Meny
blue-sky-cloudiness-clouds-cloudscape-449751

Miljøbevisst og berekraftig kommune

Etne kommune skal vera sitt ansvar bevisst, og leggja til rette for ei berekraftig 
utvikling i heile kommunen.  


Etne Senterparti vil

  • seia nei til vindparkar i kommunen vår
  • iverksetja fleire tiltak for ein reinare og ryddigare kommune
  • nytta aktuelt og uproduktivt areal til solenergi
  • auka kunnskapen om og stimulere til bruk av grøn energi 
  • støtta opp om småkraftutbygging
  • jobba for etablering av hydrogenanlegg til industriføremål
  • jobba for å sikra villfiskstammene i Etnevassdraga
  • jobba for energieffektive tiltak i landbruk, næringsliv og offentleg sektor som t.d. solcelle og biogass
  • at det skal nyttast utsleppsfrie alternativ til kommunale køyretøy, der det er mogleg
  • jobba for solcellepanel på alle kommunale bygg der dette er hensiktsmessig