Meny
strøm-kraftlinje-kraft-hyspentmast-strmledning_28359657339_o

Finnes det en enkel løsning på kraftsituasjonen i Aure?

Finnes det en enkel løsning på kraftsituasjonen i Aure?

For å nå klimamålene må Norge erstatte fossil energi med elektrisitet både offshore, i eksisterende industri og i transportsektoren. Samtidig som vi skal omstille oss må vi også generere nye arbeidsplasser via grønn kraftkrevende industriproduksjon.

Aure skal redusere sine klimagassutslipp og vi skal være med på den grønne omstillingen. I hvor stor grad vi vil lykkes med dette bestemmes direkte av hvor mye kraft som bygges og hvor mye mer effektiv og fleksibel energibruken blir.

Denne omstillingen må skje raskt!

Slik vil Aure Senterparti legge til rette for grønn omstilling

Vi må korte ned saksbehandlingstiden

 • Nei til lange ledetider. Lange ledetider skal ikke være flaskehalsen for å få bygd ut nødvendig nettkapasitet raskt eller for å få bygd ut ny produksjon.
 • For å treffe de riktige avgjørelsene til rett tid må vi ha gode kunnskapsgrunnlag.
 • Vi må forbedre konsesjonsbehandlingen slik at det oppnås større aksept og mindre grunnlag for å klage på vedtaket i etterkant. Saksprosessene bør forenkles uten at det skal gå utover kvaliteten.

Vi må effektivisere energiforbruket

 • Energiledelse bør praktiseres i alle virksomheter i Aure kommune.
 • Aure kommune bør ha et høyt ambisjonsnivå for rehabilitering av offentlige bygg innenfor de økonomiske rammene.
 • Aure kommune må legge til rette for samlokalisering av industri som har overskuddsvarme og industri som har varmebehov.
 • Det må gjennomføres et nasjonalt effektiviseringsløft for boliger og næringsbygg, og vi trenger at lokale bedrifter har insentiver for å hjelpe lokalbefolkningen med dette.
 • Økt forbrukerfleksibilitet. Eksempelvis kutt i forbruk ved å ta bussen istedenfor elbilen som ikke er ladet, stille ned varmekablene på badet når du ikke er hjemme eller være flinkere til å bruke tidsstyring slik at oppvaskmaskinen går på et mer hensiktsmessige tidspunkt.
 • Benytte oss av kunstig intelligens for å gjøre energisystemene våre enda smartere. Eksempelvis kan kunstig intelligens hjelpe oss å bli enda bedre på å regulere fyllingsgraden i vannmagasinene for å balansere bedre mot andre energikilder som vind- og solkraft.

Vi må bygge ut mer (fornybar) kraft

Ifølge Kystkraft har vi potensiale for ny fornybar produksjon i Aure tilsvarende ca 290 GWh. Da snakker vi om småkraftprosjekter som ikke krever konsesjon. Aure kommune kan dermed bli selvforsynt med fornybar elektrisitet!

Kortsiktige løsninger:

Vindkraft på land
Det er et faktum at vindkraft på land er den produksjonsteknologien med lavest kostnad per produsert kWh i Norge, og at dette kan realiseres relativt raskt. Det ble gjennomført en folkeavstemning i 2019 angående vindkraftverk på Skardsøya. Flertallet i befolkningen sa nei, og Aure Senterparti forholder seg lojalt til dette. Vindmøller skal kun bygges der lokalsamfunnet ønsker det!
Vi har potensiale for gårds- og industrivind som ikke krever konsesjon, altså småskala. Det kan være hensiktsmessig å se nærmere på dette.


Vannkraft
Selv om vi er glade i sol, så regner det også i Aure. Vi har interessante elver/bekker som kan være aktuelle for vannkraftproduksjon. Alle slike prosjekter må vurderes opp mot miljøinngrepene. Ifølge en kartlegging gjort av Ocean Network har vi et potensiale for 89 GWh på vannkraft her i Aure! 


Bioenergi
Aure er rik på skogressurser som kan være egnet til energiformål. Bioenergi regnes som klimanøytral fordi nye trær vokser opp igjen etter de gamle som ble hugget, og disse trærne binder omtrent like mye CO2 som ved brenning av bioenergien. Biogass fra gjødsel og avfall kan også være en mulig kilde til kraftproduksjon. Fra bioenergi i Aure har vi et potensiale for ca 40 GWh! 

 
Solkraft både på tak og gråareal
Vi trenger solkraft på bygg og bakkemontert solkraft. Ja til mer lokalprodusert solkraft som også kan lagres og benyttes i de periode der sola ikke skinner like mye. Fra solkraft i Aure har vi et potensiale på hele 105 GWh!

 

Skatter og avgifter

 • For å få til mer utbygging av den overnevnte fornybare krafta, må det være lønnsomt for investorer og/eller privatpersoner - her har vi en utfordring per i dag.
 • Det skal være en særskilt beskatning av våre felles naturressurser. Verdier som skapes med våre felles naturressurser, skal komme fellesskapet til gode.
 • Det er nødvendig med forutsigbarhet i kraftskatteregimet og dette krever tverrpolitisk enighet.

 

Gasskraftverk med CO2-fangst på Tjeldbergodden

Gasskraft er ikke definert som fornybar kraft, og slipper ut en god del CO2 med mindre vi bygger med CO2-fangst-anlegg. Kompetansen som trengs for å drifte et slikt anlegg finnes allerede på Tjeldbergodden per i dag. Den store utfordringen her er høy råvarekostnad for gass og infrastruktur for lagring av CO2. Kostnadene blir rett og slett så store at det ikke lønner seg.

 

Langsiktige løsninger:

 

Vindkraft til havs

 • Norge skal bli en ledende nasjon innenfor havvind, og i Norskehavet rett utenfor oss her i Aure er det et område som er identifisert som aktuelt for dette. Strøm fra havvindproduksjon bør ilandføres på Tjeldbergodden eller andre egnede lokasjoner i Aure kommune.

 

Vi må øke nettkapasiteten for å få kraften frem til Aure

 • Sittende kommunestyre har vedtatt at det er ønskelig med 420 kV-linje til Aure. Dette vil kreve sitt inngripende i naturen samt at Statnett signaliserer i sin langtidsplan at realisering kan komme tidligst i 2040.

 

Kjernekraft

 • Kjernekraft er ikke en fornybar energikilde, men den blir ansett som ren grunnet lave CO2-utslipp. Per i dag er det lang utviklingstid og høye kostnader forbundet med teknologien.
 • Moderne kjernekraft kan være en løsning på lengre sikt, men vi trenger mer forskning, utdannelse og beredskap før vi vet om dette er løsningen for oss i framtiden. I mellomtiden er det uansett fornuftig at Aure og Heim har inngått et samarbeidsprosjekt som ser på muligheten for etablering av kjernekraftverk i kommunene.

 

Andre teknologier i utviklingsfase
Høydevind, geotermisk energi og bølgekraft kan potensielt produsere utslippsfri energi til oss i framtiden. Teknologiene er fortsatt i en utviklingsfase.

Svaret på spørsmålet blir derfor nei, det finnes ingen enkel løsning.

Velgerne skal uansett være trygg på at Aure Senterparti vil jobbe for at Aure kommune skal være en del av det grønne skiftet, og at innbyggernes ønsker, naturinngrep og klima gis betydelig vekt. Uten mer lokal kraftproduksjon eller forbedret infrastruktur i linjenettet vårt får vi verken utviklet eksisterende industri eller etablert ny industri. Energisituasjonen i Aure og i regionen må løses gjennom lokale tverrpolitiske samarbeid basert på gode kunnskapsgrunnlag og konsekvensutredninger.

Varaordfører og ordførerkandidat Aure Senterparti:

Stine Wigum Hagen🍀

Kilder:

- NOU 2023:3 - Energikommisjonens rapport

- Presentasjoner fra Energidagen i Aure 23.05.23