Meny
AdobeStock_75313743

Varm omsorg

Etne kommune skal ha høg kvalitet i sine omsorgstenester og tenestenivået skal vera tilpassa den enkelte sine behov.
 

Etne Senterparti arbeider for  

  • at folk skal få bu lengst mogleg heime eller i tilrettelagt bustad for alderdomen
  • å førebyggja einsemd i alle livsfasar
  • heildøgnstilbod og styrka aktivitetstilbod innan rus og psykiatri 
  • å styrka demensomsorga for å gi eit godt og trygt tilbod til personar med demens
  • auka talet sjukeheimsplasser når behovet for dette oppstår
  • å tilretteleggja for at dei tilsette framleis kan yta tenester av høg kvalitet
  • å styrka rekruttering av fagfolk, og leggja til rette for at tilsette kan ta fagbrev
  • god folkehelse i alle fasar av livet
  • at pårørande blir ivaretekne og sett i stand til å hjelpa sine på best mogleg måte