Meny
AdobeStock_356952734 - Copy

Trygg oppvekst

Etne kommune skal vera trygg og god å veksa opp i, med god kvalitet i barnehage, skule og SFO.

Etne Senterparti jobbar for

  • å motarbeida utanforskap, førebygginga må starta allereie i barnehagen
  • at kommunen framleis skal ha to ungdomsskular
  • framleis full barnehagedekning i heile kommunen
  • tettare samarbeid mellom skular/SFO og fritidsaktivitetar
  • å framleis vera ein MOT-kommune og oppretthalda SLT-koordinatoren 
  • trygge skulevegar 
  • å få på plass ei pedagognorm
  • å involvera ungdomsrådet meir i saker som vedkjem born og ungdom
  • eit tettare samarbeid mellom skulane i Skånevik og Etne, med felles temadagar  og fritidsaktivitetar på tvers av bygdene