Meny
AdobeStock_142949391

Solid næringsliv og vitalt landbruk

Etne kommune skal vera ein pådrivar for meir verdiskaping og nye arbeidsplassar i næringsliv og landbruk

Etne Senterparti  jobbar for: 

 • eit sterkt jordvern
 • tettare samarbeid mellom landbruksorganisasjonane og landbrukskontoret 
 • tettare og sterkare samarbeid mellom kommune og privat næringsliv
 • eit sterkt og levande sentrum i Skånevik, både for fastbuande og turistar
 • at Etnesjøen skal veksa som handel- og servicesenter 
 • at næringsarealet på Fikse skal takast i bruk 
 • at det til ei kvar tid skal vera ledige næringstomter 
 • nye tiltak i landbruket og stimulera til nydyrking
 • støtte til gründarar, gratis kontorplass i næringshagen og rådgiving ved oppstart
 • å sikra god utnytting av utmarksressursane
 • kort sakshandsamingstid for byggesaker 
 • styrka turistinformasjonen og spela på lag med turismen i heile kommunen