styrke den på svensk side. Prosjektet: ”Vänernlaksens fria gång” ble etablert, og sluttrapporten fra 2015 konkluderte med: ”Den viktigaste slutsatsen är att det er tekniskt, ekonomiskt och biologiskt möjligt med en hög grad av vattenkraftproduktion samtidigt som Klarälven, Trysilelva och Femundselva kan bli ett av Skandinaviens bästa laxvattendrag”. ”Fria gång prosjektet” ble videreført i ett nytt prosjekt; ”Två länder- èn elv”, der dette prosjektet nå går mot slutten. Kostnadsrammene totalt Sverige og Norge for disse prosjektene er ca. 50 mill NOK.

Klarälvslaksen er en unik, uerstattelig naturressurs. Den har en mange hundreårig historie med frie vandringsveger i vassdraget. Det har vært knyttet store økonomiske og kulturhistoriske verdier til laksen for svensker og nordmenn. Med laksen tilbake vil den stå for verdiskaping knyttet til sportsfiske, rekreasjon og kultur for flere titalls millioner årlig.

Senterpartiet i regjering må sørge for at prosjektene med å bringe laksen tilbake til Femund-/ Trysil-/Klaravassdraget videreføres fra 2022, slik at vi sikrer kontinuitet og at viktig arbeid ikke stopper opp.

Vedtatt av fylkesårsmøtet til Hedmark Senterparti 2022