Meny

Samferdsel, næring og kultur sine møter i april

Hovudutval for samferdsel hadde møtet sitt på Vegmuseet på Øyer. Det var fleire spennande saker i møtet.

Saka om «Nettokontrakter kollektivtransport» var ei viktig sak for Senterpartiet og denne skal også opp i fylkestinget i april. Her stemte Sp saman med eit bredt fleirtal for å fortsetje å tilby Nettokontrakter for dei 5 buss-selskapa som har det i dag. Dette vil si at Torpa, Snertingdal, Ringebu, Lesja og Etnedal kan fortsetje kjøringa si for Innlandet Fylkeskommune etter nye kontrakter. Det er veldig bra!

I saka om «Helsefaglig nemnd for spesialskyss» vedtok utvalet ei innstilling om å etablere ei slik nemnd som skal bistå med medisinskfaglege vurderingar om grunnlag for at ein søkar tilferdsstiller vilkår for spesialskyss. Målet er at flest mogleg av elevane skal nytte den ordinære skuleskyssen. Her søker Innlandet fylkeskommune no etter helsepersonell. Noko for deg? Sjekk meir info på nettsida! Denne saka skal vidare til fylkestuvalet.

Utgreiing av NaboGo som pilot i Innlandet var ei anna sak til behandling. Det er ei appløysing som set haiking i system. Dette kan vere eit supplement til dagens kollektivtilbod i fleire delar av Innlandet. Førebels kun orientering - blir fulgt opp att om eitt år når utprøvingane i Engerdal og Trysil har kome lenger.

Det var også utdelingen av Trafikksikkerheitsprisen i Innlandet! Vinnarane jobbar med valfaget Trafikk på ungdomssskule-nivå! Viktig arbeid!

Elles var det orienteringar om: tilpasning av skolestart/-slutt for bedre utnytting av skuleskyssordninga, og oppfylging av rapporten Skoleskyss i Innlandet, reklame på bussar – evaluering av budsjettvedtak frå desember 2022, endring i utvida TT-ordning (statlege midlar), anbod Hadeland/Land – orientering knytt til utfordring med uavklarte forhold, Fv 33 og 24 - oppfylging av fylkestingets vedtak , NTP og til slutt om el, biogass og hydrogen som energibærarar til transportsektoren. Fordeler og ulemper, barrierar og litt generelt om dei forskjellige teknologiane. Behov og intensjonsordningar.

 

Hovudutval for næring hadde møtet sitt på fylkeshuset på Lillehammer.

Matproduksjon og reiseliv er to svært viktige næringar i fylket vårt og ei av sakene handla om dette. Utval for næring bevilga difor 1 mill. kroner til etablering av selskapet «Matfylket Innlandet». Selskapet skal mellom anna arbeide for å auke bruken av lokal mat i alle delar av samfunnet, og med rekruttering til yrke innan matproduksjon. Dette er eit arbeid som utvalet vil følgje tett og vurdere vidare støtte til.

Utvalet støtta også arbeidet med utvikling av VR-teknologi med ei løyving på 800.000 kroner til VRINN. Dette er teknologi med viktige kompetansemiljø i Hamar-området, som gir viktige bidrag til digitalisering og omstilling i både privat og offentleg sektor.

 

Hovudutvalg for kultur hadde sitt møte på Gjøvik rådhus.

Det var mest bevilgningssaker, og millioner av kroner ble bevilget til ulike vern: fredede og bevaringsverdige bygg og ruiner både i privat og offentlig eie. 25% av landets fredede bygg befinner seg i Innlandet, og behovet for midler er stort. Særlig er det nye klimaet utfordrende. Det er altfor lite midler til disposisjon på dette feltet, så om vi mener noe med at vi ønsker å bevare, må det settes av mer midler til det. Vi kan ikke pålegge private eiere å bruke så store summer av egen lommebok, som arbeid på fredede objekter krever. Hele utvalget er enige i at det må til et løft her. Gruppa spurte om avfredning er et tema, men svaret er at det sitter langt inne hos Riksantikvaren. Bør det tas en diskusjon om dette? Er det bedre at en privat eier restaurerer og vedlikeholder et bygg på moderne vis, eller er det greit at det forfaller fordi "riktig" vedlikehold blir for kostbart?

I tillegg besøkte utvalget Gjøvik bibliotek og fylkesbiblioteket og fikk orientering om aktuelle saker. Direktør for Mjøsmuseene, Arne Julsrud Berg, orienterte om Mjøsmuseene, og ordfører Anne Bjertnæs orienterte om Gjøvik og aktuelle saker i byen.