Meny
Vedtatte Resolusjoner Fylkesårsmøtet 2024

Nytt og rettferdig inntektssystem

22.02.2024

Hedmark Senterparti vil jobbe for gode og rettferdige inntektssystem som sikrer Innlandet og kommunene våre gode rammevilkår.

Nye inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner må justeres slik at de fører til bedre fordeling og mulighet for å utvikle gode lokalsamfunn i hele landet. I «Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging 2023-2027» står det at «regjeringa vil legge til rette for busetting, næringsutvikling og eit godt tenestetilbod i bygd og by i heile landet. Det er spesielt viktig å sikre at det blir lagt til rette for vekst og utvikling i område med svak eller negativ utvikling i folketalet». Dette må vi kunne si gjelder Innlandet og kommunene her og da må også det nye inntektssystemet speile det.

Rammetilskuddet til fylkeskommunene for 2024 er beregna ut fra det nye inntektssystemet som ble lagt fram i «Kommuneproposisjonen» for 2024. Det kom endringer som tok mer hensyn til vedlikeholdsbehov for fylkesveier og reiseavstander og innbyggerkriteriet ble vekta ned. Det er svært store endringer fra anslaget på fordelingsvirkninger som kom fram av kommuneproposisjonen og det som ble reelle fordelingsvirkninger i statsbudsjettet.

I statsbudsjettet kom endelige fordelingsvirkninger på 29 mill. kroner for Innlandet, ned fra 143 mill. kroner i kommuneproposisjonen. Dette er en forskjell på 114 mill. kroner, som oppstår fra framlegginga av kommuneproposisjonen i mai, til statsbudsjettet blei framlagt i oktober.

Rammetilskuddet til kommunene blir også sett på nå gjennom prosessen med nytt inntektssystem for kommuner. Vi vil stå ovenfor de samme utfordringene her som fylket har gjort. Omfordelingsmodellen for kommunene er kompleks, uoversiktlig og ble utvikla tilbake på 1980-tallet. Inntektsmodellen klarer ikke på en rettferdig måte å fordele i hensynet mellom de demografiske, geografiske og sosiokulturelle faktorene som i stadig større grad påvirker kommunenes utgifter. Inntektssystemet må i større grad bli rammefinansiert og mindre som stykkpris.

Innlandet har et stort distrikt med store avstander og lange verdikjeder og vi ønsker å bidra til å legge til rette for grønn omstilling og økt bærekraftig verdiskaping som gir lønnsomme arbeidsplasser. Det er også nasjonale forventninger til at «Gode lokalsamfunn er grunnsteinar i ei berekraftig utvikling, og det er viktig å motverke sentralisering som svekkjer lokale tenester og tilbod. Levande distrikt er også avgjerande for å sikre matproduksjonen og at jordbruksareala blir halde i drift.»

Disse forventningene ønsker vi på alle måter å møte, men da må vi ha rammer som gjør at fylkeskommunen kan vedlikeholde fylkesveiene, opprettholde et godt videregående skoletilbud og kunne satse på kollektivtransport også i Innlandet. Vi må sikre kommunene våre rammer som gjør at de kan møte de demografiske utfordringene med gode skole- og helsetilbud og en arealutvikling som legger grunnlag for verdiskaping.

Vedtatt av fylkesårsmøtet til Hedmark Senterparti 2024